Overtakelsesprotokollen, også kjent som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig oppsummering av boligens tilstand ved innflytting. En slik protokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

Det er ikke lovpålagt med en slik protokoll, men det er definitivt veldig smart og derfor er det veldig mange utleiere og leietakere som har tatt i bruk dette verktøyet.

Overtakelsesprotokollens innhold

I overtakelsesprotokollen er det viktig å beskrive leieobjektets faktiske tilstand, og angi eventuelle mangler. Det kan også være en god idé å ta bilder, som kan vedlegges protokollen. Dersom man er enige om at det er mangler og leietakeren ikke aksepterer disse, kan man sette opp en liste med en tilhørende frist for utbedringer. For øvrig vil reklamasjonsreglene som står beskrevet i husleielovens § 2-8 være gjeldende. Som leietaker bør man dog være klar over at dersom man har signert på en overtakelsesprotokoll der det for eksempel står at varmtvannstanken er på 1,5 m3, kan leietaker, selv om man hadde behov for en større tank, ikke gjøre dette gjeldende som en mangel på et senere tidspunkt.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

En overtakelsesprotokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

En overtakelsesprotokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

Leies leieobjektet ut med inventar, som hvitevarer og møbler, bør det lages en inventarliste. På denne måten kvitteres det for hva som faktisk overleveres og hvordan tilstanden på inventaret er. Det bør også skrives inn hvor mange nøkler som overleveres leietaker.

Det siste viktige punktet i en overtakelsesprotokoll er måleravlesninger. Strøm, vann og eventuelt gass med mer bør leses av ved overtakelse og tallene føres inn i overtakelsesprotokollen.

Hva skjer om man ikke har en overtakelsesprotokoll?

Uten en oversiktlig overtakelsesprotokoll kan det føre til konflikter mellom utleier og leietaker. Dersom leietaker reklamerer på mangler i løpet av leieperioden, kan overtakelsesprotokollen vise om dette var en mangel leietakeren visste om fra starten eller ikke. Var det enighet om at en skade eller mangel skulle utbedres av utleier innen et bestemt tidspunkt, vil det bli lettere for leietaker å reklamere dersom utleier ikke følger opp det som er avtalt.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Opprett gratis overtakelsesprotokoll

Dokumenter boligens tilstand når leietaker flytter inn. Bruk en enkel og gratis overtakelsesprotokoll fra Husleie.no

Les mer

Når leietakeren skal flytte ut av leieobjektet skal denne overlates i kontraktsmessig god stand, selv om det skal tas hensyn til alminnelig slitasje. Ved hjelp av en god overtakelsesprotokoll kan både utleier og leietaker lettere bevise om leieobjektet overleveres i henhold til avtalen eller ikke.

Det er utleiers ansvar å skrive ned en overtakelsesprotokoll, men det er definitivt i begge parters interesse at dette blir gjort. Begge parter signerer protokollen og beholder et eksemplar hver. Dersom utleier ikke er interessert i å lage en overtakelsesprotokoll, er ikke dette en hindring for at leietaker kan lage en selv. Ta bilder som legges ved, da har man et godt grunnlag dersom det senere skulle oppstå en konflikt mellom partene. Oppdager man mangler, så må man huske på å reklamere på disse innen rimelig tid, som i henhold til alminnelig praksis er to uker.