Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Økning av husleien

Av Husleie.no

Driver man med boligutleie vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Dett kan man gjøre men det finnes noen lover og regler man må forholde seg til.

Indeksregulering

Man kan foreta en husleieøkning en gang per år, og første økning av husleien kan skje minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Husleieøkningen må varsles skriftlig til leieboer minst 30 dager før endringen trer i kraft. Selve økningen er indeksregulert, noe som betyr at den samsvarer med prisutviklingen i Norge. Sagt på en annen måte betyr det at husleieøkningen ikke kan være på mer enn endringen i konsumprisindeksen. Går man inn på nettsiden til Statistisk Sentralbyrå vil man både finne konsumprisindeksen samt en kalkulator man kan bruke for å regne ut ny husleie.

Regulering etter gjengs leie

Det finnes også en annen måte å øke husleien på og det kalles å få husleien tilpasset til gjengs leie. Gjengs leie er et annet uttrykk for gjennomsnittsleie og betyr rett og slett at man kan justere husleien i henhold til det samme type bolig leies ut for i det samme området som ens eget leieobjekt befinner seg. Denne reguleringen har man anledning til å foreta hvert tredje år, og endringen må igjen varsles skriftlig. Tidsfristen for dette varselet er et halvt år før endringen skal tre i kraft. Mange utleiere velger å regulere husleien på denne måten idet det foregår et naturlig skifte av leieboer. En leieboer har også anledning til å fremlegge krav om at husleien blir regulert ned til gjengs leie, dersom han mener at han betaler vesentlig mer i husleie enn det andre leieboere gjør for samme type bolig i samme område.

Husleieloven regulerer retten til å øke husleien

Man trenger ikke å innhente hjelp fra advokater eller andre profesjonelle for å øke husleien på denne måten. En leietaker kan ikke nekte å godta husleieøkningen så lenge denne er varslet og følger de lover og regler som er satt i Husleieloven. Man trenger heller ikke ha dette som eget punkt i leiekontrakten, da retten til å indeksregulere husleien er beskyttet av den før omtalte Husleieloven. Det betyr at om man har en løpende leiekontrakt, det som kalles tidsubestemt leiekontrakt, så er det anledning til å regulere husleien etter konsumprisindeksen en gang per år samt etter gjengs leie hvert tredje år. Dersom man har en tidsbestemt leiekontrakt, som utleier og leieboer velger å fornye, kan utleier velge å sette opp husleien i den nye leiekontrakten til det han mener er markedspris.

 

Automatisk indeksregulering av husleien

Forvaltning gjennom Husleie.no inkluderer effektiv innkreving av husleien, automatisk indeksregulering og tilgang til markedets beste digitale utleieløsning. Forvaltning fra kr 89 til 149 per måned.

Les mer