En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker, og er både nyttig og nødvendig for både leietaker og utleier. I husleiekontrakten reguleres plikter og rettigheter til både leietaker og utleier når det kommer til for eksempel leieforholdet varighet, depositum, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler osv. Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med leiekontrakten som utgangspunkt.

Innholdet i en husleiekontrakt

Det første punktet enhver leiekontrakt må inneholde er hvem som er leietaker og hvem som er utleier.

I tillegg må kontrakten si noe om utleieobjektet, husleien samt hva som er inkludert eller ikke inkludert i denne. Noen objekter leies ut med strøm og internett inkludert i leieprisen, andre gjør det ikke. Så lenge dette kommer frem i husleiekontrakten, slipper man unødvendig tvil.

Det er også nyttig at kontrakten gjør det klart hva som skjer hvis det oppstår mislighold. Mislighold vil for eksempel si at husleien ikke blir innbetalt til tide. Videre er viktig å angi varigheten av leieforholdet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Husleiekontrakten regulerer plikter og rettigheter for begge parter i et leieforhold.

Forskjellen mellom tidsbestemt og tidsubestemt husleiekontrakt

Det kalles en tidsbestemt husleiekontrakt når utflyttingsdatoen er spesifisert i kontrakten. I en tidsbestem leiekontrakt skal leietakeren flytte ut innen dato angitt i kontrakten uten at utleier trenger å sende en oppsigelse. Dersom dette ikke skjer må utleier sørge for å sende en skriftlig flytteoppfordringinnen det har gått tre måneder. Dersom dette ikke skjer går nemlig den tidsbestemte kontrakten automatisk over til en tidsubestemt leiekontrakt.

En tidsubestemt husleiekontrakt betyr at kontrakten løper til en av partene sier den opp. Husk at uansett avtaleform er det, bortsett fra noen få unntak, ikke lov å avtale leietid som er mindre enn tre år.

Gode maler finnes på nettet

Gode husleiekontrakter vokser ikke på trær, men de finnes tilgjengelig på nettet. Noen få gode maler er gratis (inkludert leiekontrakten til Husleie.no) men vær oppmerksom på at ikke alle er like gode. Og flere av kontraktene som finnes er utdaterte, og noen kan til og med være ugyldige. Det er ikke nødvendig å få en advokat til å lese gjennom en ferdig utfylt kontrakt, men det kan være lurt å sørge for å benytte seg av en mal som er godkjent av profesjonelle, som for eksempel vår husleiekontrakt, som i tillegg gir deg integrert depositumskonto slik at både du og leietaker enkelt kan signere kontrakt og depositumskonto-avtalen med BankID.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Leiekontrakt og depositumskonto

Opprett leiekontrakt med integrert depositumskonto og signer det hele med  BankID. Raskt og enkelt!

Les mer

Husk også på at begge skal ha en underskrevet kopi hver. Signeringen kan gjøres elektronisk ved hjelp av BankID, og Husleie.no er en av få aktører som tilbyr dette. Husleie.no tilbyr også en nedlastbar leiekontrakt for de som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av BankID.

Hva sier Husleieloven?

Husleieloven er med på å regulere forholdet mellom den som leier ut og den som leier. Loven regulerer dels plikter partene har i leieforholdet samt oppsigelsesfrister og formkrav. Husleielovens formål er at leietaker ikke skal ha dårligere rettigheter enn det som følger av loven og det gjenspeiles i alle bestemmelsene. Når det gjelder husleiekontrakt sier Husleieloven at den må inngås skriftlig dersom en av partene ønsker dette.

En husleiekontrakt er ikke absolutt nødvendig, men sterkt anbefalt. Både leietaker og utleier er beskyttet av loven til en viss grad, men husleiekontrakt vil gjøre livet enklere for begge parter og sikre rettigheter på en bedre måte dersom det skulle oppstå uenigheter.