Utflytting

Utflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter ut av boligen. Tidspunktet for utflytting er oppgitt i leiekontrakten eller i leietakers eller utleiers oppsigelsesbrev til den andre parten.