En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Kontrakten er nyttig og nødvendig for begge parter.

I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både leietaker og utleier når det kommer til for eksempel leieforholdets varighet, depositum, husleien, innbetaling av husleien og husordensregler. Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med leiekontrakten som utgangspunkt.

Innholdet i en husleiekontrakt

Det første punktet enhver leiekontrakt må inneholde er identifikasjon av både leietaker og utleier.

I tillegg må kontrakten redegjøre for utleieobjektet, husleien, samt hva som er inkludert eller ikke i kontrakten. I enkelte leieobjekter er strøm og internett inkludert i leieprisen, mens andre utleieobjekter har det ikke inkludert. Dette bør komme tydelig frem i husleiekontrakten, slik at man unngår unødvendig tvil.

Det er også nyttig at kontrakten gjør klart hva som skjer hvis det oppstår mislighold i leieforholdet. Mislighold kan for eksempel bety at husleien ikke innbetales i tide. Videre, er det viktig å angi varigheten av leieforholdet.

Gratis leiekontrakt

Leiekontrakten, som inkluderer depositumskonto og BankID-signering, er gratis og det tar det deg kun 5 minutter å opprette den.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Husleiekontrakten regulerer plikter og rettigheter for begge parter i et leieforhold.

Forskjellen mellom tidsbestemt og tidsubestemt husleiekontrakt

Når utflyttingsdatoen er spesifisert i kontrakten, er det en tidsbestemt husleiekontrakt. I en tidsbestemt leiekontrakt skal leietakeren flytte ut innen den angitte datoen i kontrakten, uten at utleier trenger å sende en oppsigelse.

Hvis leietaker ikke flytter ut i tide, må utleier sørge for å sende en skriftlig flytteoppfordring innen det har gått tre måneder. Dersom dette ikke skjer går den tidsbestemte kontrakten automatisk over til en tidsubestemt leiekontrakt.

En tidsubestemt husleiekontrakt betyr at kontrakten løper til en av partene sier den opp. Husk at uansett avtaleform er det, bortsett fra noen få unntak, ikke lov å avtale leietid som er mindre enn tre år.

Gode maler finnes på nettet

Gode husleiekontrakter vokser ikke på trær, men de finnes tilgjengelig på nettet. Noen få gode maler er gratis (inkludert leiekontrakten til Husleie.no), men vær oppmerksom på at ikke alle er like gode.

Flere av kontraktene som finnes er utdaterte, og noen kan til og med være ugyldige. Det er ikke nødvendig å få en advokat til å lese gjennom en ferdig utfylt kontrakt, men det kan være lurt å sørge for å benytte seg av en mal som er godkjent av profesjonelle.

Et godt eksempel på dette er vår husleiekontrakt. I tillegg til en godkjent husleiekontrakt, gir vi deg en integrert depositumskonto, slik at både du og leietaker enkelt kan signere kontrakt og depositumskonto-avtalen med BankID.

Det er viktig å huske på at begge skal ha en underskrevet kopi hver. Signeringen kan gjøres elektronisk ved hjelp av BankID, og Husleie.no er en av få aktører som tilbyr dette. Husleie.no tilbyr også en nedlastbar leiekontrakt for de, som av ulike årsaker, ikke kan benytte seg av BankID.

Hva sier Husleieloven?

Husleieloven er med på å regulere forholdet mellom den som leier ut og den som leier. Loven regulerer dels plikter partene har i leieforholdet, samt oppsigelsesfrister og formkrav. Husleielovens formål er at leietaker ikke skal ha dårligere rettigheter enn det som følger av loven. Det gjenspeiles i alle bestemmelsene.

Husleieloven gjør rede for at en husleiekontrakt må inngås skriftlig dersom en av partene ønsker dette.

En husleiekontrakt er ikke absolutt nødvendig, men sterkt anbefalt. Både leietaker og utleier er beskyttet av loven til en viss grad. En husleiekontrakt vil være gunstig for begge parter, og sikre rettigheter på en bedre måte dersom det skulle oppstå uenigheter.

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer