I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader forvoldt mot leieobjektet.

Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto i leietakerens navn. Denne avsluttes når leieforholdet er over.

Slik åpner man en depositumskonto

En depositumskonto inneholder vanligvis et beløp som tilsvarer tre måneders husleie. Husleieloven begrenser dette beløpet oppad til maksimalt seks måneders husleie. Kontoen opprettes i leietakers navn, men det er utleieren som må betale gebyret banken skal ha for å opprette kontoen.

Hos Husleie.no kan du raskt og enkelt få depositumskonto, enten mens du oppretter leiekontrakten – da signeres både kontrakt og depositumskonto-avtalen med BankID, av deg og leietaker. Du kan også opprette depositumskonto utenom leiekontrakten. 

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Depositum er en økonomisk sikkerhet ved leie og utleie av bolig. Beløpet settes inn på en depositumskonto i leietakers navn.

De aller fleste banker i Norge tilbyr depositumskonto, og det mest vanlige er at man åpner kontoen i samme bank som husleien betales inn til. Dette trengs ikke hvis du velger depositumskonto via Husleie.no. Gebyret bankene tar for denne jobben varierer veldig og avhenger ofte av kundeforholdet man allerede har til banken. Om leietakeren ikke fra tidligere av er kunde i valgte bank, må man som oftest opprette et kundeforhold. Men man trenger dog ikke å benytte andre banktjenester enn nettopp depositumskontoen.

En depositumskonto kan opprettes på nettet, da identifiserer man seg samt signerer ved hjelp av BankID, eller den kan opprettes ved at begge parter møter opp i banken. Da må man huske å ta med seg pass som legitimasjon. 

Kontoen er sperret inntil leieforholdet opphører

Så lenge leieforholdet løper blir depositumskontoen stående urørt. Dette er en sperret konto og pengene kan ikke heves av en part uten samtykke fra den andre, og dette kan først skje når leieforholdet avsluttes. Siden pengene tilhører leieboeren, er det også denne som skal ha rentene pengene kaster av seg. Disse kan leieboeren kreve utbetalt når denne ønsker.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto for kr 249. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto

Når leieforholdet opphører er det tid for å avslutte kontoen. Leieboeren kan levere inn et krav til banken om at kontoen skal gjøres opp. Da vil banken sende beskjed til utleier om dette og denne har fem uker på seg til å fremsette et skriftlig krav, dersom han mener at han skal ha utbetalt deler av eller hele beløpet. Det kan også være utleier som sender krav til banken når leieforholdet er opphørt for å kreve å få utbetalt penger fra depositumskontoen. Som i det andre tilfelle, vil banken også her varsle motparten som kan komme med tilsvar innen fem uker. Kontoen gjøres opp og pengene utbetales først når en eventuell tvist er løst.