Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Avtale om forvaltning av husleieforhold

Oppdatert 18. september 2017

Definisjoner 

 

Abonnement Planen som tilordnes en enkelt bruker for et bestemt funksjons- og tjenestesett.
Delinnbetaling Innbetaling av Husleien som ikke dekker kravet fra Utleier fullt ut
Forfallstidspunkt Den dato som er oppgitt som forfallsdag på faktura for Husleien som er tilsendt Leietaker
Forvaltning Økonomisk og administrativ oppfølging av leieforholdet
Husleie Fellesbenevnelse for husleie, felleskostnader, strøm, parkering og andre kostnader som omfattes av det månedlige beløpet som Husleie.no, på vegne av Utleier, skal innkreve av Leietaker.
Husleie.no Husleie.no AS (org nr 996131026), som tilbyder av digitale tjenester relatert til forvaltning av leieforhold og som tilbyder/formidler egne og tredjepartstjenester
Klientmiddelkonto Konto som Leietaker skal innbetale Husleien til. Denne kontoen er helt separat fra Husleie.no sine ordinere driftsmidler.
Leiekontrakt Den avtalen som er inngått mellom Utleier og Leietaker som regulerer leieforholdet av Eiendommen(e)
Leietaker Person/virksomhet som står oppført i Leiekontrakten som Leietaker av leieobjektet
Partene Husleie.no og Utleier som benevnt her
Tredjepart En leverandør eller underleverandør av tjenester til Husleie.no som 
Utbetalingstidspunkt Det tidspunkt som Husleie.no iverksetter utbetaling av innfordrede midler til Utleier
Utleier Person/virksomhet som kjøper av forvaltningstjenester av leieforhold, utleier av Eiendommen(e) og den som står oppført som Utleier av leieobjektet

 

1. Bakgrunn

Utleier har ved bestilling inngått avtale med Husleie.no AS (heretter Husleie.no) om at sistnevnte skal forestå forvaltning av et leieforhold. Denne avtalen regulerer utleieforvaltning og faller således utenfor lov om eiendomsmegling.

2. Avtalens omfang og tjenestebeskrivelse

Husleie.no skal forvalte leieforholdet mellom Utleier og Leietaker, hvilket innebærer:

  • Utstede faktura for husleie til Leietaker en gang per måned
  • Purre på husleien ved forsinket/uteblivende betaling, inkludert utstede varsel om fravikelse
  • Motta innbetaling av husleien fra Leietaker
  • Overføre husleie til Utleier uten unødig opphold og maksimalt innen 3 virkedager etter full innbetaling fra Leietaker er registrert på Husleie.no sin klientmiddelkonto
  • Tilrettelegge for rettslige skritt ved vesentlige misligholdelse av leiekontrakten
  • Gi Utleier tilgang til Husleie.nos nettløsning, og den funksjonalitet og de tjenester som er inkludert i det valgte forvaltningsabonnementet på bestillingstidspunktet
  • Formidle bestillinger av produkter som leveres av tredjeparter, og i de tilfeller hvor det er relevant, tilrettelegge for bruk av disse produktene

 Husleie.no skal i utførelsen av sitt arbeid ivareta Utleierens saklige interesser. Forvaltningen skal være forsvarlig og Husleie.no skal til enhver tid oppfylle de plikter som blir pålagt Husleie.no som forvalter i henhold til denne avtalen og sedvane.

3. Avtalens varighet

Denne avtalen trer i kraft når Utleier bestiller tjenesten og løper så lenge leieforholdet varer, eller til avtalen sies opp av Utleier eller Husleie.no.

Dersom Utleier eller Husleie.no ønsker å si opp avtalen under leieforholdet gjelder følgende: Utleier kan si opp avtalen med 30 dagers varsel ved å melde dette gjennom nettløsningen direkte eller sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husleie.no kan si opp avtalen med 30 dagers varsel per e-post til Utleier.

Det kan ikke meldes krav mot forsikringsprodukter, p.t. Utleieforsikring med advokatbistand, inkludert i forvaltningsabonnement for forhold som inntrådte før tre måneder etter at forvaltningsabonnementet ble tegnet av utleier.

4. Betaling for tjenesten

Utleier skal betale avtalt honorar inkludert 25% merverdiavgift, om ikke annet er opplyst. Honoraret betales per faktura om ikke annet er avtalt mellom partene. Om Utleier for forvaltningen med kredittkort, og dette kredittkortet utløper i avtaleperioden, har han/hun selv ansvar for å oppdatere opplysningene slik at Husleie.no kan gjennomføre avtalt trekk.

Eventuelle purregebyr som pålegges faktura til Leietaker for husleien eller andre tjenester tilfaller Husleie.no i sin helhet.

Prisendringer skal varsles Utleier minimum 30 dager før ny pris inntrer.

5. Inndrivelse av husleie

Husleie.no skal inndrive den avtalte Husleien i leieforholdet. Dersom Utleier ønsker det og der det er påkrevd, skal Husleie.no kunne legge til rette for tiltak som er nødvendig for å inndrive Husleien, herunder sende lovpålagt varsel jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 samt begjære tvangsfravikelse jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (a).

Husleie.no vil utelukkende stå til ansvar for innkreving av Husleie som er fakturert av Husleie.no. Husleie som er forfalt, men ikke betalt av Leietaker før leieforholdet ble registrert til forvaltning bærer ikke Husleie.no noe ansvar for.

Dersom utestående Husleie og andre tilleggskrav etter gjennomført tvangsfravikelse ikke dekkes av depositumsmidlene, skal Husleie.no etter Utleierens ønske bistå Utleieren med utarbeidelse av krav mot leietaker. Dersom Utleieren ønsker det, skal kravet kunne oversendes enten til inkasso eller til advokat for rettslige skritt mot leietaker.

Kostnader forbundet med bruk av eksterne tjenester, som eksempelvis sende over krav til rettslige skritt eller inkassotjenester, vil bli belastet Utleier direkte dersom ikke annet er avtalt, men vil kunne kreves refundert fra Leietaker. Husleie.no må innhente aksept fra Utleier før slike skritt iverksettes.

6. Partenes plikter

a) Husleie.nos plikter

Husleie.nos plikter inkluderer en forsvarlig og juridisk riktig utøvelse av tjenestene som beskrevet i pkt 2 i denne avtalen.

Husleie.no skal varsle Utleier om alle forhold Husleie.no blir gjort kjent med under forvaltningen av leieforholdet, og som det er av betydning at Utleier får kunnskap om.

Dersom ikke annet er nevnt så bærer ikke Husleie.no noe ansvar for tredjepartsprodukter som kjøpes/bestilles gjennom Husleie.no. Husleie.no er utelukkende en formidler av disse tjenestene, og Utleier har selv ansvar for å bedømme tredjepartens produkter, forretningsbetingelser, vilkår med mer.

I tilfeller hvor Husleie.no på vegne av en tredjepart innkrever betalingen for tredjepartens produkter forplikter Husleie.no seg til å videreformidle hele eller deler av betalingen slik at Utleier får tilgang til og/eller benytte produktet.

b) Utleiers plikter 

Utleier skal varsle Husleie.no om alle forhold som er relevant for forvaltning av leieforholdet, og som det er av betydning at Husleie.no får kunnskap om.

Utleiers plikter inkluderer, men er ikke begrenset til: oppgi riktig informasjon om Leietaker, Leieforholdet og Utleier, selv si opp tjenesten når leieforholdet avsluttes og/eller endres og endre månedlig Husleie som skal innkreves minimum 15 dager før nytt beløp skal gjøres gjeldende.

Utleier kan ikke bestille forvaltning av et leieforhold som har vært i vesentlig mislighold siste 6 måneder, som er i vesentlig mislighold eller som man har grunn til å tro at kommer i vesentlig mislighold de kommende 6 måneder.

Utleier plikter å sette seg inn i vilkårene for Utleieforsikring.

7. Ansvarsforhold

Tap som kan henføres til noen av partene i Leiekontrakten kan ikke kreves dekket av Husleie.no. Husleie.no er ikke erstatningsansvarlig for tap som følge av Utleierens mislighold av sine plikter i henhold til pkt. 6.

Skattemessige vurderinger som følge av denne avtale og leieforholdet, faller utenfor Husleie.nos plikter og ansvar. Utleieren må selv søke skattemessig ekspertise dersom Utleieren finner dette nødvendig.

Husleie.no kan ikke gjøres ansvarlig for avtaler som Husleie.no ikke har medvirket til, herunder inngåtte leiekontrakter eller andre avtaler Utleieren direkte har inngått med leietaker eller andre.

8. Fullmakter m.m.

Utleieren gir med hjemmel i denne avtalen Husleie.no de fullmakter som er nødvendige for å utøve de plikter som er pålagt Husleie.no ihht. denne avtale, herunder fullmakt til å innkreve husleien på Utleiers vegne.

9. Opphør av Leiekontrakt og Endring av Leietaker

Dersom leieforhold knyttet til Eiendommen(e) skal forvaltes videre av Husleie.no etter opphør av Leiekontrakten som er under forvaltning, må Utleier inngå ny forvaltningsavtale med Husleie.no for det nye leieforholdet. Utleier har selv ansvar for å avslutte forvaltningsavtalen for det opphørte leieforholdet.

10. Andre eventuelle kostnader

I forbindelse med irregulære hendelser i leieforholdet, eksempelvis vesentlig mislighold av Leiekontrakten, uteblivende betaling av Husleien og brudd på husordensregler, vil saken henvises til Husleie.nos samarbeidspartner innen inkasso. Det vil kunne iverksettes rettslige skritt for å ivareta Utleierens interesser. I disse tilfellene vil det kunne påløpe gebyrer til det offentlige og salærer til spesiell juridisk kompetanse. Disse kostnadene vil bli belastet Utleier direkte, men Husleie.no plikter å søke skriftlig aksept fra Utleier før slike skritt tas.

11. Utbetaling av husleie til Utleier

Når Leietaker innbetaler den hele og fulle Husleien for gjeldende måned skal Husleie.no, uten unødig opphold og maksimalt innen 3 virkedager, uavkortet overføre Leietakers innbetalte Husleie til Utleiers oppgitte bankkonto.

Dersom Leietaker innbetaler mindre enn 100% av den avtalte Husleien vil Husleie.no vente opp til 10 dager før Delinnbetalingen husleien overføres til Utleier. Resterende Delinnbetaling(er) overføres Utleier uten unødig opphold etter denne/disse er registrert innbetalt på Husleie.nos Klientmiddelkonto.

Utleieren tilkommer ikke rente for Husleie som eventuelt er innbetalt Husleie.nos Klientmiddelkonto i tiden før Utbetalingstidspunktet. Dersom Husleie.no oversitter Utbetalingstidspunktet tilkommer Utleieren rente etter bestemmelsene i lov om renter m. m ved forsinket betaling.

Husleie.no forbeholder seg retten til å avkorte overføringer av Husleie til Utleier tilsvarende månedlig forvaltningshonorar pluss et administrasjonsgebyr på kr 150,- dersom Utleiers bank/kredittkort er ugyldig på trekktidspunktet og/eller faktura ikke betales innen 10 dager etter betalingsfrist.

Ved for mye overført/utbetalt Husleie til Utleier kan Husleie.no kreve beløpet tilbakebetalt, eventuelt kreve motregning i senere utbetalinger.

12. Tvist - vernetingsbestemmelse

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtale, og som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene skal avgjøres av de alminnelige domstoler med avtalt verneting i den rettskrets Husleie.no har sin forretningsadresse.

 

Det vises forøvrig også til Husleie.nos Generelle Vilkår