Abonnementsvilkår

Oppdatert 13. november 2023

1. Bakgrunn

Utleier har ved bestilling inngått avtale med Husleie.no AS (heretter Husleie.no) om å forvalte et eller flere leieforhold via Husleie.no. Denne avtalen regulerer utleieforvaltning og faller således utenfor lov om eiendomsmegling.

2. Avtalens Omfang og Overordnet Tjenestebeskrivelse

Følgende tjenester er sentralt i – men ikke begrenset til – Husleie.no sin leveranse til Utleier:

 • Depositumskonto er inkludert i abonnementene Basic og Premium gitt at abonnementet er aktivt i 12 sammenhengende måneder. Hvis abonnementet varer mindre enn 12 månedene vil utleier bli fakturert kr 399 for depositumskontoen.
 • Depositumskonto koster kr 249 for leieforhold med Business-abonnement gitt at abonnementet er aktivt i 12 sammenhengende måneder. Hvis abonnementet varer mindre enn 12 månedene vil utleier bli fakturert kr 399 for depositumskontoen.
 • Automatisk utstede husleiefaktura til Leietaker en gang per måned
 • Leietaker betaler Husleien til Husleie.no sin Klientkonto
 • Overføre Husleien til Utleier uten unødig opphold og maksimalt innen 3 virkedager etter full innbetaling fra Leietaker er bokført på Husleie.no sin Klientkonto
 • Ved uteblitt betaling av Husleien 5 og 10 dager etter forfallsdato automatisk sende Leietaker betalingspåminnelser per SMS og e-post
 • Ved uteblitt betaling av Husleien 15 dager etter forfallsdato automatisk sende Leietaker varsel om fravikelse
 • Tilrettelegge for rettslige skritt ved vesentlig økonomisk mislighold av leiekontrakten
 • Gi Utleier tilgang til Husleie.nos nettløsning “MinHusleie.no”, og den funksjonalitet og de tjenester som er inkludert i det valgte abonnementet på bestillingstidspunktet
 • Formidle bestillinger av produkter som leveres av tredjeparter, og i de tilfeller hvor det er relevant, tilrettelegge for bruk av disse produktene
 • Husleie.no skal i utførelsen av sitt arbeid ivareta Utleierens saklige interesser. Utførelsen skal være forsvarlig og Husleie.no skal til enhver tid oppfylle de plikter som pålagt i henhold til denne avtalen og sedvane.
 • For at utleieforsikringen i Premium abonnementet skal være gyldig må man ha en underliggende sikkerhet tilsvarende minimum 3 måneders husleie. Innen innflytting skal det foreligge gyldig sikkerhet i henhold til Husleieloven, tilsvarende 3 måneders leie i form av depositum (paragraf 3-5) eller garanti (paragraf 3-6).

3. Avtalens Varighet

Denne avtalen trer i kraft fra tidspunktet for første faktura for leieforholdet sendes leietaker og løper til og med siste faktura for leieforholdet er oppgjort ved betaling eller kreditering, eller til avtalen sies opp av Utleier eller Husleie.no

Dersom Utleier eller Husleie.no ønsker å si opp avtalen under leieforholdet gjelder følgende: Utleier kan si opp avtalen med 30 dagers varsel ved å melde dette via MinHusleie.no eller sende en e-post til post@husleie.no. Husleie.no kan si opp avtalen med 30 dagers varsel per e-post til Utleier.

Det kan ikke meldes krav mot forsikringsprodukter, p.t. Utleieforsikring med advokatbistand, inkludert i abonnementet for forhold som inntrådte før abonnementet ble tegnet og i en periode på tre måneder etter at abonnementet ble tegnet av Utleier.

4. Betaling for Tjenesten

Utleier skal betale avtalt abonnementskostnad inkludert 25% merverdiavgift, per leieforhold, om ikke annet er opplyst.

Abonnementskostnad faktureres etterskuddsvis for opp til tre måneder om ikke annet er avtalt.

Abonnementskostnad betales per faktura sendt via e-post om ikke annet er avtalt mellom partene. Om Utleier betaler for abonnementet med kredittkort, og dette kredittkortet utløper i avtaleperioden, har Utleier selv ansvar for å oppdatere opplysningene slik at Husleie.no kan gjennomføre belastning.

Eventuelle purregebyr som pålegges faktura til Leietaker for husleien eller andre tjenester tilfaller Husleie.no i sin helhet.

Endringer i priser for abonnementet skal varsles Utleier minimum 30 dager før ny pris inntrer. Priser for tilleggstjenester kan endres uten foregående varsel.

5. Fornøydgaranti

Fornøydgarantien gir Utleier mulighet til å si opp et abonnement innen 3 måneder etter at leieforholdet ble registrert til forvaltning uten oppsigelsestid. Dersom faktura for abonnementskostnad allerede er betalt så vil faktura krediteres og beløpet tilbakebetales.

Fornøydgarantien bortfaller dersom Utleier har hatt et abonnement forvaltning av et leieforhold hos Husleie.no de siste tolv måneder og/eller dersom Utleier har flere leieforhold registrert til forvaltning hos Husleie.no.

6. Bindingstid

For private utleiere med under fem leieforhold er det som utgangspunkt ingen bindingstid på abonnementene våre. Bindingstid kan imidlertid følge av særskilt avtale med Husleie.no om rabatter på prisene. Da gjelder bindingstiden som er spesifisert i avtalen.

7. Inndrivelse av Husleie

Husleie.no skal drive inn leien ved å sende en månedlig faktura til Leietaker.

Uten å forhåndsvarsle Utleier sender Husleie.no en automatisk faktura ca. 10 dager før forfallsdatoen Utleier har registrert for leieforholdet. Fakturaen inneholder informasjon om mottaker/Leietaker, informasjon om at fakturaen sendes ut på vegne av Utleier, beløp, forfallsdato, bankkonto, KID-nummer, kundenummer, hvilken periode fakturaen gjelder for, hvilken adresse leien gjelder for, IBAN og SWIFT.

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto og Husleie.no overfører uten ugrunnet opphold til Utleier når 100% av leien er registrert på klientkontoen.

Hvis husleien ikke betales på forfallsdato vil Husleie.no sende betalingsoppfordringer og eventuelt varsel om fravikelse.

Betalingsoppfordringer og varsel om fravikselse

Husleie.no sender faktura som beskrevet over.

Deretter vil Husleie.no følge opp med betalingspåminnelser som sendes på SMS og Epost til leietaker. Betalingspåminnelse sender først 5 dager etter forfall. Deretter 10 dager etter forfall. Dersom det går 15 dager og leietaker ikke har betalt sender Husleie.no Varsel om fravikelse. Dette er det første steget i et rettslig prosess for å tvangsutkaste leietaker som ikke betaler husleie.

Husleie.no kan bistå i prosessen med å tvangsutkaste leietaker, ved å sende begjæring til Namsmannen på vegne av Utleier. Dette krever at Utleier aktivt ber om bistand.

For de Utleiere med premium-abonnement er dette inkludert i den månedlige prisen, men kan bare benyttes en gang per leieforhold. Hvis Utleier ønsker bistand til fravikelse to ganger på samme leietaker vil det innebære en kostnad på 690 NOK. For Utleiere med basic-abonnement vil bistand til en slik prosess innebære en kostnad på 990 NOK. Dette kommer i tillegg til saksomkostninger Namsmannen krever for å gjennomføre en slik rettslig prosess.

Inkasso

Dersom husleien fortsatt står som ubetalt 14 dager etter forfallsdato kan utleier rette forespørsel til Husleie.no om å opprette inkassosak. Kravet må oppfylle betingelsene gitt av 1.2 Gyldige krav i inkassovilkårene.

Inkassopartner vil fortsette inndrivelsen av kravet på vegne av Husleie.no og utleier. Prosessen starter med å sende inkassovarsel med purregebyr på enhver tids gjeldende sats tidligst 15 dager etter forfall.

Husleie.no har ikke noen form for ansvar knyttet til innfordringsprosessen. Inkassopartner vil følge opp Utleier direkte i innfordringsprosessen.

Se egne vilkår om inkassooppfølgning.

8. Partenes Plikter

a) Husleie.nos generell plikter

Husleie.nos plikter inkluderer en forsvarlig og juridisk riktig utøvelse av tjenestene som beskrevet i pkt 2 i denne avtalen.

Husleie.no skal varsle Utleier om alle forhold Husleie.no blir gjort kjent med under forvaltningen av leieforholdet, og som det er av betydning at Utleier får kunnskap om.

Dersom ikke annet er nevnt så bærer ikke Husleie.no noe ansvar for tredjepartsprodukter som kjøpes/bestilles gjennom Husleie.no. Husleie.no er utelukkende en formidler av disse tjenestene, og Utleier har selv ansvar for å bedømme tredjepartens produkter, forretningsbetingelser, vilkår med mer.

I tilfeller hvor Husleie.no på vegne av en tredjepart innkrever betalingen for tredjepartens produkter forplikter Husleie.no seg til å videreformidle hele eller deler av betalingen slik at Utleier får tilgang til og/eller benytte produktet.

b) Husleie.nos plikter om utbetaling av innbetalt husleie

Når Leietaker innbetaler den hele og fulle Husleien for gjeldende måned skal Husleie.no, uten unødig opphold og maksimalt innen 3 virkedager fra innbetalingen blir bokført., uavkortet overføre Leietakers innbetalte Husleie til Utleiers oppgitte bankkonto.

Utleieren tilkommer ikke rente for Husleie som eventuelt er innbetalt Husleie.nos Klientkonto i tiden før Utbetalingstidspunktet. Dersom Husleie.no oversitter Utbetalingstidspunktet tilkommer Utleieren rente etter bestemmelsene i lov om renter m. m ved forsinket betaling.

Ved for mye overført/utbetalt Husleie til Utleier kan Husleie.no kreve beløpet tilbakebetalt, eventuelt kreve motregning i senere utbetalinger.

Ved uteblitt betaling for Tjenesten, jfr. punkt 4, kan Husleie.no motregne innbetalt Husleie til Klientkonto mot det ubetalte kravet. Husleie.no forbeholder seg retten til å motregne midler på tvers av utleierprofiler, med samme profileier. I tilfelle motregning vil husleie.no også beregne og motregne kostnader iht. medgått tid, med en timesats på kr 1.990.

c) Kontroll og verifisering av partene og leieforholdets realitet

Husleie.no har implementert rutiner og verktøy for å avsløre forsøk på å benytte utleieplattformen til noe annet enn administrasjon og forvaltning av reelle leieforhold av eiendom, i all hovedsak bolig, mellom to unike og reelle parter.

For å være i stand til å avsløre forsøk på eller faktisk misbruk må vi kunne verifisere og kontrollere partenes identitet og leieforholdets realitet, og at avsender og mottaker av husleie ikke er oppført i et sanksjonsregister (eks. PEP eller AML)

d) Utleiers plikter

Husleie.nos utleieplattform skal utelukkende benyttes til administrasjon og forvaltning av reelle leieforhold av eiendom, i all hovedsak bolig, mellom to unike og reelle parter. Husleie.no er ikke part i noen leieforhold som forvaltes av Husleie.no. Utleier må ta alle avgjørelser hva gjelder forholdet til Leietaker.

Med referanse til punkt 8c) plikter Utleier å sette seg inn i og imøtekomme Husleie.no sine krav til kontroll og verifisering av partene og leieforholdets realitet.

Utleier skal varsle Husleie.no om alle forhold som er relevant for forvaltning av leieforholdet, og som det er av betydning at Husleie.no får kunnskap om:

 • oppgi riktige og reelle opplysninger og Leietaker, Leieforholdet og Utleier hva gjelder riktig navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer, telefonnummer og epostadresse. Utleier plikter videre å oppdatere disse opplysningene mens leieforholdet løper slik at Husleie.no har riktige opplysninger så lenge leieforholdet er registrert til forvaltning via Husleie.no
 • sørge for at opplysningene om Leietaker, Leieforholdet og Utleier er riktige så lenge Leieforholdet er registrert til forvaltning via Husleie.no
 • varsle avslutning av abonnementet innen leieforholdet avsluttes
 • benytte alle tjenester som er stilt til rådighet i Min Husleie
 • sette seg inn i vilkårene som gjelder for de tredjepartsprodukter som Utleier velger å benytte seg av. Dette gjelder blant annet:
  vilkårene for Utleieforsikring dersom abonnementet inkluderer dette
  Forsikringsbeviset for utleieforsikringen
  vilkårene for Depositumsgarantien dersom partene har valgt dette som sikkerhet
  vilkårene for Depositumkonto dersom partene har valgt dette som sikkerhet
 • sette seg inn i Husleie.no sine Personvernerklæring og Generelle Vilkår
 • sette seg inn i vilkårene for inkassoppfølging

Utleier kan ikke tegne abonnement for et leieforhold hvor partene har en pågående konflikt om husleie, et leieforhold som har vært i vesentlig mislighold siste 6 måneder, som på tegningstidspunktet er i vesentlig mislighold eller som man har skjellig grunn til å tro at kommer i vesentlig mislighold de kommende 6 måneder. Det samme gjelder også for oppgradering til et høyere abonnementsnivå. Husleie.no forbeholder seg retten til å avslutte abonnement som er opprettet i strid med disse forpliktelsene. 

For å benytte denne tjenesten er det en forutsetning at leieforholdet er reelt og det foreligger en gyldig leiekontrakt som er signert av begge parter.

9. Ansvarsforhold

Tap som kan henføres til noen av partene i Leiekontrakten kan ikke kreves dekket av Husleie.no. Husleie.no er heller ikke erstatningsansvarlig for tap som følge av Utleierens mislighold av sine plikter i henhold til pkt. 8.

Skatte- og avgiftsmessige vurderinger som følge av denne avtale og leieforholdet, faller utenfor Husleie.nos plikter og ansvar. Utleieren må selv søke skatte- og avgiftsmessig ekspertise dersom Utleieren finner dette nødvendig.

Husleie.no kan ikke gjøres ansvarlig for avtaler som Husleie.no ikke har medvirket til, herunder inngåtte leiekontrakter eller andre avtaler Utleieren direkte har inngått med leietaker eller andre.

Utleier har selv ansvaret for å kontrollere de regnskapsdataene som Husleie.no presenterer er korrekte. Husleie.no bærer ikke noe ansvar om disse skulle være feil om vi ikke har fått anledning til å korrigere etter utleiers klare instruksjoner.

10. Fullmakter m.m.

Utleieren gir med hjemmel i denne avtalen Husleie.no de fullmakter som er nødvendige for å utøve de plikter som er pålagt Husleie.no ihht. denne avtale, herunder fullmakt til å innkreve husleien på Utleiers vegne.

11. Opphør av Leiekontrakt og Endring av Opplysninger Leietaker

Dersom leieforhold knyttet til Eiendommen(e) skal forvaltes videre via Husleie.no etter opphør av Leiekontrakten som er under forvaltning via Husleie.no, må Utleier etablere nytt abonnement med Husleie.no for det nye leieforholdet. Utleier har selv ansvar for å avslutte forvaltningsavtalen for det opphørte leieforholdet.

Utleier kan ikke endre navn på Leietaker i et eksisterende leieforhold som forvaltes via Husleie.no

12. Andre Eventuelle Kostnader

I forbindelse med irregulære hendelser i leieforholdet, eksempelvis vesentlig mislighold av Leiekontrakten, uteblivende betaling av Husleien og brudd på husordensregler, vil saken kunne henvises til Husleie.nos samarbeidspartner innen inkasso og/eller juridiske tjenester. Det vil kunne iverksettes rettslige skritt for å ivareta Utleierens interesser. I disse tilfellene vil det kunne påløpe gebyrer til det offentlige og salærer til spesiell juridisk kompetanse. Disse kostnadene vil bli belastet Utleier direkte, men Husleie.no plikter å søke skriftlig aksept fra Utleier før slike skritt tas.

13. Tvist – Vernetingsbestemmelse

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtale, og som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene skal avgjøres av de alminnelige domstoler med avtalt verneting i den rettskrets Husleie.no har sin forretningsadresse.

Det vises forøvrig også til Husleie.nos Personvernerklæring og Generelle Vilkår