Namsfogden

Namsfogden, eller namsmannen, har oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger. Namsfogden og dennes namsfullmektige er de eneste i landet som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsfogden for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.