Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, dersom kontrakten ikke legger til grunn at dette ikke er mulig.

Ønsker du å skrive et oppsigelsesbrev nå?

Vi har gjort det enkelt for deg å få laget et juridisk riktig dokument, og det er helt gratis. Ved å følge denne lille steg for steg-prosessen får du et ferdig oppsigelsesbrev som kan sendes til leietaker. Her ser du et eksempel på hvordan oppsigelsesbrevet kan se ut.

Oppsigelse av leieforhold fra utleiers side

Dersom man som utleier skal si opp en leietaker følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Man bør sørge for at leieboeren undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til oppsigelsesgrunn må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Husleieloven, jf. § 9-8 første ledd annet punktum. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2  3. ledd bokstav c.»

Oppsigelse av leietaker kan gjøres enkelt

Registrer deg som bruker, legg inn info om leieforholdet som skal sies opp, oppgi årsaker og få et ferdig brev. Raskt, enkelt og juridisk riktig. 

Kom i gang nå - det er helt gratis!

Saklig grunn for oppsigelse

Leietaker har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieboeren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

  • Leietaker ikke har stilt med depositum eller annen godkjent sikkerhet
  • Leietaker betaler ikke husleien
  • Leietaker betaler uregelmessig
  • Leietaker bryter ordensregler
  • Leietaker gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til
  • Leietaker vedlikeholder ikke boligen
  • Leietaker driver med ulovlig fremleie
  • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
  • Boligen skal gjennomgå omfattende oppussing
  • Utleier skal selge boligen

Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Skal man si opp en leietaker følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Som utleier må man ha en saklig grunn for oppsigelsen.

Hvordan kan leietaker si opp?

En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse. Dette kan blant annet skje ved å sende en e-post eller et rekommandert brev, da har man bevis for at man har sagt opp leieforholdet.

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned, uansett når man velger å levere oppsigelse måneden før. Selve lengden på oppsigelsestiden avhenger av hva det står i leiekontrakten og dersom denne ikke har med noen bestemmelse om dette, er det tre måneders oppsigelse som gjelder. Har man sagt opp leieobjektet sitt er man ikke pliktig til å bli boende, derimot er man pliktig til å betale husleie i hele oppsigelsesperioden, med mindre utleier finner en ny leietaker som kan flytte inn før oppsigelsestiden er over.