Generelle vilkår

1. Avtalens omfang

Avtalen gir Kunden tilgang til og rett til å bruke Programvare fra Husleie.no (tilgang til Programvare kalles heretter «Tjenesten») så lenge avtaleperioden varer, og med den funksjonaliteten som Tjenesten til enhver tid har.

Tjenesten installeres på servere i lokalene til vertspartnerne for Husleie.no, og Kunden får tilgang til Tjenesten via Internett ved å logge seg på med et angitt brukernavn og passord. Husleie.no beholder alle rettigheter til alle elementer som Tjenesten består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Avtalen innebærer at Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte, slik det er definert under punkt 6 av denne Avtalen.

Ved å bruke tjenesten aksepterer brukeren at all dialog vil gå via e-post om ikke annet er avtalt mellom partene.

Denne avtalen ble sist oppdatert 20. desember 2021 Den gjelder mellom Kunden og Husleie.no etter datoen du aksepterer denne Avtalen.

1.1 Gratis prøveperiode

Hvis du registrerer deg på vårt webområde for en gratis tjeneste eller for gratis prøveperiode på en eller flere av våre tjenester, aktiverer vi kostnadsfritt en eller flere tjenester for deg, til det som kommer først av a) den gratis prøveperioden utløper eller b) datoen for eventuelle tjenester du kjøper. Denne Avtalen gjelder også den Gratis prøveperioden.

OBS: Eventuelle data du legger inn i Tjenestene eller konfigurasjoner som gjøres i løpet av prøveperioden, kan mistes permanent med mindre du kjøper et abonnement av den samme Tjenesten før prøveperioden utløper. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe Tjenestene du bruker i prøveperioden, før den Gratis prøveperioden utløper, kan du fortsette å bruke dataene og konfigurasjonene etter prøveperiodens utløp. Før prøveperioden slutter kan du bestemme deg for å starte fra bunnen av med en ny eller ren database for tjenestene du kjøper, eller fortsette med dataene som allerede har blitt lagt inn i prøveperioden.

Dere får ikke tilgang til Tjenesten hvis dere er en konkurrent, med unntak av med vårt skriftlige samtykke. Du får ikke tilgang til Tjenesten for å overvåke tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanseformål eller konkurrerende formål.

1.2 Definisjoner

«Avtaledato» er datoen Kunden betaler for eller benytter Tjenesten. Fra denne datoen er dere vår kunde og vi vil aktivere Tjenesten for dere uten unødvendige forsinkelser.

«Avtaleperioden» er den gjeldende avtaleperioden.

“Abonnementsplan” er navnet på planen som tilordnes en enkelt bruker for et bestemt funksjonssett.

«Abonnementsavgift» er hele beløpet du belastes for å bruke tjenesten i henhold til ditt Fakturaintervall.

“Betalende kunder” er brukere av Tjenesten som betaler for Tjenesten.

“Datasubjekter” er kundens (Behandlingsansvarlige) egne brukere som beskrevet i punkt 9.

«Fakturaintervall» er det samme som «Betalingsperiode», og angis i det første bestillingsskjemaet eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt.

«Gjeldende faktureringsperiode» brukes ved fakturering av ekstra Abonnementsplaner og ekstra tjenester.

“Gratis kunder” er brukere av Tjenesten som ikke betaler for Tjenesten.

«Kunder» er en person eller virksomhet som bruker, bestiller og/eller betaler for Tjenesten.

“Målte tjenester” er uttrykket som brukes for Tjenester hvor Kunden betaler for faktisk bruk.

“Tredjepartstjenester” er tjenester som leveres av og/eller kan kjøpes eller bestilles fra eksterne leverandører på Husleie.no. Husleie.no er ingen part i avtalen mellom Kunden og leverandøren av Tredjepartstjenester. Kunden har selv ansvar for å sette seg inn i vilkårene for Tjenester levert av tredjeparter.

2. Avtalevilkår 

Avtalen er en løpende avtale som løper til den blir sagt opp av en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 13. Bruk av, bestilling av eller betaling av en Tjenestene innebærer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Husleie.no.

3. Begrenset bruk 

Kontrakter opprettet etter 01.01.2019 vil være underlagt følgende restriksjoner. Husleie.no forbeholder seg retten til å fakturere den som initierer bruk av Leiekontrakten kr 69 inkl. mva. dersom brukeren benytter Leiekontrakten for mer enn to ulike leieforhold med forskjellige leietakere i løpet av rullerende 12 måneders perioder. Prisen vil gjelde per kontrakt utover dette.

Retten til bruk av Tjenesten er begrenset til det antall brukere, funksjoner eller tjenester som er angitt i det første bestillingsskjemaet. Hvis Kunden har behov for å utvide Avtalen slik at den dekker flere funksjoner, tjenester og brukere så må bruksrettighetene for ytterligere funksjoner, tjenester eller brukere bestilles fra Husleie.no i samsvar med prosedyrene i punkt 12.

Brukerne skal bare være Kunden selv, Kundens ansatte, Fullmektige eller konsulenter som utfører tjenester for Kunden i henhold til en annen avtale. Brukerne må forplikte seg til å overholde disse betingelsene. Kunden må forplikte seg til ikke å gi andre tilgang til Tjenesten eller dokumentasjonen, enten direkte eller indirekte, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av Avtalen.

Kunden kan bare bruke Tjenesten til Kundens interne formål om ikke annet er avtalt. Kunden har ikke rett til å foreta databehandling på vegne av en tredjepart ved hjelp av Tjenesten. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser og kravene i denne Avtalen. Kunden er ansvarlig for alle data, alt materiale og informasjon som Kunden eller dennes Brukere behandler ved hjelp av Tjenesten. Kunden må ikke bruke Tjenesten til å sende ulovlig søppelpost eller annet ulovlig materiale. Kunden må ikke lagre eller sende materiale som inneholder programvarevirus og lignende skadelig programkode, script, filer eller programmer. Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre integriteten eller ytelsen til Tjenesten eller dataene den inneholder.

I tilfelle av brudd på disse vilkårene har Husleie.no rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra Husleie.no side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden.

4. Tjenestetilgjengelighet 

Nivået for tjenestetilgjengelighet er 99 %. Den månedlige prosentvise tilgjengeligheten er definert som det totale antallet minutter i en gitt kalendermåned minus det totale antallet minutter med tjenesteutilgjengelighet i løpet av den aktuelle måneden, fordelt på det totale antallet minutter i den aktuelle kalendermåneden. Tjenesteutilgjengelighet defineres som en periode der Kundene ikke kan lese eller skrive data selv om de egentlig har tillatelse til det.

Enkelte typer vedlikehold av Tjenesten vil føre til avbrudd i driften av Tjenesten, og dette er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor. I den grad det er mulig, skal Kunden få tilstrekkelig forvarsel om slikt vedlikehold. Slikt vedlikehold vil primært bli forsøkt utført utenom vanlig kontortid og på en slik måte at Tjenesten forstyrres minst mulig. Likevel kan vedlikehold utføres på kort varsel eller uten forvarsel, og det kan utføres innenfor vanlig kontortid hvis dette er nødvendig for å rette opp feil i Tjenesten, eller for å hindre feil i Tjenesten i å oppstå. Tjenestetilgjengeligheten avhenger av tilgang til Internett, noe som kan være forbundet med begrensninger, forsinkelser og andre problemer som er utenfor Husleie.nos kontroll. Forsinkelser, manglende levering eller utilgjengelighet som skyldes slike problemer, er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor.

Hvis Tjenesten er tilgjengelig mindre enn 99 % av tiden i løpet av en gitt kalendermåned, og dette skyldes feil i Husleie.no’ miljø, utstyr eller programvare, kan Kunden kreve en forholdsvis reduksjon i abonnementsavgiften for den aktuelle kalendermåneden. Andre forhold, f.eks. utilgjengelighet som skyldes kommunikasjonstjenester, eksterne faktorer eller Kundens utstyr eller programvare, gir ikke Kunden rett til å kreve reduksjon i abonnementsavgiften.

For å være berettiget til å sende inn et krav, må Kunden varsle Husleie.no om at Tjenesten er utilgjengelig, ved å sende inn en ny brukerstøttehenvendelse til vårt supportsenter eller e-post post@husleie.no innen 3 arbeidsdager etter at et problem er oppstått. Kunden må oppgi all nødvendig informasjon om hendelsen, inkludert, men ikke begrenset til, en detaljert beskrivelse, hvor mange brukere som er berørt, hvor disse brukerne befinner seg, og hva Kunden har gjort for å forsøke å løse problemet. Beregningen av utilgjengelighet begynner etter at Kunden har varslet Husleie.no om det, eller etter at Husleie.no på annen måte blir oppmerksom på utilgjengeligheten. Husleie.no vil gjøre sitt ytterste basert på den informasjonen som er tilgjengelig, for å bekrefte gyldigheten av et krav og i god tro vurdere om kravet er berettiget. Husleie.no vil gjøre sitt ytterste for å behandle slike krav innen 30 dager.

Kunder som ikke betaler for Tjenesten har ikke rett til noe kompensasjon fra Husleie.no i ovennevnte tilfeller.

5. Feil og feilvarsling

Det er en feil hvis Kunden ikke har tilgang til Tjenesten i henhold til nivået for tjenestetilgjengelighet som er definert under punkt 4 ovenfor, eller hvis Tjenesten har redusert funksjonalitet på grunn av forhold som Husleie.no er ansvarlig for. Når det oppstår en feil, må Kunden varsle Husleie.no gjennom vårt Support-senter slik det er angitt i punkt 4 over og beskrive feilen og situasjonen den oppstod i (vær imidlertid oppmerksom på at det er en annen varslingsprosedyre som gjelder for feil knyttet til tjenestetilgjengelighet, jf. punkt 4 ovenfor). Husleie.no vil prøve å rette feil innen rimelig tid etter at Kunden har varslet Husleie.no om feilen og Husleie.no har bekreftet at feilretting er igangsatt. Hvis Husleie.no ber om det, må Kunden yte nødvendig hjelp med å gjenskape/identifisere feilen.

6. Brukerstøtte

Betalende Kunder skal ha rett til å motta brukerstøtte fra vår brukerstøtteavdeling på virkedager mellom 10.00–15.00 mandag til fredag med unntak av julaften, nyttårsaften og andre offentlige fridager), eller i bestemte tidsrom angitt av Husleie.no. Forespørsler om kundestøtte sendes til vårt supportsenter på Husleie.no (husleie.no/hjelp-support) eller via e-post post@husleie.no. Betalende Kunder, og i mange tilfeller også Kunder av gratistjenester, får fri tilgang til vårt support-senter, inkludert vårt ressurssenter, grunnleggende brukerveiledninger, hjelpefiler og eventuelt «Hvordan-videoer».

Brukerstøtte innebærer at Husleie.no etter beste evne skal løse problemer ved Tjenesten basert på Kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning. Administrasjon eller konfigurering av Tjenesten, og støtte til problemer som ikke er omfavnet av Tjenesten som Kunden betaler for, er ikke inkludert i Avtalen.

Levering av brukerstøttetjenester skal foregå i henhold til følgende retningslinjer:

Kunder med to eller flere brukere må utpeke en brukerstøttekontakt som vil fungere som Kundens kontaktpunkt med Husleie.no.

Kunden vil bruke sine beste og mest kvalifiserte medarbeidere til å lete etter årsaken til problemet og å dele detaljert informasjon med brukerstøttepersonellet.

Tilfeller som ikke samsvarer med vilkårene som er nevnt over vil bli fakturert etter Husleie.no sine gjeldende timesatser for konsulenttjenester.

Brukerstøtten skal bare dekke Tjenesten når den brukes i henhold til Husleie.nos anbefalinger, og dekker derfor ikke andre konfigurasjoner med hensyn til operativsystemer, nettlesere og lignende. Brukerstøtten dekker heller ikke reparasjon av innhold i databaser eller problemer som er forårsaket av Kunden. Videre dekkes ikke brukerstøtte som ikke angår Tjenesten Kunden abonnerer på, eller problemer som bare er knyttet til Kundens manglende kunnskap om markedet, og maskinvare, interne nettverk og Internett-tilkoblinger og/eller eksterne enheter som er helt uavhengige av Tjenesten.

Husleie.no forbeholder seg retten til å anbefale opplæringskurs eller konsulenttjenester hvis brukerstøtten gis i form av generell opplæring. Husleie.no forbeholder seg også retten til å sende Kunden beskrivelser av mulige løsninger som Kunden selv må forsøke å følge for å løse det aktuelle problemet.

Brukerstøtten inkluderer ingen form for konsulenttjenester. Kunden kan kjøpe tilleggstjenester etter behov.

Husleie.no har ingen plikt til å yte brukerstøtte til Kunder eller brukere som ikke betaler for Tjenesten de benytter, uavhenging av om det er en betalt eller gratis Tjeneste.

7. Ansvarsområde

Det foreligger brudd på Avtalen hvis partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i Avtalen.

Det skal ikke anses som et brudd på Avtalen fra Husleie.no side hvis Tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis Kunden får dårlig responstid på grunn av forhold som er utenfor Husleie.nos kontroll eller på grunn av forhold som er knyttet til Tjenesten, hvis Husleie.no forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. Husleie.no sin plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene.

Husleie.no gir ingen garantier eller løfter om at aspekter eller funksjonaliteten i Tjenesten vil oppfylle Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. Husleie.no gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av Tjenesten. Kunden erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå feil, og avstår fra retten til å kreve kompensasjon for feil som oppstår (med unntak av reduksjon i abonnementsavgiften på grunn av manglende tjenestetilgjengelighet, slik det framgår under punkt 4).

Husleie.no er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, blant annet tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og krav fra tredjeparter. Husleie.no er bare ansvarlig for feil i Tjenesten hvis Husleie.no ikke forsøker å rette feil som Husleie.no har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen vil bli rettet på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for én Avtaleperiode. Det kan ikke fremsettes krav om erstatning på grunn av feil i Tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig angitt under punkt 7, men se punkt 8.

Kunden aksepterer at Husleie.no ikke bærer noe ansvar for Tredjepartstjenester som markedsføres overfor Kunden på Husleie.nos nettsider. Kunden må selv sette seg inn i avtalevilkårene for de respektive Tredjepartstjenestene før søknad om, bestilling av eller betaling for disse tjenestene.

Vilkår i spesifikke Tjenesteavtaler går foran tilsvarende vilkår i denne Avtalen.

8. Juridiske mangler

Hvis en tredjepart går til søksmål og hevder at Tjenesten krenker en annen parts opphavsrett, eiendomsrett eller bransjerelaterte rettigheter i Norge, skal Husleie.no for egen regning forsvare Kundens interesser. Dette gjelder imidlertid bare i den grad at Kunden umiddelbart varsler Husleie.no om søksmålet, og at Husleie.no får full kontroll over saken, og at Kunden samarbeider med Husleie.no under forhandlingene og under en eventuell rettssak. Husleie.no skal i slike tilfeller dekke saksomkostninger og erstatning som tilkjennes. Ingen andre krav enn det som er angitt under punkt 8, kan fremsettes overfor Husleie.no på grunn av juridiske mangler.

9. Behandling av personopplysninger

9.1 Formål

Formålet med dette punkt 9 er å regulere Husleie.no sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden mens selskapet leverer Tjenesten slik det er beskrevet i denne Avtalen. I dette punkt 9 kalles kunden «Behandlingsansvarlig», og Husleie.no kalles «Databehandler».

9.2 Behandlingsansvarliges (kundens/brukerens) ansvarsområder

For å få tilgang til Tjenesten må Behandlingsansvarlig oppgi visse opplysninger til Databehandler, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til hver enkelt bruker. For bruk av enkelte Tjenester kan det være nødvendig for Husleie.no å innhente personsensitive data som person- og fødselsnummer.

Brukerne av Tjenesten må tillate at Databehandler lagrer og henter frem øktsinformasjon gjennom bruk av informasjonskapsler («cookies»), da det blant annet er nødvendig for inn-/utloggingsprosedyrene som brukes i Tjenesten og for å sikre at uautoriserte personer ikke får tilgang til Tjenesten.

Behandlingsansvarlig erkjenner og aksepterer at alle personopplysninger som Behandlingsansvarlig laster opp til Tjenesten, for eksempel opplastede personopplysninger som gjelder Behandlingsansvarliges egne kunder og brukere, kan bli overført til en tredjepart med base i Norge eller et land i EU som vil være vert for Tjenesten, inkludert levering av maskinvare, infrastruktur, datalagring og kommunikasjonslinjer. Endring av tredjeparten over bør om mulig kunngjøres 60 dager før den skjer. Pliktene til den aktuelle tredjeparten hva angår personopplysninger, fremgår i en egen databehandlingsavtale mellom Databehandler og tredjeparten innenfor rammeverket av dette punkt 9. Data i Tjenesten lagres på servere plassert i Norge eller EU.

Behandlingsansvarlig har også ansvar for å sikre at alle datasubjekter (definert som Behandlingsansvarliges egne brukere) som er registrert i Tjenesten av Behandlingsansvarlig, er informert og har gitt sitt samtykke til at personopplysningene kan behandles av Databehandler som angitt i denne Avtalen. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene informere om at Databehandler vil ha tilgang til deres personopplysninger. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene uttrykkelig oppgi at datasubjektene, ved å inngå en slik avtale, aktivt samtykker i at Databehandler bruker sin tilgang til dataene til å generere statistikk om brukermønstre som Databehandlers kundestøtte kan bruke til å gi målrettet støtte til Behandlingsansvarlig. Videre skal Behandlingsansvarlig i sine avtaler med datasubjektene informere uttrykkelig om at datasubjektene ved å inngå en slik avtale, uttrykkelig samtykker i at Databehandler kan benytte sin tilgang til dataene til å sende målrettet markedsføring via e-post til datasubjektene og/eller Behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig har ansvar for å følge Tjenestens prosedyrer, retningslinjer, oppdateringer og endringer til enhver tid.

9.3 Databehandlerens (Husleie.no) ansvarsområder

Databehandler skal bare behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig slik det framgår i denne Avtalen og i den grad det er rimelig og nødvendig for å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

Videre skal Databehandler overholde relevante bestemmelser angående personvern og informasjonssikkerhet i direktiv 95/46/EC fra Europaparlamentet og Rådet per 24. oktober 1995 om beskyttelse av personlige data ved behandling av personopplysninger, og om fri flyt av slike data, som implementert i den norske persondataloven 14.4.2000 nr. 31, inkludert persondataforskriftene av 15. desember 2000 Nr. 1265. Herunder er Databehandler forpliktet til å treffe nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot tilfeldig/ulovlig destruksjon, tilfeldig tap og mot ikke-autorisert endring, distribusjon eller tilgang.

Databehandler skal iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at de registrerte personopplysningene er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Herunder skal Databehandler samarbeide med Behandlingsansvarlig når datasubjektene utøver sin lovlige rett til å få tilgang til sine egne personopplysninger. Hvis opplysningene ikke er korrekte, skal Databehandler sikre at opplysningene slettes eller rettes.

Såfremt intet annet er avtalt skriftlig og såfremt det ikke er tillatt å oppbevare slike opplysninger i en ikke definert periode, skal Databehandler iverksette alle rimelige tiltak for å slette opplysningene innenfor rimelig tid, og da ta hensyn til formålet som ligger til grunn for at de er samlet inn og behandlet.

Databehandler skal ikke gi tilgang til å distribuere opplysningene til noen tredjepart med mindre det er nødvendig eller tillatt i henhold til denne Avtalen, eller med mindre Behandlingsansvarlig gir sin skriftlige tillatelse til det.

10. Konfidensialitet

Husleie.no og alle som på vegne av Husleie.no mottar informasjon om Kunden og Kundens virksomhet og relasjoner samt andre opplysninger som er merket som konfidensielle, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til utenforstående uten Kundens samtykke. Dette gjelder tilsvarende for Kunden. Kunden må også beskytte og hemmeligholde alle andre opplysninger som Husleie.no gir til Kunden eller som Kunden blir oppmerksom på, i den grad Kunden burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for Husleie.no. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter Avtalens utløp.

11. Overføring av egne data

Kunden har rett til å hente ut en kopi av sine data fra Tjenesten, men har selv ansvar for å gjøre dette. Ved oppsigelse av Avtalen, vil Kunden selv måtte hente ut sine data innen Avtaleperioden er over. Husleie.no garanterer ikke for at dataene vil fortsette å være tilgjengelig for Kunden dersom Kunden velger å gjenopprette Avtalen og fortsette som bruker av Tjenesten.

Dersom Kunden selv ikke er i stand til å hente ut sine data fra Tjenesten, så kan, men uten plikt, Husleie.no samtykke i å bistå Kunden i dette. Husleie.no vil fakturere for tiden som går med til å fremskaffe og tilgjengeliggjøre dataene, i henhold til Husleie.no’ gjeldende satser for slik assistanse. Husleie.no forbeholder seg retten til å holde tilbake Kundens data ved brudd på denne Avtalen, inkludert manglende betaling.

12. Overføring av data til tredjeparter 

For at Husleie.no skal kunne yte Kunden den Tjenesten de har søkt om, bestilt og/eller betalt for vil det i enkelte tilfeller være nødvendig at Husleie.no overfører disse dataene til en tredjepart. I tilfeller hvor Husleie.no har gjort det tydelig overfor Kunden at Tjenesten han søker om, bestiller og/eller betaler for er levert av en tredjepart kan Kunden ta det for gitt at dataene han oppgir vil bli overført til tredjeparten.

13. Overføring av rettigheter

Husleie.no kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til vesentlig hinder for oppfylling av Avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra Husleie.no. Slik godkjenning kan ikke nektes på urimelig grunnlag. Husleie.no kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og Husleie.no kan bruke underleverandører.

14. Kundenyheter

Kunden samtykker i at Husleie.no fra tid til annen kan sende Kunden og Brukerne, uavhenging av hvilke tjenester de abonnerer på, relevant informasjon, blant annet markedsføringsmateriell fra Husleie.no, hvis ikke Kunden uttrykkelig ber om å slippe å motta slik informasjon. Vær oppmerksom på at siden denne Tjenesten er en nettbasert programvaretjeneste, vil det være nødvendig regelmessig å sende alle Kunder og brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Tjenesten. Slike varsler sendes også til personer som ellers har valgt bort å motta relevant informasjon. Husleie.no vil ikke på noen måte gi data eller personopplysninger om Kunden til en tredjepart til andre formål enn å hjelpe Husleie.no med å drive og levere Tjenesten.

15. Endringer i kontaktinformasjon

Husleie.no skal informeres skriftlig om alle endringer i Kundens kontakt- og brukerinformasjon, derav endringer i bankkonto, adresse, telefonnummer, e-post, husleie m.m., som er nødvendig for at Husleie.no skal kunne levere Tjenesten i henhold til Avtalen. Kunden forplikter seg til alltid å gi korrekt informasjon om brukerens identitet samt en riktig og lovlig e-postadresse.

Kunden er alltid selv ansvarlig for at kontonummer for overføring av innkrevd husleie til enhver tid er oppdatert i Husleie.nos nettløsning. Melding om endring må skje minimum innen 20 dager før endringer iverksettes. Kunden har ikke rett til å kreve husleie utbetalt til feil kontonummer tilbakebetalt fra Husleie.no som følge av feil oppgitt eller manglende endret kontonummer.

16. Endringer

Husleie.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 1 måneders forhåndsvarsel, med virkning fra begynnelsen av etterfølgende Fakturaintervall, men tidligst på slutten av den første årsavtalen. Hvis endringene reguleres av et punkt i denne Avtalen, gjelder de angitte bestemmelsene for forhåndsvarsling. Alle Kunder vil bli informert om slike endringer via e-post eller gjennom informasjon som gjøres tilgjengelig på Husleie.no’ nettsteder eller brukerstøttesider.

17. Tvister

Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet styres av de nasjonale lovene som gjelder for Husleie.no. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne Avtalen skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til en ordinær domstol ved Husleie.no sin registrerte selskapsadresse som eksklusive Verneting.