Økning av husleien

Alternative Text

Driver man med boligutleie, enten man har en eller hundre leietakere, vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning.

Indeksregulering

Kravene til indeksregulering fremkommer av Husleieloven. Loven stiller blant annet krav til at endringen ikke kan skje før minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Husleieøkningen må varsles skriftlig til leieboer minst 30 dager før endringen trer i kraft. Selve økningen er indeksregulert, noe som betyr at den samsvarer med prisutviklingen i Norge. Sagt på en annen måte betyr det at husleieøkningen ikke kan være på mer enn endringen i konsumprisindeksen. Går man inn på nettsiden til Statistisk Sentralbyrå vil man både finne konsumprisindeksen samt en kalkulator man kan bruke for å regne ut ny husleie.

Regulering etter gjengs leie

Det finnes også en annen måte å øke husleien på og det kalles å få husleien tilpasset til gjengs leie. Gjengs leie er et annet uttrykk for gjennomsnittsleie og betyr at man kan justere husleien i henhold til det samme type bolig leies ut for i det samme området som ens eget leieobjekt befinner seg. Denne reguleringen har man anledning til å foreta dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, og endringen må igjen varsles skriftlig. Tidsfristen for dette varselet er et halvt år før endringen skal tre i kraft. Mange utleiere velger å regulere husleien på denne måten idet det foregår et naturlig skifte av leieboer. En leieboer har også anledning til å fremlegge krav om at husleien blir regulert ned til gjengs leie, dersom han mener at han betaler vesentlig mer i husleie enn det andre leieboere gjør for samme type bolig i samme område.

Husleieloven regulerer retten til å øke husleien

Man trenger ikke å innhente hjelp fra advokater eller andre profesjonelle for å øke husleien på denne måten. En leietaker kan ikke nekte å godta husleieøkningen så lenge denne er varslet og følger de lover og regler som er satt i Husleieloven. Man trenger heller ikke ha dette som eget punkt i leiekontrakten, da retten til å indeksregulere husleien er beskyttet av den før omtalte Husleieloven. Det betyr at om man har en løpende leiekontrakt, det som kalles tidsubestemt leiekontrakt, så er det anledning til å regulere husleien etter konsumprisindeksen en gang per år samt etter gjengs leie ca. tredje år. Dersom man har en tidsbestemt leiekontrakt, som utleier og leieboer velger å fornye, kan utleier velge å sette opp husleien i den nye leiekontrakten til det han mener er markedspris.

Komplett forvaltningsløsning
– fra kr 99 / mnd

Få en enklere utleiehverdag med bl.a. leiekontrakt m/ BankID, digital overtakelseprotokoll, automatisk fakturering og purring på husleien, indeksregulering, bistand til fravikelse og inkasso og mye mer.