Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Support for utleiere

Før du kontakter oss vennligst se om du finner svar på ditt spørsmål i en av seksjonene under. Finner du ikke svar på det du lurer på så send oss gjerne en e-post, eventuelt kontakt oss på telefon. Du finner kontaktopplysninger nederst på denne siden. 

Utleiers ofte stilte spørsmål om forvaltning og betaling av husleien

Endringer av kontonummer for utleiere kan sendes per epost til post@husleie.no. Du må sende denne e-posten fra den e-postadressen du er registrert med i våre systemer, eventuelt oppgi informasjon om leieforholdet som forvaltes; eksempelvis leieobjektets adresse og leietaker.
For at Husleie.no skal være i stand til å registrere innbetalinger og for å kunne gjennomføre innkreving og purring på manglende innbetaling av husleien må betalingen gå gjennom Husleie.no sin bankkonto. Uten slik informasjon kan vi ikke forvalte leieforholdet ditt.
Dessverre så lar dette seg ikke gjøre, fordi vi da ikke vil være i stand til å monitorere innbetaling av husleie og kunne gjennomføre purringer når det er nødvendig.
Nei, det gjør vi ikke. Betaling av husleien må gå via vår bankkonto for at vi skal være i stand til å monitorere innbetalinger, og kunne iverksette avtalte tiltak (varsler, purring og juridiske tiltak) dersom leietaker ikke betaler. 1 virkedag etter innbetalt husleie er registrert på vår bankkonto så kan utleier forvente å få husleien på sin egen bankkonto.
Du kan være helt trygg på at Husleie.no ikke benytter innbetalt husleie til driften av selskapet. Husleie.no har et krystallklart skille mellom drift og klientmidler. Alle innbetalinger av husleie går direkte inn på en klientmiddelkonto, som er helt separat fra all drift av Husleie.no
Husleie.no purrer leietaker på SMS og e-post 5 dager etter forfall, deretter sendes det varsel om utkastelse etter 15 dager og til slutt så kan det sendes begjæring til Namsmannen for gjennomføring av utkastelse. På det siste steget vil vi informere og søke aksept fra utleier først.
Om det er en varig endring så må du være observant på at husleien kan justeres en gang per år i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Uansett om det er en varig eller engangsendring av husleien så bistår vi deg gjerne om du sender en e-post til post@husleie.no
Så snart vi har registrert innbetaling av husleien for gjeldende måned i våre systemer så vil vi sende deg en e-post og samtidig overføre husleien til din oppgitte bankkonto. Du kan forvente å ha husleien på din bankkonto 1 virkedag senere.
Det kan være fornuftig, selv om det ikke har noen praktisk betydning for leietaker, at du informerer på følgende måte i boligannonsen: "Leieforholdet forvaltes av Husleie.no, hvilket betyr at innbetaling av husleien blir fulgt opp av de. Husleie.no kan også bistå deg med forskjellige løsninger for depositum/sikkerhet."
Forvaltning, i vår sammenheng, betyr at Husleie.no fakturerer husleien på månedlig basis. Om leietaker ikke betaler i henhold til avtalt forfallstidspunkt følger vi systematisk opp med purringer og juridisk korrekte varsler.
Husleie.no forvalter gjerne leieforhold relatert til næringseiendom. Du følger samme oppskrift som når du registrerer et leieforhold til forvaltning på en privatperson.
Bytter du leietaker så må du avslutte eksisterende forvaltning ved å sende en e-post til post@husleie.no. For at vi skal kunne forvalte det nye leieforholdet så må du registrere et nytt leieforhold til forvaltning.
Ny eier kan overta leieforholdet, men husk at det må skrives ny leiekontrakt og følgelig ny registrering hos Husleie.no
Så snart du har registrert deg som kunde, og betalt honoraret for første måned, så starter vi forvaltningen i henhold til den informasjon som du har oppgitt under registreringen. Neste gang du hører fra oss er når første innbetaling fra leietaker er innbetalt, eventuelt når vi må gjennomføre første purring av leietaker.
Om du har dårlige erfaringer med leietakere som betaler for sent, om du ikke har kunnskap om betalingsoppfølging, om du er ny som utleier og/eller om du har flere boliger som du leier ut så bør du vurdere forvaltning gjennom Husleie.no. Forvaltning gir deg en trygghet for at innkreving av husleien skjer til riktig tid og på riktig måte. Prisen for forvaltning er lav, og du kan når som helst si opp dersom du ikke føler tjenesten er noe for deg. Ønsker du mer informasjon kan du lese mer om forvaltning her .
Nei, leietaker må ikke godkjenne dette. Så snart du har registrert et leieforhold til forvaltning så vil vi informere leietaker om dette per e-post, og han/hun får oppgitt hvilke betalingsrutiner som vil være gjeldende fremover.

Utleiers ofte stilte spørsmål om leiekontrakt

Enkelt og greit ja. Det medfølger ingen økonomiske forpliktelser for utleier eller leietaker når leiekontrakten opprettes på Husleie.no
Nei, det er helt opp til deg om du vil forvalte leieforholdet gjennom Husleie.no. Men, om du ofte opplever eller frykter at leietaker betaler husleien for sent, du ikke har kunnskap nok om betalingsoppfølging og/eller du har flere leieforhold i porteføljen din så burde du vurdere forvaltning gjennom Husleie.no
Så snart du har registrert e-post adressen din sender vi deg en e-post med link til kontrakten. Om du ikke har tid eller anledning til å fullføre opprettelsen av leiekontrakten så kan du fortsette med den senere. Vi må også ha e-posten din slik at vi kan varsle deg når leietaker har signert leiekontrakten med BankID slik at du også kan gjøre det samme.
Da kan det være at du har registrert feil e-postadresse på din leietaker eller at den har havnet i spam-filteret. Ta kontakt med leietaker for å få verifisert e-postadressen du har fått av han/henne og/eller be han/hun sjekke spamfolderen sin. Om du har brukt feil e-post så kan du endre denne ved å gå inn på linken til kontrakten som vi sendte deg, oppdater e-post adressen til leietaker og send den på nytt.
Ja, du kan legge til medleietaker i leiekontrakten. Men, på grunn av begrensninger hos signeringsleverandøren BankID kan du kun velge en som skal signere kontrakten digitalt.

Utleiers ofte stilte spørsmål om leietakerbevis

For deg som utleier betyr et leietakerbevis fra Husleie.no at den gjeldende personen har fått et positivt resultat på en kredittsjekk på det tidspunktet som er angitt i leietakerbeviset. Kriteriene for et positivt resultat av kredittsjekken er at personen har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre årene. Et leietakerbevis betyr også at du som utleier kan ha en større trygghet, dog ingen garanti, for at leietakeren imøtekommer sine økonomiske forpliktelser gitt av leiekontrakten.
Dersom du er i tvil om ektheten av leietakerbeviset kan du sende en e-post til post@husleie.no med den gjeldende personens navn og referansenummeret som er oppgitt i leietakerbeviset.
Et leietakerbevis er en ferskvare ettersom det utstedes basert på resultatet av en positiv kredittsjekk. Eventuelle betalingsanmerkninger som registreres på leietaker i tiden etter at kredittsjekken er gjennomført vil vi derfor ikke kunne ta høyde for å utstedelse av leietakerbeviset.

Utleiers ofte stilte spørsmål om depositumsgarantien

Utleier vil alltid måtte godkjenne at leietaker benytter depositumsgaranti i stedet for vanlig depositum. Dette skjer ved at leietaker fyller inn et bestillingsskjema for depositumsgaranti på Husleie.no, som betinges av et positivt resultat av en kredittsjekk. Utleier vil deretter få tilsendt en e-post fra Husleie.no med en link til skjemaet som ble innsendt av leietaker. Om utleier ikke finner noen feil, så kan han/hun velge å godkjenne bestillingen.
En depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, gir samme sikkerhet for utleier som i et ordinært depositum. Ved et eventuelt mislighold fra leietakers side retter utleier kravet sitt mot garantiselskapet i stedet for mot depositumskonto. Garantistiller må forholde seg til det norske lovverket og utbetale garantien dersom det foreligger et rettskraftig vedtak eller samtykke fra leietaker. Ved depositumsgaranti slipper utleier å opprette depositumskonto, og sparer dermed mellom 300 kr og 1,000 kr. Du kan lese mer om depositumsgarantiens vilkår ved å klikke her.
Misligholder leietaker leiekontrakten, så må utleier som tilsvarende ved ordinært depositum, ha et rettskraftig vedtak eller et samtykke fra leietaker for å få dekket sine tap. Når det rettskraftige vedtaket eller samtykket fra leietaker foreligger, retter utleier krav mot garantiselskapet ved å gå til siden for å melde krav. Garantiselskapet utbetaler det gjeldende kravet, oppad begrenset til depositumsgarantiens beløp, til utleier. Garantiselskapet søker deretter regress mot leietaker for deres utbetaling til utleier og deres egen merkostnader ved å inndrive kravet. Krav mot depositumsgarantien kan meldes her
Alle privatpersoner med norsk personnummer kan søke om depositumsgaranti via Husleie.no. For å få innvilget søknad om depositumsgaranti krever leverandøren, Hiscox Plc ved Norwegian Broker, at leietaker gjennomfører en kredittsjekk hvor kravene for innvilgelse av søknad er at det ikke er registrert betalingsanmerkninger, at det er registrert inntekt i et av de tre siste årene og at søker har et norsk personnummer. Har leietaker søkt om godkjenning så vil han motta et gjenpartsbrev fra kredittbyrået hvor opplysningene om han vil være opplyst.
Din kommende leietaker har søkt om å benytte depositumsgaranti fremfor vanlig depositum som sikkerhet for leieforholdet. Ettersom du som utleier er en part i denne garantien så må du verifisere informasjon om leieforholdet, sette deg inn i hva depositumsgaranti er og godkjenne denne formen for sikkerhet. Du kan lese mer om depositumsgarantien ved å klikke her.

Om du ikke finner svar på ditt spørsmål over så kontakt oss gjerne på e-post.

Har du behov for å snakke med oss på telefon så send oss en e-post for å avtale tidspunkt.