Dette er en gjengivelse av vilkårene for depositumskontoen i BRAbank.

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1) Kort beskrivelse av tjenesten

Innskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.

Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks måneders leie.

2) Avtaleinngåelse og avtalevilkår

Denne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.

Konto opprettes med leier som kontohaver. Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven § 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.

Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

3) Utbetaling av depositumsbeløpet – hovedregel

Så lenge leieforholdet varer kan verken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter på kontoen utbetalt fra banken. Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

4) Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier

Etter leieforholdets opphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset til deponert beløp) dersom:

a) partene skriftlig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,

b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og

c) leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling etter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis leieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmål. Varselet skal sendes til leierens oppgitte adresse og til en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

5) Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier

Dersom leieren etter leieforholdets opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, fremmer krav etter bestemmelsen i pkt. 6 eller dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen i punkt 6 eller dokumentasjon innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

6) Melding om adresseendring mv

Leieren forplikter seg til ved avslutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til depositumskontoen. Det samme gjelder for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/lovbestemte varsel i punkt 7.

7) Avtaleeksemplarer

Denne avtalen er utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

Priser

Depositumskonto er inkludert i abonnementene for Basic eller Premium forvaltning (for private utleiere) og koster kr 149 i Business forvaltning (profesjonelle utleiere).

Om ikke annet er avtalt vil depositumskontoen i alle andre tilfeller koste kr 249. Dersom utleier oppretter en konto uten at den blir benyttet vil utleier faktureres kr 249.

OBS! Dersom utleier avslutter forvaltningen og ikke kontoen etter at det har gått 12 måneder fra oppstart vil utleier faktureres 249,- for bruk av konto.