Banner Image

Depositumsgaranti

Et godt alternativ til ordinært depositum

Ved leie av bolig må du som leietaker normalt stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie sikkerhet for leieforholdet. I samarbeid med forsikringsmegleren Norwegian Broker tilbyr Husleie.no deg å kjøpe en depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, i stedet for å binde opp et stort beløp på en depositumskonto.

Hva koster depositumsgaranti?

Skriv inn månedlig husleie og antall måneders husleie det skal stilles sikkerhet for

Depositumsgaranti 3

 • Tilsvarer 3 depositum
 • Ikke behov for depositumskonto
 • Utleier sikres for kr 22 500,-

Engangsbeløp som leietaker betaler før innflytting:

Kr 3 600,-

Vanlig depositum

 • Tilsvarer 3 måneder depositum
 • Etableres normalt ved fysisk oppmøte i banken
 • Utleier sikres for 22 500,-

Depositumsbeløp som leietakeren må fremskaffe:

Kr 22 500,-

HVA ER DEPOSITUMSGARANTI?

Depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, er et godt alternativ til ordinært depositum ved leie av bolig.

Raskt svar

Du får svar innen 1 virkedag på om du er kvalifisert for depositumsgaranti

Rimelig alternativ

Depositumsgaranti er rimeligere enn f.eks. hva et forbrukslån vil koste deg.

Frigjør kapital

Pengene du ville brukt til depositum kan brukes på noe mer nyttig, som f.eks. sparing.

Tre års varighet

Depositumsgarantien har en varighet på tre år - det samme som et normalt leieforhold.

Lik sikkerhet

Uleier har samme sikkerhet ved depositumsgaranti som ved ordinært depositum.

Kun engangskostnad

Du betaler kun en engangskostnad på 16% av avtalt depositumet for garantien.

KRAV FOR KJØP AV DEPOSITUMSGARANTI

 • Leietaker må ha norsk personnummer og være privatperson

 • Leietaker må ha inntekt i et av siste tre år, og ingen betalingsanmerkninger

 • Utleier må godkjenne depositumsgaranti som sikkerhet

 • Leieboligen må være i Norge

 • Les vilkår på denne siden

HVORDAN FÅ DEPOSITUMSGARANTI?

1

Leietaker fyller ut søknadsskjema her før leieboligen overtas

2

Garantiens engangskostnad må reserveres på leietakers kredittkort *

3

Husleie.no utfører kredittsjekk av leietaker innen 1 virkedag

4

Ved positiv kredittsjekk vil utleier få beskjed om å godkjenne innen 5 virkedager

5

Etter utleiers godkjenning vil begge parter får tilsendt garantibeviset inne 2 virkedager

* Reservasjon slettes dersom kredittsjekk er negativ eller utleier ikke godkjenner bruk av depositumsgaranti

Leietakers ofte stilte spørsmål om
depositumsgarantien

Husleie.no sin rolle er kun relatert til markedsføring og salg av depositumsgarantien. Det er forsikringsselskapet Hiscox Plc, representert ved Norwegian Broker i Norge, som er garantistiller og har ansvaret for utbetaling av krav mot depositumsgarantien.
Både utleier og leietaker får tilsendt garantibeviset for depositumsgarantien innen 2 virkedager etter at kredittsjekken er gjennomført og utleier har akseptert depositumsgaranti som sikkerhet.
Det er ingenting i veien for at noen andre enn leietaker betaler for garantien. Men, det er viktig at personen som søker om depositumsgaranti og som kredittsjekkes er den samme som er oppgitt som leietaker. Du kan dermed ikke få noen andre til å bestille garantien for deg.

Garantien er skal signeres av leietaker, med påtegning av personnummer. Deretter skal det sendes en kopi til utleier for oppbevaring.

Dersom dette ikke etterfølges risikere partene å ha en garanti som ikke er gyldig.

Dersom garantien skal gjelde for flere leietakere enn det som fremkommer av det beviset utstedt av Husleie.no, må medleietaker signere for hånd på garantien. Deretter skal det sendes en kopi til utleier.

For å kunne innvilge en depositumsgaranti må vi gjennomføre en kredittsjekk av deg, og resultatet av denne må være positiv. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut et såkalt gjenpartsbrev til den personen som er kredittsjekket.
Ved utflytting og opphør av leieforholdet avsluttes depositumsgarantien så sant ikke utleier melder krav mot den relatert til ubetalt husleie eller skader på leieboligen. Du behøver ikke melde fra til forsikringsselskapet når du flytter. Du kan lese mer om depositumsgarantiens vilkår ved å klikke her.

For å oppheve reservasjon mot kredittsjekk kan du logge deg inn på www.experian.no eller www.bisnode.no for å oppheve/slette en frivillig kredittsperre.

Depositumsgarantien gjelder kun for private leietakere, men vår samarbeidspartner Norwegian Broker tilbyr garantiløsninger for leie av næringseiendom. Les mer på Norwegian Broker sine nettsider.

Kjøp av depositumsgaranti er bindende for begge parter, og refunderes ikke. Dette er uavhengig av hvor lenge du har bodd i utleieboligen. Dette er opplyst i depositumsgarantiens vilkår som ble akseptert ved bestilling.

Så snart vi har gjennomført kredittsjekk av deg så mottar du en e-post fra oss om dette, og dette gjør vi innen maksimalt 1 virkedag. Dersom resultatet av kredittsjekken var positiv så sender vi automatisk en e-post til utleier hvor han/hun må godkjenne opplysningene du har oppgitt i søknaden og vilkårene for depositumsgaranti. Så snart utleier har godkjent så vil du motta en e-post om dette. Dersom resultatet av kredittsjekken var negativ så vil du motta en e-post om at du ikke kvalifiserer til å kjøpe depositumsgaranti. Vær oppmerksom på at dersom utleier ikke godkjenner depositumsgarantien innen 7 dager etter at du søker så vil kredittkort-reservasjonen slettes og du vil måtte søke på nytt igjen.

Utleiers ofte stilte spørsmål om
depositumsgarantien

Det følger av vilkårene for depositumsgarantien at dersom andre krav enn utbetalt husleie skal dekkes av garantien må det komme frem av et akseptbrev signert av leietaker. Av akseptbrevet må de enkelte kravene komme frem. 

Akseptbrevet, samt oppstillingen av kravene må sendes samlet når man melder inn kravet. 

Dersom leietaker ikke signerer på akseptbrevet må utleier få en kjennelse fra Husleietvistutvalget på at leietaker er skyldig for disse tapene.

Det anbefales å bruke akseptbrev for krav på utbetalt husleie også. Det sparer tid i saksbehandlingen. 

Husleie.no kan forvalte leieforholdet fra 89,- i måneden og hjelpe deg med å utforme akseptbrevet.

Depositumsgarantien dekker de tap utleier har for ubetalt husleie. Videre kan depositumsgarantien dekke andre krav utleier måtte ha mot leietaker så fremt disse fremgår av et akseptbrev signert av leietaker.

Både utleier og leietaker får tilsendt garantibeviset for depositumsgarantien innen 2 virkedager etter at kredittsjekken er gjennomført og utleier har akseptert depositumsgaranti som sikkerhet.

Garantien er skal signeres av leietaker, med påtegning av personnummer. Deretter skal det sendes en kopi til utleier for oppbevaring.

Dersom dette ikke etterfølges risikere partene å ha en garanti som ikke er gyldig.

Dersom garantien skal gjelde for flere leietakere enn det som fremkommer av det beviset utstedt av Husleie.no, må medleietaker signere for hånd på garantien. Deretter skal det sendes en kopi til utleier.

Depositumsgarantien gjelder kun for private leietakere, men vår samarbeidspartner Norwegian Broker tilbyr garantiløsninger for leie av næringseiendom. Les mer på Norwegian Broker sine nettsider.
En depositumsgaranti kan kun kanselleres av utleier dersom leieforholdet ikke har startet eller noen av partene ombestemte seg. Utleier må da ta kontakt med kundeservice innen rimelig tid, ellers kan partene risikere at garantien blir stående.
Depositumsgarantien har en varighet på 3 år fra bestillingsdato eller innflyttingsdato dersom denne bestilles i forkant av leieforholdets startdato.
Depositumsgarantien er markedsført og formidlet igjennom Husleie.no AS. Husleie.no AS bærer ikke ansvar for garantiens innhold eller eventuelle krav mot denne. Leietaker er innforstått med og aksepterer at:

1. Generelt

Leier er innforstått med og aksepterer at: 1.1 Leier/e ved signatur eller betaling bekrefter at hele garantidokumentet (åpnes i nytt vindu) er lest og akseptert. 1.2 Garantien er bindende. 1.3 Garantien er ingen forsikring og Hiscox v/NCL vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier, samt renter, gebyrer og andre nødvendig kostnader som måtte ha påløpt for Hiscox v/NCL i anledning garantisaken. 1.4 All korrespondanse sendes til post og, dersom mulig, e-post adresser Leier har oppgitt. 1.5 Dersom det står flere Leiere oppført i Leiekontrakten, så er samtlige Leiere solidarisk ansvarlige for full betaling av Hiscox sitt krav. Hiscox v/NCL kan fritt velge hvem de retter krav mot. 1.6 Garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med norsk lov. 1.7 Ingen del av premien returneres selv om garantiperioden avbrytes av leietaker, eller husleieforholdet som garantien gjelder, opphører. 2. Praktisk gjennomføring ved krav fra Utleier Generelt Hvis Utleier mener å ha krav mot Leier, skal han når leieforholdet er avsluttet, sende Leier et krav om betaling (Påkrav) med minst 14 dagers betalingsfrist, og samtidig varsle om at det vil bli krevd utbetaling under Garantien dersom Leier misligholder betalingsplikten Ubetalte, aksepterte krav Hvis Leier skriftlig har svart at han aksepterer Utleiers krav, men likevel ikke betaler kravet innen forfallsfristen på 14 dager, vil Hiscox v/ NCL mot å få oversendt aksepten, utbetale kravet til Utleier og deretter søke beløpet tilbakebetalt fra Leier. I slike tilfeller vil Leier bli påført merkostnader knyttet til inndrivelse av kravet, så som renter, gebyrer og eventuelt inkassokostnader. Husleiekrav som ikke er akseptert av Leier 2.1 Er Leier helt eller delvis uenig i Utleierens krav om betaling av husleie og kravet er dokumentert overfor Hiscox, vil Hiscox v/NCL utstede en betalingsoppfordring, med fem ukers betalingsfrist, pålydende det krav Utleier mener seg berettiget til. Sammen med kravet vil det følge varsel om at utbetaling til Utleier vil skje, med mindre Leier bestrider kravet, og innen samme frist dokumenterer å ha tatt ut søksmål mot Utleier. 2.2 Dokumentasjon for uttatt søksmål må sendes til Hiscox v/NCL. 2.3 Hvis Leier skriftlig aksepterer kravet etter betalingsoppfordringen, men likevel ikke betaler innen fristen, behandles saken videre som beskrevet ovenfor for ubetalte, aksepterte krav. 2.4 Dersom Leier ikke innen fem ukers fristen har dokumentert overfor Hiscox v/NCL å ha reist søksmål mot Utleier, vil kravet bli utbetalt av Hiscox v/NCL og deretter søkt fullt ut tilbakebetalt fra Leier selv om Leier er uenig i kravet. 2.5 Dersom Leier dokumenterer å ha reist søksmål innen fem ukersfristen, vil utbetaling under garantien ikke foretas før rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leier foreligger. 2.6 I de tilfeller hvor det foreligger en rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier som gir Utleier rett til betaling, sendes avgjørelse med annen nødvendig dokumentasjon til Hiscox v/ NCL for utbetaling, med mindre Leier selv innfrir kravet. Andre krav som ikke er akseptert av Leier 2.7 Krav fra utleier som gjelder annet enn husleiekrav og som ikke er skriftlig akseptert av Leier, utbetales kun av Hiscox v/NCL etter søksmål fra Utleier og det foreligger rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier eller det likevel kommer skriftlig aksept fra Leier. 3. Tilbakebetaling av utbetalinger under garantien 3.1 Garantien gir Hiscox v/NCL rett til å kreve tilbakebetalt fra Leieren det/de beløp som utbetales Utleier under denne Garantien, med tillegg av alle påløpte renter, gebyrer og omkostninger. 3.2 Leier er innforstått med og aksepterer at innsigelser mot husleiekrav må komme i form av søksmål. Dersom innsigelser mot Utleiers husleiekrav ikke er mottatt av Hiscox v/NCL innen fem ukers fristen – se pkt. 2, medfører dette at Leier overfor Hiscox v/NCL ikke kan komme med innsigelser mot utbetalingen fra Hiscox v/NCL til Utleier. Leier er innforstått med og aksepterer at han dermed heller ikke kan komme med innsigelser mot tilbakebetalingsplikten med tillegg av renter m.m. til Hiscox v/NCL. 3.3 Dersom Leier etter at søksmålsfristene er utløpt vil komme med innsigelser mot berettigelsen av Utleiers krav etter at Hiscox v/NCL har utbetalt kravet, må disse rettes direkte til Utleier. Leiers plikt til å tilbakebetale Hiscox sitt krav fullt ut, vil ikke falle bort eller utsettes i påvente av en slik prosess. 4. Gebyrer/kostnader m.m. ved bruk av Garantien og tilbakebetaling 4.1 Leier aksepterer at et administrasjonsgebyr på NOK 300,- vil bli lagt til tilbakebetalingskravet i tillegg til andre omkostninger m.m., hvis Hiscox v/NCL må utbetale under Garantien. 4.2 Hiscox v/NCL holdes skadesløs for alle typer direkte/indirekte kostnader og forpliktelser knyttet til utbetalingen under Garantien. 4.3 Leier godtar å tilbakebetale til Hiscox v/NCL gyldige krav innen 14 dager etter avtale, påkrav, eller rettslig avgjørelse i forholdet mellom Leier og Hiscox v/NCL. 4.4 Dersom kravet fra Hiscox v/NCL ikke blir betalt innen fristen, vil det i tillegg påløpe omkostninger og renter etter forsinkelsesrenteloven. 4.5 Leier er innforstått med at dersom Leier ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, må Leier også betale alle kostnader som påløper i forbindelse med å sikre og innkreve beløpet, herunder alle kostnader til rettslig inkasso. 4.6 Leier overdrar ugjenkallelig til Hiscox V/NCL, alle Leiers rettigheter og motkrav i forhold til Garantiens forpliktelser. Leier bekrefter å ha forstått Garantiens innhold og aksepterer betingelsene i denne. Innbetaling av premie erstatter signatur på garantidokumentet. Krav og/eller henvendelser vedrørende denne Garanti skal rettes til: Norwegian Claims Link AS (NCL): Postboks 324, 1326 Lysaker E-post: leiegaranti@ncl-as.no Tel: + 47 67 83 51 30 Faks:+47 67 83 51 40 Eller eventuell annen adresse, telefonnummer eller faksnummer som Hiscox eller en representant for Hiscox måtte angi.

Depositumsgaranti og forvaltning er to separate tjenester vi tilbyr utleier og leietaker.

Bestilling av depositumsgaranti vil ikke være avhengig av forvaltning av leieforholdet, og vice versa.

Husleie.no tilbyr alternativer til ordinær depositumskonto.

Dersom du ønsker å opprette en depositumskonto kan du gjøre dette på markedsplassen vår.

Husleie.no trer ikke inn som part i leieforholdet som følge av en forvaltningsavtale, og kan således ikke verken oppbevare eller overføre noe som skal inn på en depositumskonto.