Hva gjør du om leietaker nekter å flytte eller bryter husleiekontrakten?

Dersom leietaker ikke oppfyller forpliktelsene etter leiekontrakten og nekter å flytte etter at kontrakten er hevet eller leietaker er sagt opp, kan utleier sende begjæring om tvangsfravikelse for å få leietaker kastet ut. Siden en slik opplevelse er dramatisk for de involverte parter, er dette regulert gjennom Tvangsfullbyrdelsesloven.

Utkastelse med bestemmelse om fravikelse i leiekontrakten

Det første man bør gjøre som utleier er å sørge for at leiekontrakten har med en bestemmelse om mulighet for fravikelse dersom leietakeren ikke oppfyller forpliktelsene som er oppgitt i leiekontrakten. Dette vil gjøre det enklere dersom leietakeren ikke betaler husleien slik det er avtalt. For å kunne foreta utkastelse av en leietaker er det likevel noen prosedyrer som må følges. Blir husleien innbetalt for sent, må det sendes et skriftlig varsel til leietakeren. Der må det fremkomme at utkastelse vil bli begjært dersom manglende husleie ikke er innbetalt innen to uker. Videre må det også stå i varselet at utkastelse kan unngås ved at husleien med forsinkelsesrenter blir betalt innen fristen.

Oppsigelse av leieforholdet

Utkastelse uten bestemmelse i leiekontrakten

Hvis man har signert på en leiekontrakt som ikke inneholder en utkastelsesklausul og leietaker bryter sine forpliktelser (enten det er ved å ikke betale husleie eller andre forhold) så må utleier si opp eller heve leiekontrakten – avhengig av hvor alvorlig bruddet er. Det er da være tvangsfullbyrdelsesloven regler om utkastelse som gjelder og det må være vesentlig mislighold. Dersom leietaker nekter å flytte kan utleier begjære utkastelse på bakgrunn av enten oppsigelsen eller heving. Her er det svært viktig at utleier følger de bestemmelsene som husleieloven setter til oppsigelsen eller hevingen.

Namsmannen

Om husleien ikke er betalt innen fristen kan man sende inn en begjæring om fravikelse til namsmannen eller tingretten. Det finnes et eget skjema for dette hos Politiet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Om husleien ikke er betalt innen fristen kan man sende inn en begjæring om fravikelse til namsmannen eller tingretten.

Når fristen har utløpt vil namsmannen eventuelt iverksette utkastelse, og både leietaker og utleier vil bli varslet om hvilken dato dette skal skje på. Har leietaker flyttet frivillig innen fristen, vil namsmannen skifte lås på døren.

Hvis leietaker ikke har flyttet sørger namsmannen for at leietaker må fjerne seg fra utleieboligen. Leietaker får frist til å hente eiendelene sine, dersom disse ikke er fjernet allerede. Skulle leietaker ikke hente disse innen den satte fristen, vil de bli fjernet på leietakers regning. Det gjøres oppmerksom på at leietaker når som helst i denne prosessen kan gjøre opp for skyldig leie, og da vil prosessen med utkastelse stanse automatisk.

Dekning av det skyldige beløp

Dersom man ikke har en depositumskonto kan det være vanskelig å få dekket skyldig husleie, samt renter og omkostninger. Det er utleier som må legge ut for kostnader forbundet med utkastelse, men disse kan igjen legges til kravet man har mot leietaker. Dersom man har depositum, vil man kunne kreve at dette dekker det beløpet leietaker skylder. Har man ikke depositum kan man først forsøke å kreve det inn via inkasso eller ta ut klage i Forliksrådet eller Husleietvistutvalget for å få en dom på kravet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Avslutt leieforholdet på en enkel måte

Registrer info om leieforholdet og få en oppsigelse- eller hevingserklæring som møter lovens formkrav.

Kom i gang nå - det er helt gratis!