Her får du svar på det du som er leietaker måtte lurer på angående opprettelse av depositumskonto hos Easybank.

Navn, adresse, epost-adresse, telefonnummer samt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Dette har med bankens retningslinjer å gjøre og handler om at de er pliktig å føre slik kontroll jf. Hvitvaskingsloven. 

Ja. Både du, utleier og banken får hver sin kopi av kontoavtalen.

Når kontoavtalen er signert vil du motta en epost fra Easybank med kontonummeret du skal betale inn til.

Dersom du skal signere på leiekontrakten og kontoavtalen samtidig må du skrive personlig passord to ganger siden du signerer to ulike avtaler.

Nei, det er kun du som leietaker som signerer på avtalen.

Så lenge leieforholdet varer kan verken Leietaker eller Utleier disponere over kontoen på egen hånd. Leietaker har som utgangspunkt rett på opptjente renter på kontoen utbetalt fra Banken. Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den andre partens skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som en rettskraftig dom.

Leietaker må varsle Banken dersom han/hun mener å ha et krav om å få utbetalt depositumsbeløpet. Deretter varsler Banken Utleier skriftlig om kravet og opplyser om at beløpet vil bli utbetalt Leietaker dersom Utleier ikke innen fem uker fremmer motkrav, eller dokumenterer å ha reist søksmål. Dersom Banken ikke mottar noe krav eller annen dokumentasjon innen fem uker vil Banken utbetale beløpet til Leietaker.

Husleieloven setter ikke vilkår om at depositumet skal innbetales til en konto i samme bank som leien kommer inn. Noen banker setter krav om dette, men det gjør ikke Easybank.

Vi trenger en bekreftelse fra deg på at det foreligger et leieforhold mellom deg og utleier, derfor må du signere på en slik erklæring som sendes til Easybank i forbindelse med opprettelsen av kontoen.

Dersom du ikke har norsk personnummer får du ikke opprettet depositumskonto i Easybank.