Vilkår for depositumsgaranti

Oppdatert 31.10.2023

Depositumsgarantien er markedsført og formidlet igjennom Husleie.no AS. Husleie.no AS bærer ikke ansvar for garantiens innhold eller eventuelle krav mot denne. Utleier og Leietaker er innforstått med og aksepterer at:

Teksten under er en gjengivelse av garantidokumentet (klikk for åpne). Ved eventuelle forskjeller mellom teksten under og vedlegget går vedleggets innhold foran. Du kan lese Husleie.no sine produktvilkår her

GARANTI

Garantien er ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake eller oppheves av Garantist uansett årsak. Likeledes kan ikke garantien endres av parlene uten forutgående skriftlig samtykke fra både Garantist og Utleier. Garantien er kun gyldig i de tilfeller der Leier er en fysisk person og står oppført som leietaker i leiekontrakten Hverken leiekontrakt eller leieobjekt kan være regulert for næringsvirksomhet

Månedlig Garantikostnad: kr

Garanti kostnaden inkluderer 10% i forsikringsmeglerhonorar til Soderberg & Partners og15% i kostnadsdekning til Husleie.no AS

Manglende premiebetaling

Ved manglende premiebetaling vil Leier(e) og Utleier bli varslet umiddelbart, samt at det skal sendes premievarsel til Leier(e) med betalingsfrist på minimum en måned. Dersom premiebetalingen fortsatt uteblir vil det på nytt bli sendt varsel til Leier(e) og Utleier om uteblitt betaling, samt nytt premievarsel med betalingsfrist på minimum 14 dager Garantist sitt ansvar under garantien vil bortfalle dersom premienikke betales innen den oppgitte fristen

Hva garantien omfatter

lnnenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Leier sin betalingsplikt ovenfor Utleier, herunder både plikt til husleiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysiske skader på Leieobjekt i henhold til Leiekontrakt. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter eller avtaler mellom Leier og Utleier er ikke omfatte! av denne garantien Der Leier, uten gyldig oppsigelse fra Utleier har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter denne garantien også gjenstående pliktig husleiebetaling opp til Garantistens maksimale ansvar

Garantitiden

Denne garantien gjelder kun betalingsplikt som følge av forhold inntrådt fra overlevering av Leieobjekt og et helt år frem i tid, men ikke for forhold inntrådt senere enn tre måneder etter Leiekontraktens utløpsdato

Erstatningsutbetaling

Ønsker Utleier å gjøre krav på erstatning som omfattes av denne garantien må dokumentasjonen for kravet oversendes Garantist

v/Claims Link AS så snart som mulig, og senest innen et helt år (12 måneder) etter at mislighaldet ble eller burde blitt konstatert. Krav kan ikke meldes før Leieforhold er avslutte! og oppsigelsestiden er utløp!. Når kravet er dokumentert vil Garantist v/Claims Link AS først fremme et krav om betaling overfor Leier (Påkrav), dersom dette ikke allerede kan dokumenteres

Krav med aksept fra Leier

Dersom kravet er skriftlig akseptert av Leier, men likevel ikke betalt innen 14 dager etter Påkrav fra Utleier til leier, må Utleier sende kravet sammen med nødvendig dokumentasjon til Garantist v/Claims Link AS.

Krav uten aksept fra Leier Ubetalt Husleie

Dersom Utleier sitt krav helt eller delvis gjelder ubetalt Husleie, vil Garantist v/Husleie no AS varsle Leier om at utbetaling vil finne sted med mindre Leier innen fem uker (5) etter sendt varsel bestrider kravet rettslig og samtidig innenfor sa mme frist kan dokumentere å ha tatt ut søksmål mot Utleier.

Dersom Leier ikke bestrider kravet innenfor tidsfristen eller ikke har dokumentert å ha tatt ut søksmål mot Utleier, vil erstatningsutbetaling til Utleier gjennom/øres av Garantist v/Claims Link AS. Dersom kravet derimot bestrides som angitt over vil utbetaling fra Garantist v/Claims Link AS til Utleier først kunne gjennom/øres der det foreligger aksept fra Leier eller en rettskraftig avgjøreise

Andre krav

Dersom Utleier sitt krav gjelder annet enn ubetalt husleie, må Utleier ta ut søksmål Garantist v/Claims Link AS vil først kunne gjennomføre en utbetaling til Utleier når det foreligger en rettskraftig avgjøreise i sak mellom Leier og Utleier, eller en skriftlig aksept fra Leier.

Vilkår

Tilbakebetaling fra Utleier

Garantist v/Claims Link AS forbeholder seg rett til å avvise krav og kreve tilbakebetalt enhver utbetaling som er basert på feilaktig eller urettmessig grunnlag, herunder uredelig- eller svikaktig handling, samt unnlatelse fra Utleier sin side. l tilfeller der Garantist v/Claims Link AS har foretatt en utbetaling til Utleier, overtar Garantist v/Claims Link AS ugjenkallelig alle Leier sine rettigheter overfor Utleier når det gjelder innsigelse og eventuell rett til tilbakebetaling knytte! til det forhold utbetalingen gjelder

Tilbakebetaling fra Leier

Garantist v/Claims Link AS vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier. Alle Utleier sine rettigheter overtas av Garantist, herunder også eventuelle rettigheter Utleier måtte ha mot ansvarlig tredjepart Det sa mme gjelder krav Utleier måtte ha mot en tredjepart som har stilt garanti i favør av Utleier. Garantist sitt krav er begrenset til det maksimale ansvar gjengitt i dette dokument samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for Garantist i anledning garantisaken

Henvendelser vedrørende krav under garantien skal rettes til

Claims Link AS

E-post leiegaranti@claimslink no Telefon +47 67 83 51 30

Generelle henvendelser vedrørende garantien skal rettes til:

Soderberg & Partners

E-post leiegaranti@soderbergpartners no Telefon +47 9717 58 08

Garantist er ansvarlig for garantiens dekning Soderberg & Partners er et forsikringsmeglerforetak som formidler garantier mellom Garantist og kjøper Denne garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med Norsk lov

Domstolene i Norge haralene jurisdiksjon til å høre og avgjøre enhver tvist i forbindelse med denne garantien

Husleie.no AS skal påse at «Leier(e) sin aksept av vilkår» er signert, og deretter oppbevare signert eksemplar Signert dokument vil måtte oversendes som en del av dokumentasjonen ved melding av krav

Personopplysninger

Når du inngår denne avtalen innebærer dette at du automatisk aksepterer at Garantist kan bruke enhver informasjon selskapet har om deg Du er innforstått med at informasjonen kan brukes i forbindelse med oppretteise av garantien og til eventuelle skadeoppgjør l forbindelse med for eksempel politietterforskning eller annen forespørsel fra offentlig myndighet kan vi også være forplikte! til å utlevere relevante persondata For å etablere garantien kan det være nødvendig å videreformidle enkelte personopplysninger til involverte parter i garantiforholdet Dette kan for eksempel være skadeoppgjørsselskaper, reassurandører, meglere eller ulike tilsynsmyndigheter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser på best mulig måte kan det videre være nødvendig å formidle opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel juridiske rådgivere eller representanter) Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å innhente informasjon om husstandsmedlemmer, eller andre med relasjon til garantitaker

Du plikter i et slikt tilfelle å fremskaffe den informasjon som er nødvendig, samt bistå Garantist i å innhente samtykke fra den relevante 3 part dersom dette er nødvendig Innhente! informasjon kan kun brukes til formål som nevnt ovenfor Opplysningene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen

Personopplysninger behandles i samsvar med Personopplysningsloven Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om deg som behandles, og du har rett til å få mangelfulle opplysninger rette!, utlevert (dataportabilitet) eller slettet/anonymisert i den utstrekning det er mulig Dersom du mener at opplysningene om deg behandles i strid med gjeldende lovgivning kan du klage til tilsynsmyndighetene

Klageadgang

Dersom du har spørsmål knytte! til vilkår, eller utbetalingen under denne garantien, kan du rette deg til Garantist v/Claims Link AS på epost (leiegaranti@claimslink.no) eller telefon ( +47 67 83 51 30)

Dersom du mener Garantist v/Claims Link AS har gjort feil ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, har du rett til å klage til Finansklagenemda.

l første omgang kan du ta kontakt med:

Finansklagenemda Postboks 53 Skøyen

0212 Oslo

Besøksadresse: Drammensveien 145A Finansklagenemda er opprette! ved avtale mellom

Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening og Virke. Finansklagenemdas hovedoppgave er å løse !vister mellom finansselskap og deres kunder.

Vilkår 2

Leier:

Utleier Leieobjekt:

Leiekontrakt ID Saksnummer:

Garantinummer:

Maksimale ansvar for Garantist: kr

Startdato Sluttdato

Leier er innforstått og aksepterer

 1. Leier(e) ved bestilling og betaling bekrefter at hele dokumentet er lest og akseptert
 2. Garantien er bindende.

l3 Garantien er ingen forsikring og Garantist v/Claims Link AS vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier(e), samt renter gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt Garantist v/Claims Link AS i anledning garantisaken.

 1. All korrespondanse sendes fortrinnsvis til den e-postadresse Leier(e) har oppgitt, alternativt til folkeregistrert adresse.
 2. Dersom det fremkommer flere Leier(e) av Leiekontrakt er samtlige personer solidarisk ansvarlig for full betaling av Garantist sitt krav. Garantist v/Claims Link AS står fritt til å rette sitt krav til de personer som fremkommer av den underliggende Leiekontrakt
 3. Garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med Norsk lov.
 4. Ingen del av garantikostnaden returneres seiv om garantiperioden avbrytes av Leier(e), eller Leiefarhold som garantien gjelder skulle opphøre.
 1. Praktisk gjennomføring ved krav fra Utleier
  1. Varsling

Dersom Utleier mener å ha krav mot Leier(e) skal Leier(e) motta et påkrav med minimum 14 dagers betalingsfrist

påkrav må Leier(e) varsles om at det vil bli krevd utbetaling under garantien dersom Leier(e) misligholder betalingsplikten. Påkrav kan førstsendesetter Leieforhold er avslutte!.

  1. Ubetalt krav med aksept fra Leier(e)

Dersom Leier(e) har svart at hen aksepterer krav fra Utleier, men likevel ikke betaler innen fristen på 14 dager, vil Garantist v/Claims Link AS, ved mottatt dokumentasjon, utbetale kravet til Utleier og deretter søke tilbakebetaling fra Leier(e) l slike tilfeller vil Leier(e) bli påført merkostnader knyttet til inndriveise av kravet, som kan omfatte renter, gebyrer og eventuelle inkassokostander.

  1. Husleiekrav uten aksept fra Leier(e)
   1. Er Leier(e) helt eller delvis uenig i Utleier sitt dokumenterte krav om betaling av husleie, vil Garantist v/Husleie.no AS utstede Leier et påkrav med fem ukers frist pålydende det krav som Utleier mener seg berettiget Sammen med kravet vil det følge varsel om at betalingen til Utleier vil skje med mindre Leier(e) bestrider kravet rettslig og innenfor samme frist dokumenterer å ha tatt ut søksmål mot Utleier.
   2. Dokumentasjon for uttatt søksmål sendes til Garantist v/Husleie.no AS.
   3. Der Leier(e) skriftlig aksepterer kravet etter påkrav, men likevel ikke betaler innen fristen vil saken behandles som beskrevet under avsnitt om «Ubetalte krav med aksept fra Leier(e)».
   4. Dersom Leier(e) ikke har dokumentert til Garantist v/Husleie.no AS at det har blitt tatt ut søksmål mot Utleier innen fristen på fem uker, vil kravet bli utbetalt av Garantist v/Claims Link AS og deretter søkt tilbakebetaling fra Leier(e), også i de tilfeller der Leier(e) er uenig i kravet

Leier(e) sin aksept av vilkår

   1. Dersom Leier(e) dokumenterer at det har blitt reist søksmål mot Utleier innen fristen på fem uker, vil utbetaling under garantien ikke gjennom/øres innen det foreligger en rettskraftig avgjøreise eller skriftlig aksept fra Leier(e) foreligger.
   2. l de tilfeller hvor det foreligger en rettskraftig avgjøreise i sak mellom Leier(e) og Utleier som gir Utleier rett til betaling, sendes avgjøreise med tilhørende dokumentasjon til Garantist v/Claims Link AS for utbetaling, med mindre Leier(e) seiv innfrir kravet
  1. Andre krav uten aksept fra Leier(e)
   1. Krav fra Utleier som gjelder annet enn Husleiekrav som ikke er skriftlig akseptert av Leier(e), utbetales kun av Garantist v/Claims Link AS der det foreligger rettskraftig avgjøreise etter søksmål i sak mellom Leier(e) og Utleier, eller der det likevel kommer skriftlig aksept fra Leier(e)
 1. Tilbakebetaling av utbetaling
  1. Denne garantien er en selvskyldnerkausjon som gir Garantist v/Claims Link AS rett til å kreve tilbakebetalt fra Leier(e) utbetalt beløp med tillegg av alle påløpte renter, gebyrer og omkostninger.
  2. Leier(e) er innforstått med og aksepterer at innsigelser mot Husleiekrav må komme i for av søksmål. Dersom innsigelser mot Utleier sitt Husleiekrav ikke er mottatt av Garantist v/Claims Link AS innen firsten på fem uker, se avsnitt

«Husleiekrav uten aksept fra Leier(e)», vil Leier(e) ikke kunne gjøre innsigelser mot utbetaling eller mot tilbakebetalingsplikten med tillegg av påløpte renter mm.

  1. Dersom Leier(e) etter fristen for søksmål er utløpt vil komme med innsigelser mot utbetaling fra Garantist v/Claims Link AS, må disse rettes direkte til Utleier.
 1. Gebyrer og kostnader ved bruk av denne garantien
  1. Leier(e) aksepterer at et administrasjonsgebyr på kr 300,- vil komme i tillegg til tilbakebetalingskravet og andre omkostninger dersom Garantist v/Claims Link AS må foreta en utbetaling under denne garantien.
  2. Garantist v/Claims Link AS holdes skadeløse for alle typer kostnader og forpliktelser knyttet til utbetaling under denne garantien.
  3. Leier(e) godtar at tilbakebetaling til Garantist v/Claims Link AS skal skje innen 14 dager etter avtale, påkrav eller rettslig avgjøreise i forholdet mellom Leier(e) og Garantist v/Claims Link AS.
  4. Dersom kravet fra Garantist v/Claims Link AS ikke blir betalt innen angitt frist vil det i tillegg påløpe omkostninger og renter etter Forsinkelsesrenteloven.
  5. Leier(e) er innforstått og aksepterer at dersom Leier(e) ikke betaler innen betalingsfristen vil også alle kostnader som påløper i forbindelse med sikring og inndriveise av kravet herunder alle kostnader til rettslig inndrivning, måtte betales.
  6. Leier(e) overdrar ugjenkallelig til Garantist v/Claims Link AS alle rettigheter og motkrav i forhold til Garantist sine forpliktelser.

Leier(e) bekrefter å ha forstått innhold og aksepterer betingelsene i denne garantien.