Vilkår for depositumsgaranti

Oppdatert 04.01.2022

Depositumsgarantien er markedsført og formidlet igjennom Husleie.no AS. Husleie.no AS bærer ikke ansvar for garantiens innhold eller eventuelle krav mot denne. Utleier og Leietaker er innforstått med og aksepterer at:

Teksten under er en gjengivelse av garantidokumentet (klikk for åpne). Ved eventuelle forskjeller mellom teksten under og vedlegget går vedleggets innhold foran.

GARANTI

Garantien er ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake eller oppheves av Garantist uansett årsak. Likeledes kan ikke garantien endres av partene uten forutgående skriftlig samtykke fra både Garantist og Utleier. Garantien er kun gyldig i de tilfeller der Leier er en fysisk person og står oppført som leietaker i leiekontrakten. Hverken leiekontrakt eller leieobjekt kan være regulert for næringsvirksomhet.

Garantikostnad: 

Garantikostnaden inkluderer 10% i forsikringsmeglerhonorar til Söderberg & Partners og 15% i kostnadsdekning til Husleie.no AS.

Hva garantien omfatter
Innenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Leier sin betalingsplikt ovenfor Utleier, herunder både plikt til husleiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysiske skader på Leieobjekt i henhold til Leiekontrakt. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter eller avtaler mellom Leier og Utleier er ikke omfattet av denne garantien. Der Leier, uten gyldig oppsigelse fra Utleier har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter denne garantien også gjenstående pliktig husleiebetaling opp til Garantistens maksimale ansvar.

Garantitiden
Denne garantien gjelder kun betalingsplikt som følge av forhold inntrådt fra overlevering av Leieobjekt og tre år frem i tid, men ikke for forhold inntrådt senere enn tre måneder etter Leiekontraktens utløpsdato.

Erstatningsutbetaling
Ønsker Utleier å gjøre krav på erstatning som omfattes av denne garantien må dokumentasjonen for kravet oversendes Garantist v/Claims Link AS så snart som mulig, og senest innen ett år (12 måneder) etter at misligholdet ble eller burde blitt konstatert. Krav kan ikke meldes før Leieforhold er avsluttet og oppsigelsestiden er utløpt. Når kravet er dokumentert vil Garantist v/Claims Link AS først fremme et krav om betaling overfor Leier (Påkrav), dersom dette ikke allerede kan dokumenteres.

Krav med aksept fra Leier
Dersom kravet er skriftlig akseptert av Leier, men likevel ikke betalt innen 14 dager etter Påkrav fra Utleier til leier, må Utleier sende kravet sammen med nødvendig dokumentasjon til Garantist v/Claims Link AS. 

Krav uten aksept fra Leier

Ubetalt Husleie
Dersom Utleier sitt krav helt eller delvis gjelder ubetalt Husleie, vil Garantist v/Husleie.no AS varsle Leier om at utbetaling vil finne sted med mindre Leier innen fem uker (5) etter sendt varsel bestrider kravet rettslig og samtidig innenfor samme frist kan dokumentere å ha tatt ut søksmål mot Utleier.

Dersom Leier ikke bestrider kravet innenfor tidsfristen eller ikke har dokumentert å ha tatt ut søksmål mot Utleier, vil erstatningsutbetaling til Utleier gjennomføres av Garantist v/Claims Link AS. Dersom kravet derimot bestrides som angitt over vil utbetaling fra Garantist v/Claims Link AS til Utleier først kunne gjennomføres der det foreligger aksept fra Leier eller en rettskraftig avgjørelse.

Andre krav
Dersom Utleier sitt krav gjelder annet enn ubetalt husleie, må Utleier ta ut søksmål. Garantist v/Claims Link AS vil først kunne gjennomføre en utbetaling til Utleier når det foreligger en rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier, eller en skriftlig aksept fra Leier.

Tilbakebetaling fra Utleier
Garantist v/Claims Link AS forbeholder seg rett til å avvise krav og kreve tilbakebetalt enhver utbetaling som er basert på feilaktig eller urettmessig grunnlag, herunder uredelig- eller svikaktig handling, samt unnlatelse fra Utleier sin side. I tilfeller der Garantist v/Claims Link AS har foretatt en utbetaling til Utleier, overtar Garantist v/Claims Link AS ugjenkallelig alle Leier sine rettigheter overfor Utleier når det gjelder innsigelse og eventuell rett til tilbakebetaling knyttet til det forhold utbetalingen gjelder.

Tilbakebetaling fra Leier
Garantist v/Claims Link AS vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier. Alle Utleier sine rettigheter overtas av Garantist, herunder også eventuelle rettigheter Utleier måtte ha mot ansvarlig tredjepart. Det samme gjelder krav Utleier måtte ha mot en tredjepart som har stilt garanti i favør av Utleier. Garantist sitt krav er begrenset til det maksimale ansvar gjengitt i dette dokument samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for Garantist i anledning garantisaken.

Henvendelser vedrørende krav under garantien skal rettes til:
Claims Link AS
E-post: leiegaranti@claimslink.no
Telefon: +47 67 83 51 30

Generelle henvendelser vedrørende garantien skal rettes til:
Söderberg & Partners
E-post: leiegaranti@soderbergpartners.no
Telefon: +47 97 17 58 08

Garantist er ansvarlig for garantiens dekning. Söderberg & Partners er et forsikringsmeglerforetak som formidler garantier mellom Garantist og kjøper. Denne garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med Norsk lov. Domstolene i Norge har alene jurisdiksjon til å høre og avgjøre enhver tvist i forbindelse med denne garantien.

Husleie.no AS skal påse at «Leier(e) sin aksept av vilkår» er signert, og deretter oppbevare signert eksemplar. Signert dokument vil måtte oversendes som en del av dokumentasjonen ved melding av krav.

Personopplysninger
Når du inngår denne avtalen innebærer dette at du automatisk aksepterer at Garantist kan bruke enhver informasjon selskapet har om deg. Du er innforstått med at informasjonen kan brukes i forbindelse med opprettelse av garantien og til eventuelle skadeoppgjør. I forbindelse med for eksempel politietterforskning eller annen forespørsel fra offentlig myndighet kan vi også være forpliktet til å utlevere relevante persondata. For å etablere garantien kan det være nødvendig å videreformidle enkelte personopplysninger til involverte parter i garantiforholdet. Dette kan for eksempel være skadeoppgjørsselskaper, reassurandører, meglere eller ulike tilsynsmyndigheter.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser på best mulig måte kan det videre være nødvendig å formidle opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel juridiske rådgivere eller representanter). Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å innhente informasjon om husstandsmedlemmer, eller andre med relasjon til garantitaker. 

Du plikter i et slikt tilfelle å fremskaffe den informasjon som er nødvendig, samt bistå Garantist i å innhente samtykke fra den relevante 3.part dersom dette er nødvendig. Innhentet informasjon kan kun brukes til formål som nevnt ovenfor. Opplysningene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Personopplysninger behandles i samsvar med Personopplysningsloven. Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om deg som behandles, og du har rett til å få mangelfulle opplysninger rettet, utlevert (dataportabilitet) eller slettet/anonymisert i den utstrekning det er mulig. Dersom du mener at opplysningene om deg behandles i strid med gjeldende lovgivning kan du klage til tilsynsmyndighetene.

For kontaktinfo og ytterligere informasjon, se www.hiscox.co.uk/cookies-privacy.

Klageadgang
Dersom du har spørsmål knyttet til vilkår, eller utbetalingen under denne garantien, kan du rette deg til Garantist på epost (customerrelations.ireland@hiscox.com), telefon (+353 1 238 1810) eller ved en skriftlig henvendelse til:

Hiscox Customer Relations
The Observatory
7-11 Sir John Rogersons’s Quay
Dublin 2
D02 VC42
REPUBLIC OF IRELAND

Dersom løsningen ikke møter dine forventninger ber vi deg ta kontakt med Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) som er en uavhengig, upartisk og gratis tjeneste instans.

Financial Services and Pensions Ombudsman
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin
DO2 VH29
E-post: info@fspo.ie
Web: www.fspo.ie

Dersom garantien er tegnet gjennom en digital tjeneste kan du i tillegg rette henvendelser til EU sin instans for tvisteløsning (OCD). Dette gjøres her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

1 Leier er innforstått og aksepterer

1.1 Leier(e) ved bestilling og betaling bekrefter at hele dokumentet er lest og akseptert.

1.2 Garantien er bindende.

1.3 Garantien er ingen forsikring og Garantist v/Claims Link AS vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier(e), samt renter gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt Garantist v/Claims Link AS i anledning garantisaken.

1.1 All korrespondanse sendes fortrinnsvis til den e-postadresse Leier(e) har oppgitt, alternativt til folkeregistrert adresse.

1.2 Dersom det fremkommer flere Leier(e) av Leiekontrakt er samtlige personer solidarisk ansvarlig for full betaling av Garantist sitt krav. Garantist v/Claims Link AS står fritt til å rette sitt krav til de personer som fremkommer av den underliggende Leiekontrakt.

1.3 Garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med Norsk lov.

1.4 Ingen del av garantikostnaden returneres selv om garantiperioden avbrytes av Leier(e), eller Leieforhold som garantien gjelder skulle opphøre.

1 Praktisk gjennomføring ved krav fra Utleier

1.1 Varsling
Dersom Utleier mener å ha krav mot Leier(e) skal Leier(e) motta et påkrav med minimum 14 dagers betalingsfrist. I påkrav må Leier(e) varsles om at det vil bli krevd utbetaling under garantien dersom Leier(e) misligholder betalingsplikten. Påkrav kan først sendes etter Leieforhold er avsluttet.

1.1 Ubetalt krav med aksept fra Leier(e)
Dersom Leier(e) har svart at hen aksepterer krav fra Utleier, men likevel ikke betaler innen fristen på 14 dager, vil Garantist v/Claims Link AS, ved mottatt dokumentasjon, utbetale kravet til Utleier og deretter søke tilbakebetaling fra Leier(e). I slike tilfeller vil Leier(e) bli påført merkostnader knyttet til inndrivelse av kravet, som kan omfatte renter, gebyrer og eventuelle inkassokostander. 

1.1 Husleiekrav uten aksept fra Leier(e)

1.1.1 Er Leier(e) helt eller delvis uenig i Utleier sitt dokumenterte krav om betaling av husleie, vil Garantist v/Husleie.no AS utstede Leier et påkrav med fem ukers frist pålydende det krav som Utleier mener seg berettiget. Sammen med kravet vil det følge varsel om at betalingen til Utleier vil skje med mindre Leier(e) bestrider kravet rettslig og innenfor samme frist dokumenterer å ha tatt ut søksmål mot Utleier.

1.1.2 Dokumentasjon for uttatt søksmål sendes til Garantist v/Husleie.no AS.

1.1.3 Der Leier(e) skriftlig aksepterer kravet etter påkrav, men likevel ikke betaler innen fristen vil saken behandles som beskrevet under avsnitt om «Ubetalte krav med aksept fra Leier(e)».

1.1.1 Dersom Leier(e) ikke har dokumentert til Garantist v/Husleie.no AS at det har blitt tatt ut søksmål mot Utleier innen fristen på fem uker, vil kravet bli utbetalt av Garantist v/Claims Link AS og deretter søkt tilbakebetaling fra Leier(e), også i de tilfeller der Leier(e) er uenig i kravet.

1.1.1 Dersom Leier(e) dokumenterer at det har blitt reist søksmål mot Utleier innen fristen på fem uker, vil utbetaling under garantien ikke gjennomføres innen det foreligger en rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leier(e) foreligger.

1.1.2 I de tilfeller hvor det foreligger en rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier(e) og Utleier som gir Utleier rett til betaling, sendes avgjørelse med tilhørende dokumentasjon til Garantist v/Claims Link AS for utbetaling, med mindre Leier(e) selv innfrir kravet.

 

1.1 Andre krav uten aksept fra Leier(e)

1.1.1 Krav fra Utleier som gjelder annet enn Husleiekrav som ikke er skriftlig akseptert av Leier(e), utbetales kun av Garantist v/Claims Link AS der det foreligger rettskraftig avgjørelse etter søksmål i sak mellom Leier(e) og Utleier, eller der det likevel kommer skriftlig aksept fra Leier(e).

 

2 Tilbakebetaling av utbetaling

1.1 Denne garantien er en selvskyldnerkausjon som gir Garantist v/Claims Link AS rett til å kreve tilbakebetalt fra Leier(e) utbetalt beløp med tillegg av alle påløpte renter, gebyrer og omkostninger.

1.2 Leier(e) er innforstått med og aksepterer at innsigelser mot Husleiekrav må komme i for av søksmål. Dersom innsigelser mot Utleier sitt Husleiekrav ikke er mottatt av Garantist v/Claims Link AS innen firsten på fem uker, se avsnitt «Husleiekrav uten aksept fra Leier(e)», vil Leier(e) ikke kunne gjøre innsigelser mot utbetaling eller mot tilbakebetalingsplikten med tillegg av påløpte renter mm.

1.3 Dersom Leier(e) etter fristen for søksmål er utløpt vil komme med innsigelser mot utbetaling fra Garantist v/Claims Link AS, må disse rettes direkte til Utleier.

 

2 Gebyrer og kostnader ved bruk av denne garantien

1.1 Leier(e) aksepterer at et administrasjonsgebyr på kr 300,- vil komme i tillegg til tilbakebetalingskravet, og andre omkostninger dersom Garantist v/Claims Link AS må foreta en utbetaling under denne garantien.

1.2 Garantist v/Claims Link AS holdes skadeløse for alle typer kostnader og forpliktelser knyttet til utbetaling under denne garantien.

1.3 Leier(e) godtar at tilbakebetaling til Garantist v/Claims Link AS skal skje innen 14 dager etter avtale, påkrav eller rettslig avgjørelse i forholdet mellom Leier(e) og Garantist v/Claims Link AS.

1.4 Dersom kravet fra Garantist v/Claims Link AS ikke blir betalt innen angitt frist, vil det i tillegg påløpe omkostninger og renter etter Forsinkelsesrenteloven.

1.5 Leier(e) er innforstått og aksepterer at dersom Leier(e) ikke betaler innen betalingsfristen vil også alle kostnader som påløper i forbindelse med sikring og inndrivelse av kravet, herunder alle kostnader til rettslig inndrivning, måtte betales.

1.6 Leier(e) overdrar ugjenkallelig til Garantist v/Claims Link AS alle rettigheter og motkrav i forhold til Garantist sine forpliktelser.

Leier(e) bekrefter å ha forstått innhold og aksepterer betingelsene i denne garantien.