Her får du svar på det du som utleier måtte lurer på angående opprettelse av depositumskonto hos Easybank.

For at banken skal kunne legitimere deg.

Nei, du aksepterer avtalen fra kontrakten/opprett depositumskonto.

Du som utleier aksepter avtalen fra kontrakten, deretter signerer leietaker på både avtalen depositumskonto og kontrakten samtidig.

Navn, adresse, epost-adresse, telefonnummer, fødelsesnummer eller organisasjonsnummer. 

Navn, adresse, epost-adresse, telefonnummer, fødelsesnummer/D-nummer eller organisasjonsnummer. Dersom Utleier ikke har fødelsesnummer eller D-nummer skal fødelsesdato/fødested, statsborgerskap og kjønn opplyses.

Det må opplyses om hvilket innskuddsbeløp som skal stå på kontonen, hvilken dato leiekontrakten ble signert (denne skal også vedlegges til avtalen om depositumskonto), eiendommens adresse (samt leilighetsnummer).

Nei, det gjør det ikke. Kvittering betyr ikke at depositumsbeløpet er betalt inn. Verken Banken eller Husleie.no foretar noen kontroll over når beløpet blir betalt inn.

Så lenge leieforholdet varer kan verken Leietaker eller Utleier disponere over kontoen på egen hånd. Leietaker har som utgangspunkt rett på opptjente renter på kontoen utbetalt fra Banken. Hver av partene i leieoforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den andre partens skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som en rettskraftig dom.

Banken vil utbetale depositumsbeløpet til Utleier dersom: 1. Partene har en skriftlig avtale om at Husleien skal godskrives annen konto i samme bank. 2. Utleier har dokumenrt skyldig leie (F. eks i form av en reskontro) og 2. Leietaker ikke har dokumentert å ha reist søksmål innen fem uker etter at Banken har sendt varsel til Leietaker.

Leietaker må varsle Banken dersom han/hun mener å ha et krav om å få utbetalt depositumsbeløpet. Deretter varsler Banken Utleier skriftlig om kravet og opplyser om at beløpet vil bli utbetalt til Leietaker dersom Utleier ikke innen fem uker fremmer motkrav, eller dokumenterer å ha reist søksmål. Dersom Banken ikke mottar noe krav eller annen dokumentenasjon innen fem uker vil Banken utbetale beløpet til Leietaker.

Utleier opprettes kun som kunde av Easybank dersom utleier skal motta oppgjøret i forbindelse med avslutning av kontoen.

Nei, det må den ikke. Det er ikke et krav som stilles av Husleieloven.