Vilkår for depositumsgaranti

Oppdatert 02.04.2019

Depositumsgarantien er markedsført og formidlet igjennom Husleie.no AS. Husleie.no AS bærer ikke ansvar for garantiens innhold eller eventuelle krav mot denne. Utleier og Leietaker er innforstått med og aksepterer at:

Teksten under er en gjengivelse av garantidokumentet (klikk for åpne). Ved eventuelle forskjeller mellom teksten under og vedlegget går vedleggets innhold foran.

GARANTI

Hiscox SA (Hiscox) er garantistiller.

Utleiers navn (Utleier): Ulf Utleiersen
Adresse: Leiegata 4, 1010 Utleierdalen

Leiers navn (Leier): Linda Leietaker
Leieobjektets adresse: Leiegata 4, 1010 Utleierdalen
Snr./leil.nr.: H0202

Annen adresse hvor Leier kan nås:
E-post: leietakersen@leietakermail.com

Garantinummer: 202020

Saksnummer: 2020

Maksimale ansvar for garantist: NOK (Garantibeløp)

Ikrafttredelsesdato: 12/15/2018

Garantikostnad: NOK 5,424.00

Garantikostnaden inkluderer 10.00 % forsikringsmeglerhonorar til Söderberg & Partners og 15.00 % i kostnadsdekning til Husleie.no AS.

Garantien er ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake eller oppheves av Hiscox uansett årsak. Garantien kan likeledes ikke endres av partene uten forutgående skriftlig samtykke fra både Hiscox og Utleier.

Hva garantien omfatter

Garantien har en gyldighet på tre år regnet fra garantiens ikrafttredelsesdato. Innenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Garantien for Leiers betalingsforpliktelser overfor Utleier, herunder både plikt til leiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysisk skade på leieobjektet. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter/avtaler mellom Utleier og Leier, er ikke omfattet av Garantien. Der leietaker, uten gyldig oppsigelse fra Leietaker, har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter garantien også gjenstående pliktig leiebetaling frem til utløpsdatoen.»

Garantitiden

Garantien gjelder kun betalingsplikt som følge av forhold inntrådt fra overlevering av Leieobjektet og frem til fraflytting, men ikke for forhold inntrådt senere enn tre måneder etter Leiekontraktens utløpsdato, og ikke for forhold inntrådt mer enn tre år og tre måneder fra leieforholdets start.

Melding om krav generelt

Ønsker Utleieren å gjøre krav som omfattes av Garantien gjeldene overfor Hiscox v/ CL, må kravet først være skriftlig fremsatt overfor Leier med krav om betaling (Påkrav). Utleiers Påkrav overfor Leier må være fremsatt innen rimelig tid etter at Utleier oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet som gir grunnlag for kravet. Krav under Garantien skal være dokumentert og sendes til Hiscox v/CL så snart som mulig, og senest innen ett år etter at misligholdet ble eller burde ha blitt konstatert.

Aksepterte krav

Dersom kravet er skriftlig akseptert av Leier, men likevel ikke blir betalt innen 14 dager etter Påkrav fra Utleier til Leier, må Utleier sende kravet sammen med nødvendig dokumentasjon til Hiscox v/ CL. Garanti dokument side:2 Dokumentet er elektronisk godkjent, og derfor ikke signert.

Ikke aksepterte krav

Husleiekrav: Dersom Utleiers krav helt eller delvis gjelder ubetalt husleie, vil Hiscox V/ Husleie.no AS varsle Leier om at det vil skje utbetaling til Utleier av ubetalt husleie med mindre Leier innen fem uker etter at varselet ble sendt, bestrider kravet, og dessuten innen samme frist dokumenterer overfor Hiscox v/ Husleie.no AS å ha tatt ut søksmål mot Utleier. Dersom Leier ikke bestrider kravet innenfor fristen og på den måten som er angitt over, foretar Hiscox v/CL utbetaling til Utleier. Dersom kravet derimot bestrides som angitt over, vil utbetaling fra Hiscox v/CL til Utleier først kunne skje når rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leier foreligger.

Andre krav: Dersom Utleiers krav gjelder annet enn husleie, må Utleier ta ut søksmål. Hiscox v/CL vil først kunne foreta utbetaling til Utleier når det foreligger rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier, eller det kommer skriftlig aksept fra Leier.

Tilbakebetaling fra Utleier

Hiscox v/CL har rett til å avvise krav og kreve tilbakebetalt enhver utbetaling som er basert på feilaktig eller urettmessig grunnlag, herunder uredelig eller svikaktig handling eller unnlatelse fra Utleiers side. I

tilfeller der Hiscox v/CL har foretatt utbetaling til Utleier, overtar Hiscox v/CL ugjenkallelig alle Leiers rettigheter overfor Utleier hva gjelder innsigelser og eventuell rett til tilbakebetaling, knyttet til det forhold garantiutbetalingen gjelder.

Tilbakebetaling fra Leier

Hiscox v/CL vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier. Alle Utleiers rettigheter overtas av Hiscox, herunder også eventuelle rettigheter Utleier måtte ha mot ansvarlig tredjepart. Det samme gjelder eventuelt krav Utleier måtte ha mot tredjepart som har stilt garanti i favør av Utleier. Hiscox sitt krav er begrenset til garantibeløpet samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for Hiscox i anledning garantisaken.

Krav og/eller henvendelser vedrørende denne Garanti skal rettes til:

Henvendelser vedrørende krav under denne Garanti skal rettes til:

Claims Link AS (CL):

E-post: leiegaranti@claimslink.no

Tel: +47 67 83 51 30

Generelle henvendelser vedrørende denne Garanti skal rettes til:

Söderberg & Partners (S&P):

E-post: leiegaranti@soderbergpartners.no

Tel: +47 23 89 73 89

 

Dato: dd.mm.yyyy

(sign.)                                                       (sign.)
Hiscox SA                                                For Husleie.no

Signatur er obligatorisk. Denne Garanti er ikke gyldig med mindre den er undertegnet av en person som er godkjent av Söderberg & Partners i henhold til fullmakt fra Hiscox.

Hiscox er ansvarlig for garantiens dekning. Söderberg & Partners er et meglerforetak som formidler garantier mellom garantistiller og kjøper.

Denne Garanti skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med norsk lov. Domstolene i Norge har alene jurisdiksjon til å høre og avgjøre enhver tvist i forbindelse med denne Garanti.

Garantien utstedes i 3 eksemplarer: til Utleier, Leier og Forvalter/eiendomsmegler.

PERSONOPPLYSNINGER

Når du inngår denne avtalen innebærer dette at du automatisk aksepterer at garantistiller kan bruke enhver informasjon selskapet har om deg. Du er innforstått med at informasjonen kan brukes i forbindelse med opprettelse av garantien og til eventuelle skadeoppgjør. I forbindelse med for eksempel politietterforskning eller annen forespørsel fra offentlig myndighet kan vi også være forpliktet til å utlevere relevante persondata. For å etablere garantien kan det være nødvendig å videreformidle enkelte personopplysninger til involverte parter i garantiforholdet. Dette kan for eksempel være skadeoppgjørsselskaper, reassurandører, meglere eller ulike tilsynsmyndigheter.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser på best mulig måte kan det videre være nødvendig å formidle opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel juridiske rådgivere eller representanter). Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å innhente informasjon om husstandsmedlemmer, eller andre med relasjon til garanti taker. Du plikter i et slikt tilfelle å fremskaffe den informasjon som er nødvendig, samt bistå garantist i å innhente samtykke fra den relevante 3.part dersom dette er nødvendig. Innhentet informasjon kan kun brukes til formål som nevnt ovenfor. Opplysningene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Personopplysninger behandles i samsvar med Personopplysningsloven. Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om deg som behandles, og du har rett til å få mangelfulle opplysninger rettet, utlevert (dataportabilitet) eller slettet/anonymisert i den utstrekning det er mulig. Dersom du mener at opplysningene om deg behandles i strid med gjeldende lovgivning kan du klage til tilsynsmyndighetene.

For kontaktinfo og ytterligere informasjon, se www.hiscox.co.uk/cookies-privacy.

KLAGEADGANG

Dersom du har spørsmål knyttet til vilkår, eller utbetalingen under denne Garanti, kan du rette deg til Garantist på epost (customerrelations.ireland@hiscox.com), telefon (+353 1 238 1810) eller ved en skriftlig henvendelse til:

Hiscox Customer Relations

The Observatory

7-11 Sir John Rogersons’s Quay

Dublin 2

D02 VC42

REPUBLIC OF IRELAND

Dersom løsningen ikke møter dine forventninger ber vi det ta kontakt med Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) som er en uavhengig, upartisk og gratis tjeneste instans.

Financial Services and Pensions Ombudsman

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin

DO2 VH29

E-post: info@fspo.ie

Web: www.fspo.ie

Dersom Garantien er tegnet gjennom en digital tjeneste kan du i tillegg rette henvendelser til EU sin instans for tvisteløsning (OCD). Dette gjøres her: http://ec.europa.eu/odr.

LEIERS AKSEPT AV GARANTIVILKÅRENE

Garantinummer: 246694
Leieobjektets adresse: Leiegata 4, 1010 Utleierdalen
Utleiers navn: Ulf Utleiersen
Saksnummer: 2020

1. Generelt

Leier er innforstått med og aksepterer at:

1.1 Leier/e ved signatur eller betaling bekrefter at hele garantidokumentet (åpnes i nytt vindu) er lest og akseptert.

1.2 Garantien er bindende.

1.3 Garantien er ingen forsikring og Hiscox v/CL vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier, samt renter, gebyrer og andre nødvendig kostnader som måtte ha påløpt for Hiscox v/CL i anledning garantisaken.

1.4 All korrespondanse sendes til post og, dersom mulig, e-post adresser Leier har oppgitt.

1.5 Dersom det står flere Leiere oppført i Leiekontrakten, så er samtlige Leiere solidarisk ansvarlige for full betaling av Hiscox sitt krav. Hiscox v/CL kan fritt velge hvem de retter krav mot.

1.6 Garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med norsk lov.

1.7 Ingen del av premien returneres selv om garantiperioden avbrytes av leietaker, eller husleieforholdet som garantien gjelder, opphører.

Depositumsgarantien stilles som sikkerhet ovenfor utleier i henhold til leiekontrakt mellom utleier og leier. Dersom depositumsgarantien søkes på annen person enn leier i leiekontrakt, må denne personen stå som medleietaker i leiekontrakten.

2. Praktisk gjennomføring ved krav fra Utleier

Generelt

Hvis Utleier mener å ha krav mot Leier, skal han når leieforholdet er avsluttet, sende Leier et krav om betaling (Påkrav) med minst 14 dagers betalingsfrist, og samtidig varsle om at det vil bli krevd utbetaling under Garantien dersom Leier misligholder betalingsplikten

Ubetalte, aksepterte krav

Hvis Leier skriftlig har svart at han aksepterer Utleiers krav, men likevel ikke betaler kravet innen forfallsfristen på 14 dager, vil Hiscox v/ CL mot å få oversendt aksepten, utbetale kravet til Utleier og deretter søke beløpet tilbakebetalt fra Leier. I slike tilfeller vil Leier bli påført merkostnader knyttet til inndrivelse av kravet, så som renter, gebyrer og eventuelt inkassokostnader.

Husleiekrav som ikke er akseptert av Leier

2.1 Er Leier helt eller delvis uenig i Utleierens krav om betaling av husleie og kravet er dokumentert overfor Hiscox, vil Hiscox v/ Husleie.no AS utstede en betalingsoppfordring, med fem ukers betalingsfrist, pålydende det krav Utleier mener seg berettiget til. Sammen med kravet vil det følge varsel om at utbetaling til Utleier vil skje, med mindre Leier bestrider kravet, og innen samme frist dokumenterer å ha tatt ut søksmål mot Utleier.

2.2 Dokumentasjon for uttatt søksmål må sendes til Hiscox v/Husleie.no AS.

2.3 Hvis Leier skriftlig aksepterer kravet etter betalingsoppfordringen, men likevel ikke betaler innen fristen, behandles saken videre som beskrevet ovenfor for ubetalte, aksepterte krav.

2.4 Dersom Leier ikke innen fem ukers fristen har dokumentert overfor Hiscox v/Husleie.no AS å ha reist søksmål mot Utleier, vil kravet bli utbetalt av Hiscox v/CL og deretter søkt fullt ut tilbakebetalt fra Leier selv om Leier er uenig i kravet.

2.5 Dersom Leier dokumenterer å ha reist søksmål innen fem ukersfristen, vil utbetaling under garantien ikke foretas før rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leier foreligger.

2.6 I de tilfeller hvor det foreligger en rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier som gir Utleier rett til betaling, sendes avgjørelse med annen nødvendig dokumentasjon til Hiscox v/ CL for utbetaling, med mindre Leier selv innfrir kravet.

Andre krav som ikke er akseptert av Leier

2.7 Krav fra utleier som gjelder annet enn husleiekrav og som ikke er skriftlig akseptert av Leier, utbetales kun av Hiscox v/CL etter søksmål fra Utleier og det foreligger rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier eller det likevel kommer skriftlig aksept fra Leier.

3. Tilbakebetaling av utbetalinger under garantien

3.1 Garantien gir Hiscox v/CL rett til å kreve tilbakebetalt fra Leieren det/de beløp som utbetales Utleier under denne Garantien, med tillegg av alle påløpte renter, gebyrer og omkostninger.

3.2 Leier er innforstått med og aksepterer at innsigelser mot husleiekrav må komme i form av søksmål. Dersom innsigelser mot Utleiers husleiekrav ikke er mottatt av Hiscox v/CL innen fem ukers fristen – se pkt. 2, medfører dette at Leier overfor Hiscox v/CL ikke kan komme med innsigelser mot utbetalingen fra Hiscox v/CL til Utleier. Leier er innforstått med og aksepterer at han dermed heller ikke kan komme med innsigelser mot tilbakebetalingsplikten med tillegg av renter m.m. til Hiscox v/CL.

3.3 Dersom Leier etter at søksmålsfristene er utløpt vil komme med innsigelser mot berettigelsen av Utleiers krav etter at Hiscox v/CL har utbetalt kravet, må disse rettes direkte til Utleier. Leiers plikt til å tilbakebetale Hiscox sitt krav fullt ut, vil ikke falle bort eller utsettes i påvente av en slik prosess.

4. Gebyrer/kostnader m.m. ved bruk av Garantien og tilbakebetaling

4.1 Leier aksepterer at et administrasjonsgebyr på NOK 300,- vil bli lagt til tilbakebetalingskravet i tillegg til andre omkostninger m.m., hvis Hiscox v/CL må utbetale under Garantien.

4.2 Hiscox v/ CL holdes skadesløs for alle typer direkte/indirekte kostnader og forpliktelser knyttet til utbetalingen under Garantien.

4.3 Leier godtar å tilbakebetale til Hiscox v/ CL gyldige krav innen 14 dager etter avtale, påkrav, eller rettslig avgjørelse i forholdet mellom Leier og Hiscox v/CL.

4.4 Dersom kravet fra Hiscox v/CL ikke blir betalt innen fristen, vil det i tillegg påløpe omkostninger og renter etter forsinkelsesrenteloven.

4.5 Leier er innforstått med at dersom Leier ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, må Leier også betale alle kostnader som påløper i forbindelse med å sikre og innkreve beløpet, herunder alle kostnader til rettslig inkasso.

4.6 Leier overdrar ugjenkallelig til Hiscox V/ CL, alle Leiers rettigheter og motkrav i forhold til Garantiens forpliktelser.

Leier bekrefter å ha forstått Garantiens innhold og aksepterer betingelsene i denne.

(sign.)

LOVPÅLAGT INFORMASJON I FORBINDELSE MED BREXIT

Hiscox Insurance Company er underlagt britisk rett. Når Storbritannia nå om kort tid forlater EU ønsker Hiscox å overføre alle europeiske garantier og forsikringer fra sitt selskap i Storbritannia (Hiscox Insurance Company), til sitt nye Luxembourg-baserte selskap (Hiscox SA, 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, registreringsnummer B217018) i samsvar med «Part VII av United Kingdom Financial Services og markets» (2000). Denne endringen er tiltenkt å tre i kraft den 1. januar 2019.

Dersom du inngår en garantiavtale med Hiscox, utstedes garantien fra Hiscox Insurance Company og blir stående der frem til den 1. januar 2019. Den blir deretter overført til Hiscox SA. Garantivilkårene endres ikke. Det er en forutsetning for overføringen at den britiske høyesteretten godkjenner porteføljeoverdragelsen.

Hvis du vil ha mer informasjon om «Part VII-overføringen» eller hvordan denne vil påvirke polisen din, gå til nettsiden vår: (https://www.hiscoxgroup.com/about-hiscox/partvii), ring oss +47 23 89 73 89 eller send en skriftlig henvendelse til:

The Hiscox Building
Peasholme Green
York
YO1 7PR
United Kingdom