Produktvilkår Depositumsabonnement/Depositumsgaranti fra Husleie.no AS

Sist endret 19.09.2023

Depositumsabonnement også kalt depositumsgaranti med månedlig betaling (Produktet) til Husleie.no AS (Husleie.no) består av

 • Depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger fra Garantist (se egne vilkår nederst på denne siden)
 • Administrasjon, forskuttering og utlegg av sene betalinger for gyldig depositum fra Husleie.no.
 • Telefonsupport for leietaker
 • Veiledning for avslutning av depositum for leietaker

Pris for Depositumsabonnement

Ved kjøp av Produktet godtar Leietaker å betale

 • Månedlig pris for Depositumsabonnementet
 • Oppstartsgebyr

Depsitumsabonnementet er pliktig merverdiavgift.

Leietaker betaler en månedlig pris for Depositumsabonnementet som tilsvarer 1% (inklusive merverdiavgift)

 • Prisen er basert på intervaller på verdien i sikkerhetsstillelsen på 1 000kr fra den første krone opp til nærmeste 1 000kr
  • Eksempler på intervaller
   • 1 – 1 000 kr, 1 001 – 2 000 kr,…., 20 001 – 30.000kr, 30 001 – 31 000kr
 • Hvert intervall skal prises ved å bruke intervallets øvre nivå.
  • Eksempel på utregning av pris
   • Hvis utleier ønsker sikkerhetsstillelse på kr 25 100 er den månedlige prisen på Depositumsabonnementet inkludert merverdiavgift 1% av kr 26 000 kr.

For opprettelsen av Depositumsabonnementet må Leietaker også betaler et oppstartsgebyr på 250kr (inklusive merverdiavgift).

Betaling for depositumsabonnementet

14 dager før oppstart blir leietaker trukket for oppstartgebyr og en måned med depositumsabonnement.

Deretter vil leietaker bli trukket den månedlige prisen for depositumsabonnementet en gang i måneden.

Ved å akseptere disse vilkårene gir leietaker samtykke til Husleie.no til å sende instruksjoner til finansinstitusjonen som utsteder betalingskortet som leietaker registerer for betaling av depositumsabonnementet, om å ta betalinger fra kontoen knyttet til betalingskortet i samsvar med Produktvilkår for Depositumsabonnement fra Husleie.no.

Betalingskortet som brukes for å betale for depositumsabonnementet må være i leietakers navn.

Om Depositumsgaranti med månedlige premiebetaling

Depositumsgaranti med månedlige premiebetaling er markedsført og distribuert av Husleie.no på vegne av Garantist. Husleie.no bærer ikke ansvar for garantiens innhold eller eventuelle krav mot denne.

Ved kjøp av depositumsabonnement tegner leietaker en treårig avtale for depositumsgaranti med månedlige betalinger med årlig fornyelser.

Garantidokumentet for første år vil bli generert når leietaker betaler for første måned med depositumsabonnement, som er tidligst 14 dager før leieforholdet starter.

Deretter vil nye garantidokument genereres årlig.

Ved et krav må følgende fremlegges, hvis ikke fratas Garantist ethvert erstatningsansvar for garantien:

Ved kjøp av produktet i prosessen for signering av Husleie.no sin leiekontrakt:

Signert leiekontrakt hvor leietaker bekrefter at de har akseptert bruk av depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger, og bekreftet at vedkommende har lest og akseptert vilkårene for depositumsabonnement, og dermed også vilkårene for depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger. (Ved signering av Husleie.no sin leiekontrakt vil dette være tilfellet).
Legg inn nytt avsnitt under dette:
 
Ved kjøp av Produktet enkeltstående (det vil si ikke i prosessen for signering av Husleie.no sin leiekontrakt):
Depositumsgaranti med månedlige betalinger er kun gyldig dersom den er signert av leietaker på side 5 i garantidokumentet som sendes til leietaker etter at bestillingen og første betaling er bekreftet. Leietaker plikter å gi utleier en signert kopi av garantidokumentet før overtagelse. 

For at dekningen under garantien skal være aktiv må leietaker betale månedlig Bruttopremie. Deler av prisen for Depositumsabonnementet går til å dekke Bruttopremien for depositumsgarantien med månedlig premiebetaling.

Depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger er en form for sikkerhetsstillelse for et leieforhold i et leieobjekt. Garantien reguleres av Husleieloven og oppfyller alle krav til sikkerhetstillelse av private leieforhold. Hverken leiekontrakt eller leieobjekt skal defineres eller drives for næringsvirksomhet.

Leietaker som tegner Depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger må fremkomme som Leietaker (beboer) i den aktuelle leiekontrakt som skal sikres.

Betalingskortet som brukes for å betale for depositumsabonnementet må også være i leietakers navn.

Se fullstendige vilkår for Depositumsgaranti med månedlige premiebetaling nederst på denne siden.

Dersom leietaker kjøper produktet mer enn en måned siden startdato i leiekontrakten vil Garantien gjelde fra den inneværende måneden leietaker kjøper Produktet

Hvis det oppstår betydelige endringer i leieforholdet (som for eksempel at leieobjektet endrer seg) må Garantien bestilles på nytt med gjeldende tegningskriterier.

Husleie.no sin administrasjon og forskuttering av sene betalinger for gyldig depositum

Husleie.no administrerer betalinger av Depositumsgaranti med månedlige premiebetalinger hver måned.

Ved forsinket eller uteblitt betaling vil Husleie.no forskuttere sene premiebetalinger på vegne av leietaker for å forsikre utleier og leietaker en gyldig garanti.

Betaling

Ved å akseptere Produktvilkårene for Depositumsabonnementet godtar Leietaker at vedkommende må sette opp faste månedlige trekk av den månedlige prisen for Depositumsabonnementet inklusive merverdiavgift fra et bankkort med en bankkonto i Leietakers navn.

Dersom bankkortet som er registrert i betalingstjenesten for faste trekk går ut på dato før og når en betaling skal finne sted plikter leietaker å endre bankkortet til et gyldig bankkort med en bankkonto i Leietakers navn.

Dette må gjøres for at leietaker kan overholde sine betalingsforpliktelser ovenfor Husleie.no og Garantisten.

Husleie.no kan endre betalingstjeneste på en måneds varsel til leietaker.

Gyldighet

Deler av prisen for Depositumsabonnementet går til å dekke Bruttopremien for depositumsgarantien med månedlig premiebetaling. Dersom leietaker ikke betaler for Depositumsabonnementet vil dermed ikke Bruttopremien for depositumsgarantien bli betalt, og som konsekvens mister depositumsgarantien sin gyldighet. Manglende betaling for Depositumsabonnementet ansees derfor som manglende sikkerhetsstillelse fra Leietaker.

Ved manglende betaling av månedlig pris for Depositumsabonnementet vil Husleie.no forskuttere Bruttopremien på vegne av Leietaker slik at depositumsgarantien fortsatt er gyldig og sikkerhet i leieforholdet er tilstedet selv ved uteblitt betaling av Leietaker.

VIKTIG! Manglende betaling fra Leietaker for en eller flere måneder vil ansees som manglende sikkerhetsstillelse selv om Husleie.no forskutterer Bruttopremien.

Husleie.no vil forskuttere for maksimalt 12 måneder ubetalte Bruttopremier for depositumsgarantien som inngår i Depositumsabonnementet.

Leietaker plikter å betale Husleie.no for alle måneder med aktivt Depositumsabonnement, og dermed også for alle måneder hvor Husleie.no har forskuttert betalingen av Bruttopremien.

Leietaker plikter å betale tilbake skyldige beløp til Husleie.no også etter at Depositumsabonnementet er avsluttet.

Ved uteblitt betaling av den månedlige prisen for Depositumsabonnementet vil Utleier bli varslet 15 dager etter betalingsfristen for disse selv om Husleie.no AS har forskuttert Bruttopremien.

Dersom Husleie.no AS har forskuttert for maksimalt antall ubetalte Bruttopremier, og Leietaker ikke betaler den månedlige prisen for Depositumsabonnementet (og dermed ikke betaler Bruttopremien) også for den påfølgende måneden vil det sendes ut et varsel om dette til Utleier og Leietaker på dagen for betalingsfristen på den opprinnelige fakturaen.

Et nytt betalingsvarsel med 30 dagers betalingsfrist vil bli sendt til Leietaker.

Dersom den månedlige prisen for Depositumsabonnementet ikke er betalt innen disse 30 dagene vil det sendes et nytt varsel til Utleier og Leietaker om dette, og et nytt betalingsvarsel med 14 dagers betalingsfrist vil bli sendt til Leietaker.

Hvis Bruttopremien ikke betales innen de 14 dagene vil depositumsgarantien som inngår i depositumsabonnementet ikke lenger være gyldig.

Ved kjøp av depositumsabonnement tegner leietaker en treårig avtale for depositumsgaranti med månedlige betalinger med årlig fornyelser.

Telefonsupport for leietaker

Leietaker har rett til telefonsupport fra Husleie.no.

Veiledning for avslutning av depositumskonto

Leietaker har rett til veiledning for avslutning av depositum.

Oppsigelse og avslutning av Depositumsabonnement

Det er Leietaker sitt ansvar å initiere prosessen for å si opp og avslutte Depositumsabonnementet, men det vil alltid kreves bekreftelse av Utleier på om Depositumsabonnementet kan avsluttes.

Leietaker må initiere prosessen med å si opp eller melde om avslutning av Depositumsabonnementet til Husleie.no ved å sende en epost hvor man informerer om dette til post@husleie.no. Dette gjelder både dersom man ønsker å si opp Produktet i løpet av et leieforhold eller man ønsker å si opp Produktet når leieforholdet er avsluttet.

Når Husleie.no mottar en epost fra Leietaker om at vedkommende ønsker å avslutte et Depositumsabonnementet vil Husleie.no sjekke med Utleier i leieforholdet om leieforholdet er aktivt, i oppsigelsestid eller allerede er avsluttet, og om Utleier godkjenner å avslutte Depositumsabonnementet.

Oppsigelsestid

Depositumsabonnementet har 6 måneders oppsigelsestid. Hvis det er mindre enn seks måneder igjen av leieforholdet, og Utleier bekrefter dette, vil oppsigelsestiden være lik tiden som gjenstår av leieforholdet.

Leietaker må betale den månedlige prisen for Depositumsabonnementet for alle måneder i oppsigelsestiden.

Hvis Leietaker ikke betaler den månedlige prisen for Depositumsabonnementet i løpet av oppsigelsestiden gjelder de samme vilkårene som beskrevet i kapittelet om “Pris, Betaling og Gyldighet.”

Hvis Depositumsabonnementet blir avsluttet i løpet av et leieforhold, og leieforholdet påløper etter at oppsigelsestiden for Depositumsabonnementet er over, er det Leietaker og Utleier sitt ansvar å få på plass en ny form for sikkerhetsstillelse for leieforholdet.

Kansellering før oppstart

Hvis Leietaker ønsker å kansellere Depositumsabonnementet før oppstart må det gjøres inntil 15 dager før oppstarten av leieforholdet (dato i henhold til leiekontrakten).

Hvis leietaker prøver å kansellere depositumsgaranti med månedlige betalinger 14, eller færre dager før oppstart av leieforholdet vil seks måneders oppsigelsestid gjelde.

Fornyelse

Ved fornyelse av Produktet vil Leietaker måtte bestå ny kredittsjekk med gjeldende tegningskritierer.

Vilkår for GARANTI – Depositumsgaranti med månedlige betalinger

Teksten under er en gjengivelse av garantidokumentet (klikk for åpne) og er de faktiske vilkårene for Garantien.