oppdatert 13.02.24

Dette er en gjengivelse av vilkårene for depositumskontoen i Lea Bank.

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1) Kort beskrivelse av tjenesten

Innskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks måneders leie.

2) Avtaleinngåelse og avtalevilkår

Denne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver. Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven § 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle. Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

3) Utbetaling av depositumsbeløpet – hovedregel

Så lenge leieforholdet varer kan verken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter på kontoen utbetalt fra banken. Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

4) Avslutning av depositumskonto

Utleier har ingen krav til depositumet

  • Utleier gir samtykke pr e-post om at det ikke foreligger krav i depositumet.
  • Dersom utleier er en bedrift må den som gir samtykke ha rettighet til å gjøre det.
  • Leietaker må oppgi kontonummeret depositumsbeløpet skal betales ut til.
  • Husleie.no vil sende oppdrag om avslutning av konto til Lea Bank

 

Utleier har krav på depositumet. Etter leieforholdets opphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier dersom:

  • Leietaker og utleier må gi samtykke pr e-post om at de er enige i fordeling av depositumet.
  • Leietaker og utleier må på oppgi sine respektive kontonummer som depositumsbeløpet skal betales ut til.
  • Dersom utleier er en bedrift må den som gir samtykke ha rettighet til å gjøre det.
  • Husleie.no sender oppdrag om avslutning av konto til Lea Bank

5) Melding om adresseendring mv

Leieren forplikter seg til ved avslutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til depositumskontoen. Det samme gjelder for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/lovbestemte varsel.

6) Avtaleeksemplarer

Denne avtalen er utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

7) Priser

Depositumskonto er inkludert i abonnementene Basic og Premium gitt at abonnementet er aktivt i 12 sammenhengende måneder. Hvis abonnementet varer mindre enn de 12 månedene vil utleier bli fakturert kr 399 for depositumskontoen.
Depositumskonto koster kr 249 for leieforhold med Business-abonnement gitt at abonnementet er aktivt i 12 sammenhengende måneder. Hvis abonnementet varer mindre enn 12 månedene vil utleier bli fakturert kr 399 for depositumskontoen.

8) Lea Banks sine vilkår for depositumskonto – spesielt rettet mot Leietaker

Lea Banks vilkår for depositumskonto gjelder for utleier og leietaker som inngår i en depositumsavtale hos Lea Bank gjennom Husleie.no

Lea Banks vilkår er en gjengivelse av depositumskontoavtalen.

Finn Lea Bank sine vilkår her