Konsekvenser av mislighold

Alternative Text

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. I denne artikkelen går vi inn på hva som er konsekvensene av mislighold både fra utleier og leietakers side. 

Konsekvensene av mislighold fra utleiers side

Dersom du er leietaker og mener at leieobjektet ikke er i henhold til det som er avtalt, eller fremgår av loven skal du skriftlig varsle utleier om dette. Dette kalles å reklamere og i reklamasjonen må du oppgi hva som er feil og at du mener det er utleier som er ansvarlig og må rette opp. Du kan velge å reklamere muntlig, men da har du ikke noe bevis for at du har reklamert innen rimelig tid. Du må nemlig gi utleier beskjed så snart som mulig, vanligvis innen fjorten dager. Dersom det gjelder en feil, må du både gi utleieren tid og tilgang til å rette opp feilen. Det er utleier som skal stå for omkostningene av dette.

Dersom utleier etter gjentatte purringer ikke retter feilen, kan du etter rimelig tid rette den selv og kreve utgiftene tilbakebetalt av utleieren.

Dersom det gjelder forsinkelser eller mangler kan du som leietaker kreve at avtalen skal fastholdes, kreve at utleier retter opp mangelen, kreve avslag i leien eller tilbakeholde denne og, dersom misligholdet er av vesentlig art, kreve at leiekontrakten heves. Det er også mulig for leietaker å kreve erstatning av utleieren for det økonomiske tapet knyttet til det.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Konsekvensene av mislighold fra leietakerens side

Dersom du som utleier opplever at leietakeren misligholder sin del av leiekontrakten er det viktig at du først sender en skriftlig advarsel. I denne må du gi leietakeren anledning til å ordne opp. Dersom misligholdet fortsetter kan du kreve heving av leiekontrakten. Du kan også kreve erstatning fra leietakeren for eventuelle tap og skader du lider som følge av leietakerens mislighold.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.