Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000.

Husleieloven regulerer norsk husleierett og gir et omfattende bilde av innholdet av husleieavtaler. Husleieloven er ufravikelig og dette innebærer blant annet at leietaker ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som følger av husleieloven.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker i et leieforhold.

Gjelder loven selv om man ikke har leiekontrakt?

Kort fortalt gjelder husleieloven i alle tilfeller der det foreligger en avtale om at leietaker skal betale vederlag til utleier for bruk av bolig. Loven forutsetter at det ligger en husleieavtale i bunn, men differensierer ikke mellom skriftlig eller muntlige avtaler, eller en avtale som er etablert ved en uttrykkelig disposisjon eller i handling. Dette kan f eks innebære at utleier har gitt leietaker adgang til utleieboligen og det at leier betaler husleie kan være nok for å legge til grunn at partene har en avtale og at forholdet går inn under Husleielovens virkeområde.

Viktige punkter som reguleres av husleieloven:

  • Overtakelse og krav til leieobjektet. Tidspunkt, generelle krav, forundersøkelser og regler for hvordan håndtere eventuelle mangler, herunder erstatning og heving
  • Husleien og andre ytelser– husleien skal være en fast sum og dersom man ikke avtaler forfallstid kan utleier kreve at den betales forskuddsvis for hver måned til en finansinstitusjon i Norge. Ytelser som vann, avløp og elektrisitet kan betales utenom og etter forbruk. Det kan ikke avtales at leietaker skal betale for andre ytelser enn det som er nevnt i §3-1, 3-4 til 3-6. Depositum skal innbetales på egen, sperret depositumskonto. Det kan også avtales at det stilles en garanti til utleier som sikkerhet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer
  • Partenes plikter vedrørende bruk av leieobjektet og husrommet, herunder plikter til å opprette vanlig ro og orden i eiendommen. Dersom ikke annet er avtalt skal utleier vedlikeholde utleieobjektet slik at det passer til det tilsvarende husrom blir brukt til. Leietaker på sin side plikter å vedlikeholde “dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.”
  • Varighet og opphør av leieforholdet, herunder oppsigelse og hevingsrett. Husleieloven skiller mellom tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. Videre setter loven formkrav til oppsigelsen, da særlig hvis utleier skal si opp leietaker samt regulerer hvordan hevingsretten kan gjøres gjeldende for begge parter.
  • Tilbakelevering av leieobjektet. Leieobjektet skal ved leieforholdets opphør leveres tilbake i alminnelig god stand, og om ikke annet er avtalt skal husrommet være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra det som skyldes alminnelig slite og elde.