Er du utleier og har spørsmål om depositumsgarantien som leietakere kan kjøpe via Husleie.no? På denne siden er de oftest stilte spørsmål besvart.

For at garantien skal bli gyldig kreves det at leietaker signerer. Det er ikke et krav om at utleier også må signere.

Garantien skal signeres av leietaker, med påtegning av personnummer. Deretter skal det sendes en kopi til utleier for oppbevaring.

Dersom dette ikke etterfølges risikere partene å ha en garanti som ikke er gyldig.

Dersom garantien skal gjelde for flere leietakere enn det som fremkommer av det beviset utstedt av Husleie.no, må medleietaker signere for hånd på garantien. Deretter skal det sendes en kopi til utleier.

Husleie.no trenger ikke å få en kopi av det signerte garantidokumentet før det eventuelt skal meldes et krav.

Vilkårene for depositumsgarantien finner du ved å gå til denne siden. 

Hvis leietaker la inn feil epost-adresse på deg må en av dere si fra til Husleie.no for å få rettet det. Det gjør dere ved å sende epost til post@husleie.no

Den varer i tre år fra ikraftredelsesdato.

Den kan være gyldig for flere leietakere så fremt de er skrevet inn i kontrakten og signerer på garantidokumentet.

Innenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Garantien for Leiers betalingsforpliktelser overfor Utleier, herunder både plikt til leiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysisk skade på leieobjektet. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter/avtaler mellom Utleier og Leier, er ikke omfattet av Garantien. Der leietaker, uten gyldig oppsigelse fra Leietaker, har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter garantien også gjenstående pliktig leiebetaling frem til utløpsdatoen.

Krav under Garantien skal være dokumentert og sendes til Husleie.no så snart som mulig, og senest innen ett år etter at misligholdet ble eller burde ha blitt konstatert. Da må du sende all informasjonen som er påkrevd eller blir ikke kravet behandlet.

Det følger av vilkårene for depositumsgarantien at dersom andre krav enn utbetalt husleie skal dekkes av garantien må det komme frem av et akseptbrev signert av leietaker. Av akseptbrevet må de enkelte kravene komme frem. Akseptbrevet, samt oppstillingen av kravene må sendes samlet når man melder inn kravet.

Dersom leietaker ikke signerer på akseptbrevet må utleier få en kjennelse fra Husleietvistutvalget på at leietaker er skyldig for disse tapene.

Det anbefales å bruke akseptbrev for krav på utbetalt husleie også. Det sparer tid i saksbehandlingen.

Akseptbrev er leietakers aksept av kravet utleier retter mot garantien. Du kan laste ned en mal her:

En depositumsgaranti kan kun kanselleres av utleier dersom leieforholdet ikke har startet eller noen av partene ombestemte seg. Utleier må da ta kontakt med kundeservice innen rimelig tid, ellers kan partene risikere at garantien blir stående.

Dersom leieforholdet ikke har startet eller noen av partene ombestemte seg. Utleier må da ta kontakt med kundeservice innen rimelig tid, ellers kan partene risikere at garantien blir stående.

Du må ikke melde fra til Husleie.no i disse tilfellene, men vi ønsker at du gjør det slik at vi kan føre statistikk.

Både utleier og leietaker får tilsendt garantibeviset for depositumsgarantien innen 2 virkedager etter at kredittsjekken er gjennomført og utleier har akseptert depositumsgaranti som sikkerhet.

Depositumsgarantien gjelder kun for private leietakere, men vår samarbeidspartner Søderberg og Partners tilbyr garantiløsninger for leie av næringseiendom. Les mer på Søderberg og Partners hjemmesider.

Depositumsgaranti og forvaltning er to separate tjenester vi tilbyr utleier og leietaker. Bestilling av depositumsgaranti vil ikke være avhengig av forvaltning av leieforholdet, og vice versa.

Husleie.no tilbyr alternativer til ordinær depositumskonto.

Dersom du ønsker å opprette en depositumskonto kan du gjøre dette på markedsplassen vår.

Husleie.no trer ikke inn som part i leieforholdet som følge av en forvaltningsavtale, og kan således ikke verken oppbevare eller overføre noe som skal inn på en depositumskonto.