Vilkår for inkasso

1. Inndrivelse fra Husleie.no

Husleie.no skal drive inn den avtalte husleien i leieforholdet gjennom å sende Leietaker en månedlig faktura. Husleie.no vil, uten å forhåndsvarsle Utleier, sende betalingspåminnelser til Leietaker per e-post og sms 5 og 10 dager etter forfallsdato dersom faktura ikke er helt eller delvis betalt.

1.1 Inndrivelse fra inkassopartner

Ved manglende betaling vil inkassoselskapet som Husleie.no til enhver tid samarbeider med gjennomføre purre- og inkassotjeneste.

Dersom husleien fortsatt står ubetalt 14 dager etter forfallsdato vil inkassoselskapet utstede inkassovarsel til Leietaker i henhold til Inkassolovens § 9. Etter forfall på inkassovarselet vil inkassoselskapet utstede betalingsoppfordring jfr. Inkassolovens § 10, og varsel om fravikelse jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 dersom kravet ikke er betalt i sin helhet.

Inkassoselskapet kan etter avtale eller fullmakt med Utleier og Husleie.no begjære tvangsfravikelse jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (a) etter særlig fullmakt (les mer om fullmakter i forbindelse med kravsoppfølgning under punkt 3).

2. Utleiers plikter i forbindelse med kravsoppfølgning

2.1 Riktig informasjon

Utleier plikter å besørge at Husleie.no sender riktig navn, adresse, fødselsdato, evt, organisasjonsnummer, telefonnummer, samt e-postadresse på Leietaker til inkassopartner. Det samme gjelder for informasjon om Utleier selv. Dette gjøres ved at informasjonen er riktig ved registrering av Leieforholdet hos Husleie.no, og at eventuelle endringer oppdateres løpende.

Dersom det er andre relevante opplysninger for saken bør de også legges ved, eller meldes til Husleie.no slik at det blir oversendt til inkassopartner.

2.2 Vilkår til kontrakt

Dersom det er flere leietakere i en kontrakt må det følge av kontrakten at medleietakere er solidarisk ansvarlig til å oppfylle pliktene etter kontrakten. Derav betalingsplikten.

2.3 Plikt til å melde fra til Husleie.no

Dersom Leietaker fremsetter innsigelser mot inkassokravet e.l til Utleier, plikter Utleier uten ugrunnet opphold å varsle Husleie.no skriftlig om disse innsigelsene. Hvis Utleier forsømmer dette vil Husleie.no fakturere Utleier for de omkostningene som løper som følge av at Husleie.no ikke har fått beskjed. Dersom Utleier tilbakekaller en inkassosak som feilsendt senere enn 14 dager fra den datoen betalingsoppfordring sendes til Leietaker, vil Utleier faktureres for påløpte omkostninger hos inkassoselskapet. For tilbakekalling av inkassosaker av andre årsaker enn feilsendt vil Utleier faktureres for påløpte omkostninger uavhengig av tidspunkt.

I de tilfellene der behandlingen av innsigelsene går til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget plikter Utleier å møte som part dersom Utleier bor eller har forretningssted i samme kommune, eller nabokommune som Leietaker, jfr. Tvisteloven § 6-6.

Dersom Leietaker betaler direkte til Utleier plikter å melde fra skriftlig til Husleie.no, ved å sende en epost til post@husleie.no uten ugrunnet opphold. Dersom Utleier forsømmer denne plikten kan det påløpe ytterligere omkostninger som vil bli fakturert til Utleier.

3. Særlige fullmakter

Inkassoselskapet vil ha fullmakt til å sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget jf. Inkassoloven § 14. Dette inkluderer en fullmakt til å ta ut forliksklage, begjære utlegg eller fravikelse, gjennomføre tvangssalg, realisere pantesikkerheter, begjære Leietaker konkurs, akseptere eller avslå gjeldsordninger.

Inkassoselskapet har fullmakt til å gjennomføre det ovennevnte uten forhåndsgodkjennelse fra Utleier eller Husleie.no

Inkassoselskapet har videre fullmakt til å slette inntil 100% av påløpte renter.

4. Oversikt over salærer (pr. 01.01.2018)

Lett salær belastes i enkle saker, og faktureres når saken overføres til inkasso. Tung sats er en dobling av salærene som allerede ligger på en sak. En sak går fra å være enkel til tung tidligst 28 dager etter forfall på utstedt betalingsoppfordring. Jf. Inkassoforskriftens kapittel 2.

Mot privat leietaker:

Til og med Enkle saker Tunge saker
2 500 437,50 875
10 000 875 1 750
50 000 1 750 3 500
250 000 3 500 7 000
Over 250 000 7 000 14 000

Mot næringsdrivende leietaker:

Til og med Enkle saker Tunge saker
2 500 656,25 1 312,50
10 000 1 312,50 2 625
50 000 2 625 5 250
250 000 5 250 10 500
Over 250 000 10 500 21 000

Endringer vil skje årlig, viser til enhver tid gjeldende inkassosalærer jf. Inkassoforskriftens §1-4 og §2-2.

5. Særlig om purregebyr og renter

Purregebyr og renter tilfaller Husleie.no.

6. Kostnader i forbindelse med inkasso

Dersom det løper kostnader i forbindelse med innkrevingen ved inkasso vil faktureres til utleier samtidig som abonnementskostnaden.

Leveranse fra inkassoselskapet Beskrivelse / Kostnad
Inkassovarsel Utsendelse av inkassovarsel (print, pakk, porto/digital utsendelse/håndtering) – Kostnad: kr 7,80
Provisjon av hovedstol Grunnlag for provisjonsberegning er innfordret hovedstol og renter

 • Provisjonssats frem til saken overføres til overvåk – Kostnad: 0%
 • Provisjonssats etter at saken er overført til overvåk – Kostnad: 20%
Trekk/tilbakekalling av feilsendte saker Se pkt. 2.3 om trekk/tilbakekalling av feilsendte saker

 • Feilsendte saker som trekkes/tilbakekalles innen 14 dager fra betalingsoppfordring er sendt – Kostnad: kr 0
 • Feilsendte saker som trekkes etter 14 dager – Kostnad: Påløpte omkostninger
 • Saker som trekkes/tilbakekalles av andre årsaker, avhengig av tidspunkt – Kostnad: Påløpte omkostninger
Konkurs, dødsbo og gjeldsordning Melde krav og oppfølging – Kostnad: 2 rettsgebyr
Advokattjenester Kostnadsfri juridisk bistand knyttet til utenrettslig inndriving (frem til første rettslige inndrivingstiltak) av oversendte og registrerte krav – Kostnad: kr 0,-Annen advokatbistand utover punktet over, herunder utarbeidelse av konkursbegjæring, faktureres advokatsalær i henhold til gjeldende timepris hos advokat – Kostnad: kr 1500 time
Utland For saker mot skyldnere utenfor Norge gjelder egne priser: Kostnad: Se pkt. 9
Dekningsrekkefølge Alle saker:

 1. Hovedstol
 2. Utenrettslige kostnader
 3. Gebyrer
 4. Sakskostnader
 5. Renter
 6. Andre kostnader

7. Betalinger

På inkassovarsel og betalingsoppfordring vil inkassoselskapets klientkonto stå oppført. Det er den Leietaker skal forholde seg til dersom saken er overført til inkasso. En virkedag etter at kravet er hel eller delbetalt vil inkassoselskapet overføre til Husleie.no som videre utbetaler til Utleier uten ugrunnet opphold

Hvis Leietaker betaler kravet direkte til Utleier er det Utleier og Leietakers risiko og kan medføre ytterligere kostnader i forbindelse med inkasso som i så fall vil kunne belastes Utleier.

8. Annet

Betalingspåminnelser, varsel om fravikelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes kun på virkedager.

* Endres hvert år

Husleie.no vil ikke overføre krav på mindre enn 100,- til inkasso.

9. Utenlandsinkasso

Priser oppgitt i NOK

Land Grunnavgift
pr. sak
Provisjon
Næringskrav
Provisjon
Privatkrav
Sverige 150-350,- 5-10% 10%
Danmark 500-750,- 5% 5%
Finland 200,- 3-10% 3-10%
Tyskland 200,- 5-10% 15%
England No cure – no pay 7% 10%
Irland No cure – no pay 5-10% 5-10%
Frankrike 200,- 5-10% 5-10%
Belgia/Nederland 300,- 5-10% 5-10%
Island No cure – no pay 5-10% 5-10%
Italia 300,- 5-10% 5-10%
Spania 300,- 5-12% 5-12%
Sveits/Liechtenstein 3-400,- 5-10% 10%
Hellas/Kypros No cure – no pay 10% 10%
AFRIKA 200,- 20% 33%
AUSTRALIA No cure – no pay 15% 20%
USA No cure – no pay 15-33% 15-33%
Japan 700,- 32% 32%