Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger det man kaller for et vesentlig mislighold, har utleier mulighet for å iverksette utkastelse.

Siden en slik opplevelse er dramatisk for de involverte parter, er dette regulert gjennom Tvangsfullbyrdelsesloven.

Utkastelse med bestemmelse om fravikelse i leiekontrakten

Det første man bør gjøre som utleier er å sørge for at leiekontrakten har med en bestemmelse om mulighet for fravikelse dersom leietakeren ikke oppfyller forpliktelsene som er oppgitt i leiekontrakten. Dette vil gjøre det enklere dersom leietakeren ikke betaler husleien slik det er avtalt. For å kunne foreta utkastelse av en leietaker er det likevel noen prosedyrer som må følges. Blir husleien innbetalt for sent, må det sendes et skriftlig varsel til leietakeren. Der må det fremkomme at utkastelse vil bli begjært dersom manglende husleie ikke er innbetalt innen to uker. Videre må det også stå i varselet at utkastelse kan unngås ved at husleien med forsinkelsesrenter blir betalt innen fristen.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Om husleien ikke er betalt innen fristen kan man sende inn en begjæring om fravikelse til namsmannen eller tingretten.

Utkastelse uten bestemmelse i leiekontrakten

Hvis man står uten en skriftlig leiekontrakt med en egen bestemmelse om fravikelse, eller man ikke har leiekontrakt overhodet, vil det være tvangsfullbyrdelsesloven regler om utkastelse som gjelder. Det første som må oppfylles er at det foreligger et vesentlig mislighold. Dette betyr at det ikke holder med at leietakeren betaler husleien for sent en gang, det må skje gjentatte ganger eller det må mangle innbetaling for flere måneder.

Misligholdet kan også dreie seg om manglende overholdelse av ordensregler, ulovlige endringer av leieobjektet, skader eller manglende vedlikehold. Det kan være en god idé å sende leietaker noen skriftlige advarsler først. Noen ganger er en påminnelse det som skal til for å få leietakeren til å betale det skyldige beløp eller rette opp annet mislighold. Prosedyren som så skal følges er at man sender leietakeren et skriftlig varsel. Dette skal inneholde årsaken til at man krever kontrakten hevet samt informasjon om at dersom utflytting ikke skjer innen to uker vil utkastelse bli begjært etter Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, tredje ledd, bokstav d. Dersom leietaker ikke etterkommer kravet om å flytte, sender man begjæring om fravikelse til tingretten.

Namsmannen

Om husleien ikke er betalt innen fristen kan man sende inn en begjæring om fravikelse til namsmannen eller tingretten. Det finnes et eget skjema for dette hos Politiet. Uansett om kravet om fravikelse går til tingretten eller direkte til namsmannen, vil det være namsmannen som står for selve utkastelsen dersom dette blir nødvendig. Der utleier kan sende begjæring om fravikelse til namsmannen, vil denne så vurdere begjæringen og sende brev til leietaker, der denne gis mulighet til å komme med motsvar.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Avslutt leieforholdet på en enkel måte

Registrer info om leieforholdet og få en oppsigelse- eller hevingserklæring som møter lovens formkrav.

Kom i gang nå - det er helt gratis!

Når fristen har utløpt vil namsmannen eventuelt iverksette utkastelse, og både leietaker og utleier vil bli varslet om hvilken dato dette skal skje på. Har leietaker flyttet frivillig innen fristen, vil namsmannen skifte lås på døren. Dersom leietaker ikke har flyttet sørger namsmannen for at leietaker må fjerne seg fra utleieboligen. Leietaker får frist til å hente eiendelene sine, dersom disse ikke er fjernet allerede. Skulle leietaker ikke hente disse innen den satte fristen, vil de bli fjernet for leietakers regning. Som utleier må man være klar over at utkastelsen ikke regnes som utført før etter at leietakerens eiendeler er fjernet fra leieobjektet, og utleieren kan i hele denne tiden gjøre opp for seg og dermed stoppe utkastelsen.

Dekning av det skyldige beløp

Dersom man ikke har en depositumskonto kan det være vanskelig å få dekket skyldig husleie samt renter og omkostninger. Det er utleier som må legge ut for kostnader forbundet med utkastelse, men disse kan igjen legges til kravet man har mot leietaker. Dersom man har depositum, vil man kunne kreve at dette dekker det beløpet leietaker skylder. Har man ikke depositum vil man kunne levere forliksklage til Forliksrådet eller begjære utlegg sammen med en forliksklage til namsmannen.