Vilkår for inkasso

1. Inndrivelse fra Husleie.no

For leieforhold som er forvaltet av Husleie.no i henhold til abonnementsvilkårene skal Husleie.no drive inn den avtalte husleien i leieforholdet gjennom å sende Leietaker en månedlig faktura. Husleie.no vil, uten å forhåndsvarsle Utleier, sende betalingspåminnelser til Leietaker per e-post og sms 5 og 10 dager etter forfallsdato dersom faktura ikke er helt eller delvis betalt.

1.1 Inndrivelse fra inkassopartner

Dersom husleien fortsatt står ubetalt 14 dager etter forfallsdato kan utleier rette forespørsel til Husleie.no om å opprette inkassosak. Hvis saken godkjennes for inkasso vil Husleie.no overføre til inkassopartner, og så vil inkassoselskapet utstede inkassovarsel til Leietaker i henhold til Inkassolovens § 9. Etter forfall på inkassovarselet vil inkassoselskapet utstede betalingsoppfordring jfr. Inkassolovens § 10, og varsel om fravikelse jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 dersom kravet ikke er betalt i sin helhet. Inkassoselskapet kan etter avtale eller fullmakt med Utleier og Husleie.no begjære tvangsfravikelse jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (a) etter særlig fullmakt (les mer om fullmakter i forbindelse med kravsoppfølgning under punkt 3). Husleie.no kan til enhver tid velge hvilket inkassoselskap man benytter for innkreving av gyldige krav.  Husleie.no sin inkassopartner er per nå er Kravia AS. Husleie.no har ikke noen form for ansvar knyttet til innfordringsprosessen. Inkassopartner vil følge opp Utleier direkte i innfordringsprosessen.

1.2 Gyldige krav

Husleie.no vil utelukkende behandle krav som oppfølger følgende kriterier: 
 • Kravet må være basert på faktura utstedt av Husleie.no for et reelt og forvaltet leieforhold
 • Kravet kan ikke være etterregistrert for forhold som gjelder før leieforholdet ble registrert til forvaltning hos Husleie.no 
 • Krav må meldes senest innen 30 dager etter at leieforholdet ble avsluttet
 • Kravet kan ikke være omtvistet før oversendelse til inkasso

2. Utleiers plikter i forbindelse med kravsoppfølgning

2.1 Riktig informasjon

Utleier plikter å besørge at Husleie.no sender riktig navn, adresse, fødselsdato, evt, organisasjonsnummer, telefonnummer, samt e-postadresse på Leietaker til inkassopartner. Det samme gjelder for informasjon om Utleier selv. Dette gjøres ved at informasjonen er riktig ved registrering av Leieforholdet hos Husleie.no, og at eventuelle endringer oppdateres løpende.   Utleier er selv ansvarlig for å vite, og informere Inkassopartner (Kravia AS), om følgene som kan påvirke om en sak kan sendes til inkasso eller påvirke hva som er mulig når sak er sendt til inkasso:
 • Foreligger det en signert leiekontrakt mellom partene 
 • Om det er en pågående tvistesak mellom utleier og leietaker
 • Om det er en fravikelseskausul i leiekontrakten
 • Om leietaker fortsatt bor i leieobjektet
Husleie.no kan melde in inkassosaken på vegne av utleier eller oppfordre utleier til å registrere saken selv. I de tilfeller for Husleie.no oppfordrer utleier til å registere saken selv må det gjøres på en brukerprofil hos Inkassopartner som er tilknyttet Husleie.no sin brukerprofil hos Inkassopartner. Utleier vil få forklaring fra Husleie.no om hvordan Utleier skal foreta denne typen innmelding.  Inkassopartner følger opp inkassosaken direkte med Utleier.  Husleie.no har ikke noen form for ansvar knyttet til innfordringsprosessen.  Utleier plikter å oppdatere sitt leieforhold med relevant informasjon fra inkassosaken.

2.2 Vilkår til kontrakt

Dersom det er flere leietakere i en kontrakt må det følge av kontrakten at medleietakere er solidarisk ansvarlig til å oppfylle pliktene etter kontrakten. Derav betalingsplikten. Skal det begjæres fravikelse via inkassopartner må kontrakten inneholde klausul om fravikelse og leietakers fødselsdato.

2.3 Plikt til å melde fra til Husleie.no

Dersom Leietaker fremsetter innsigelser mot inkassokravet e.l til Utleier, plikter Utleier uten ugrunnet opphold å varsle Husleie.no sin Inkassopartner (Kravia AS) skriftlig om disse innsigelsene. Hvis Utleier forsømmer dette vil Kravia fakturere Utleier for de omkostningene som løper som følge av at Husleie.no ikke har fått beskjed. Dersom Utleier tilbakekaller en inkassosak som feilsendt senere enn 14 dager fra den datoen betalingsoppfordring sendes til Leietaker, vil Utleier faktureres for påløpte omkostninger hos inkassoselskapet. For tilbakekalling av inkassosaker av andre årsaker enn feilsendt vil Utleier faktureres for påløpte omkostninger uavhengig av tidspunkt. I de tilfellene der behandlingen av innsigelsene går til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget plikter Utleier å møte som part dersom Utleier bor eller har forretningssted i samme kommune, eller nabokommune som Leietaker, jfr. Tvisteloven § 6-6. Dersom Leietaker betaler direkte til Utleier plikter Utleier å melde fra skriftlig til Husleie.no in Inkassopartner Kravia AS. Dersom Utleier forsømmer denne plikten kan det påløpe ytterligere omkostninger som vil bli fakturert til Utleier.

3. Særlige fullmakter

Inkassoselskapet vil ha fullmakt til å sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkasso oppdraget jf. Inkassoloven § 14. Dette inkluderer en fullmakt til å ta ut forliksklage, begjære utlegg eller fravikelse, gjennomføre tvangssalg, realisere pantesikkerheter, begjære Leietaker konkurs, akseptere eller avslå gjeldsordninger. Inkassoselskapet har fullmakt til å gjennomføre det ovennevnte uten forhåndsgodkjennelse fra Utleier eller Husleie.no Inkassoselskapet har videre fullmakt til å slette inntil 100% av påløpte renter.

4. Oversikt over salærer (pr. 01.01.2021)

Lett salær belastes i enkle saker, og faktureres når saken overføres til inkasso. Tung sats er en dobling av salærene som allerede ligger på en sak. En sak går fra å være enkel til tung tidligst 28 dager etter forfall på utstedt betalingsoppfordring. Jf. Inkassoforskriftens kapittel 2. Mot privat leietaker:
Til og med Enkle saker Tunge saker
500 218,75 437,50
1 000 306,25 612,50
2 500 350 700
10 000 700 1 400
50 000 1 400 2 800
250 000 3 150 6 300
Over 250 000 6 300 12 600
Mot næringsdrivende leietaker:
Til og med Enkle saker Tunge saker
500 175 350
1 000 245 490
2 500 280 560
10 000 560 1 120
50 000 1 120 2 240
250 000 2 520 5 040
Over 250 000 5 040 10 080
Endringer vil skje årlig, viser til enhver tid gjeldende inkassosalærer jf. Inkassoforskriftens §1-4 og §2-2.

5. Særlig om purregebyr og renter

Purregebyr og renter tilfaller inkassopartner (Kravia AS).  I henhold til inkassopartners vilkår vil innbetalinger fra skyldner inndekkes slik: salærer, hovedstol og renter.

6. Kostnader i forbindelse med inkasso

Dersom det løper kostnader i forbindelse med innkrevingen ved inkasso vil faktureres til utleier samtidig som abonnementskostnaden.
Leveranse fra inkassoselskapet Beskrivelse / Kostnad
Purretjeneste (betalingspåminnelse, SMS og inkassovarsel,betalingsoppfordring)
 1. a) Dersom fakturaen oversendes Kravia innen 90 dager etter forfall:
Kreditor beholder innbetalt hovedstol uavkortet Kravia AS beholder innbetalt purregebyr/salær samt forsinkelsesrente. Alle kostnader ved utsendelse av purring dekkes av Kravia AS.
 1. b) Dersom fakturaen oversendes Kravia > 90 dager etter forfall:
Kravia beholder i tillegg 10 % av innkassert Hovedstol. Presisering: Punkt b) gjelder kun fakturaer med forfall etter kundeetablering, alle nye kunder får derav en gratis “ryddejobb” av Kravia ved etablering Punkt b) gjelder ikke sameier, boligutleie og borettslag
Rettslig pågang Der hvor Kravia AS anser det formålstjenlig for å løse saken vil Kravia anbefale rettslig pågang. Kreditor skal dog ta stilling til anbefalingen og godkjenne videre prosess før rettslig pågang iverksettes. Etter at Kravia har igangsatt Rettslig pågang gjelder følgende pristabell i stedet for den som er angitt under Purretjeneste:
Hovedstol 0-10.000,-  Kostnaden dekkes av Kravia Kravia tar 25% av Hovedstol 
Hovedstol 10.001,- – 50.000,- Kostnaden dekkes av Kravia Kravia tar 15% av Hovedstol   
Hovedstol 50.001,-  Kostnaden dekkes av Kravia Kravia tar 10% av Hovedstol 
Kravia AS beholder innbetalt purregebyr/salær samt forsinkelsesrente. Dersom Kravia ikke anbefaler rettslig pågang men kreditor likevel ønsker det, vil  Kravia AS belaste Kreditor skrivesalær og offentlige gebyr direkte til Kreditor. Skrivesalær og offentlige gebyr tilbakeføres til Kreditor ved mottak av fullt oppgjør i sak. I slike tilfeller vil ikke Kravia ta provisjon. Dersom Kreditor ikke ønsker rettslig pågang til tross for Kravias anbefaling, legges saken på overvåkning.
Overvåkingstjeneste: For saker som ikke er prøvd rettslig vil kravet bli overført til overvåkning etter 12 mnd. Av innbetalt beløp beholder Kravia AS innkasserte forsinkelsesrenter, resterende beholdes av Kreditor uavkortet. Dette gjelder saker som ikke er prøvd rettslig.
Kravsanmeldelse i konkursbo Dersom skyldner går konkurs og Kreditor ønsker å registrere og melde krav i boet, dekkes omkostninger av Kreditor. Omkostningene utgjør ett rettsgebyr, per i dag kr 1.199,-.
Tvistekrav  (skyldneren har fremmet innsigelse) Ved tvistesaker forskutteres rettsgebyr og saksomkostninger av Kreditor.
Renter på klientkonto Tilfaller Kravia AS.
Kreditering og trekk av feilsendte saker Klient kan i det løpende avtaleforholdet omkostningsfritt kreditere og tilbakekalle feilsendte purre- og inkassosaker innen 14 dager etter sendt betalingsoppfordring. Eventuelle påførte rettsgebyr faktureres oppdragsgiver. se pkt. 4.7 for vilkår
 

7. Betalinger

På inkassovarsel og betalingsoppfordring vil inkassoselskapets klientkonto stå oppført. Det er den Leietaker skal forholde seg til dersom saken er overført til inkasso. Hvis Leietaker betaler kravet direkte til Utleier er det Utleier og Leietakers risiko og kan medføre ytterligere kostnader i forbindelse med inkasso som i så fall vil kunne belastes Utleier.

8. Annet

Betalingspåminnelser, varsel om fravikelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes kun på virkedager. * Endres hvert år Husleie.no vil ikke overføre krav på mindre enn 1000,- til inkasso.

9. Inkassopartners Vilkår

Vilkår for inkassotjenester fra Kravia AS.  Ved bruk av tjenester fra Kravia AS aksepteres vilkårene. Avtalens vilkår gjelder fra 1.04.2021 Iht. lov av 13.mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet.   1.0 AVTALERAMMEN 1.1 Avtalen forplikter Kravia AS til å gi oppdragsgiver en inkassoservice som er rasjonell, effektiv og i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og god inkassoskikk.   2.0 KREDITORS PLIKTER 2.1 Kreditor plikter etter kravets forfall å ha sendt skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt, med mindre det er avtalt at Kravia AS skal sende dette varsel. Varselet skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Denne frist må være utløpt før Kravia kan iverksette inkassotiltak (betalingsoppfordring), jfr. Inkassolovens § 9. 2.2 Kreditor plikter å sende med all nødvendig dokumentasjon, herunder skyldners korrekte navn og adresse. Dersom oppdrag sendes i form av standarisert liste eller elektronisk, tilpasses i stedet en rasjonell rutine for oversendelse av slik dokumentasjon når dette er nødvendig for gjennomføring av tvangsfullbyrdelse. 2.3 Kreditor plikter å kontrollere at fordringen er reell, og informere Kravia AS om eventuelle innsigelser fra skyldner ved oversendelse, eventuelt ved å fremlegge kopi av innsigelsen. Dersom det blir fremsatt en gyldig innsigelse må Kravia stanse all utenrettslig inndriving, og    Kravia tar kontakt med kunde for å se om kravet skal opprettholdes. Det gis en frist for tilbakemelding på 14 dager. Ved manglende svar fra kunde innen gitt frist, må Kravia avslutte inkassosaken og føre kravet tilbake til kunde. Vi informerer skyldneren om at kravet ikke frafalles, men at vi avslutter inkassobehandlingen hos oss. Dersom kunde svarer innen fristen (14 dager) som er gitt og opprettholder sitt krav, må videre inndriving skje rettslig (typisk i form av en forliksklage). 2.4 Kreditor plikter umiddelbart å underrette Kravia AS om eventuelle innbetalinger fra skyldner, eller andre opplysninger som medfører reduksjon av kravet, samt om eventuell kontakt med skyldner. Kreditor tar selv ikke slik kontakt med skyldner uten at Kravia AS er informert på forhånd. 2.5 Kreditor eller ansvarlig for kreditor (Regnskapsfører) plikter til enhver tid å ajourholde den informasjon Kravia behøver om kreditor: Firmanavn,Organisasjonsnummer, Adresse, Postnummer, Kontonummer, Telefonnummer, Kontaktperson, e-postadresse, kontaktperson regnskap, og e-postadresse regnskap (hvis regnskapsbyrå).  
 1. INKASSATORS PLIKTER
3.1 Kravia AS sender skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt (inkassovarsel), dersom det er avtalt med kreditor, eller dersom tidligere sendt inkassovarsel ikke er gyldig. Varselet skal ha en frist på minimum 14 dager. Denne frist må reelt være utløpt før Kravia AS sender betalingsoppfordring, jfr. Inkassolovens § 9 og § 10. Kravia AS sender oppdragsgiver en bekreftelse på at oppdraget er mottatt og registrert for behandling. 3.2 Kravia AS vil sette i verk de nødvendige tiltak for å inndrive kravet. I tillegg til de tiltak som er naturlige for oppdraget, tas det forbehold om å inngå betalingsordninger så lenge disse ivaretar kreditors interesser, jfr. Inkassolovens § 13 og § 14. 3.3 Kravia AS vil i den grad det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak, sørge for at kostnadsnivået er på et akseptabelt nivå for kreditor, eller avtale dette med kreditor i hvert enkelt tilfelle. Kravia AS vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset jfr. Inkassolovens § 14 ta forbehold om at kreditor umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter. 3.4 Kravia AS plikter å holde kreditor underrettet om sakens gang. Periodiske rapporter på hele porteføljen sendes etter nærmere avtale, se eget punkt. 3.5 Kravia AS innestår for faglig kompetansen, og vil ivareta kreditors interesser på best mulig måte.  
 1. ØKONOMI
4.1 Kravia AS tar forbehold om å korrigere eventuelle beregnede gebyrer fra kreditor, slik at Kravia AS minimum kan ta til inntekt de satser som fremkommer i Inkassoforskriftens § 2-2 og 2-3 til enhver tid. For øvrig vil Kravia AS avkreve skyldner for kreditors lovbestemte rett til erstatning for inkassokostnader. 4.2 Kravia AS forskutterer for kreditors regning, alle offentlige gebyrer som påløper under sakens gang. Se ellers priser og betingelser. 4.3 Kravia AS avregner og remitterer innkasserte hovedkrav og renter daglig, eller etter nærmere avtale. Under henvisning til Inkassolovens § 3, jfr. § 16, godskrives ikke renter av innkasserte midler. Kravia AS plikter å ha innkasserte midler atskilt fra egne midler, jfr. Inkassolovens § 16, Inkassoforskriftens § 3-3, 2. ledd. Hvis ikke annet er avtalt, inndekkes innbetalinger fra skyldner slik: salærer, hovedstol og renter. 4.4 Foretak som er merverdiavgiftspliktige har fradrag for den beregnede merverdiavgift av Kravia AS’ inntekter/avgiftspliktige utlegg. Kravia AS innbetaler merverdiavgiften til Fylkesskattekontoret. Kravia AS forbeholder seg retten til å motregne merverdiavgiften i avslutningsvederlaget til kreditor. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. 4.5 Kravia AS skal behandle kreditors saker i henhold til produkter og priser spesifisert i avtalen. 4.6 Kravia AS kan gjøre gjeldende motregningsrett for udekkede inkassokostnader i andre saker fra kreditor. 4.7 Oppdrag som må avsluttes fordi skyldner har betalt direkte til kreditor og/eller har oppgjort saken med annet enn penger, eller av andre grunner er tilbakekalt av kreditor, forbeholder Kravia AS seg retten til å belaste kreditor med inntil fullt tariffmessig salær og omkostninger. Dette gjelder når kreditor av en eller annen grunn ikke gir Kravia AS anledning til å søke dette dekket av skyldner, skyldner går konkurs eller viser seg å ikke være betalingsdyktig. Dersom et oppdrag avsluttes etter at Kravia AS for egen regning (iflg fullmakt) har iverksatt rettslige skritt, forbeholder Kravia AS seg retten til å belaste kreditor med inntil fullt tariffmessig salær og omkostninger, renter og % av hovedstol ihht avtale. 4.8 Bistand i forbindelse med rydding i kreditors reskontro, eller annen konsulentbistand og tilrettelegging, faktureres til standard timepris: kr. 860,-.
 1. DIVERSE
5.1 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som etter Kravia AS sin vurdering vil medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes. 5.2 Dersom gjeldsreduksjon kan medføre løsning i en sak, gis Kravia AS fullmakt til å forhandle med skyldner. Før en avtale om gjeldsreduksjon inngås, skal denne være forelagt kreditor for godkjennelse, om ikke annet er avtalt. 5.3 Kravia AS følger opp krav som ikke er løst etter rettslig pågang og avskrevet. Krav som mottas mot skyldner som ikke er betalingsdyktig, og kreditor ikke ønsker å sikre kravet ved rettslig pågang, kan Kravia AS følge opp kravet inntil foreldelse. Ved konkurs vil kreditor bli varslet, men er selv ansvarlig for å gi tilbakemelding til Kravia om at kravet ønskes meldt og registrert i boet. 5.4 Avtalevilkårene er gjennomlest. Ved bruk av Kravia sine tjenester aksepteres betingelsene. Avtalen løper i ett år fra signering, og fornyes deretter automatisk for ett år av gangen dersom den ikke er sagt opp skriftlig senest 3 måneder før avtalens utløp. Tilbakekalles løpende inkassoportefølje / løpende inkassosaker ved oppsigelse, belastes salær/gebyr og omkostninger fullt ut. Ved evt. avslutning av samarbeid, vil belastning i enkeltsaker skje i henhold til avtalens punkt 4. Hvis Kravia AS sine tjenester benyttes av Regnskapsfører på vegne av sine kunder bekrefter Regnskapsfører ved bruk av tjenesten at det er innhentet aksept fra sine kunder til å la utestående fordringer behandles i tråd med Kravia AS sine priser og vilkår i henhold til denne avtalen.