Varsel om fravikelse

Hvis forfall passeres uten at husleie er betalt av leietaker, kan utleier sende et varsel om fravikelse (utkastelse) til leietaker, jf. lov om tvangsfullbyrdelse. § 4-18. Det er særlige krav til varselets innhold. Det må opplyses om at begjæring om fravikelse vil bli sendt til namsmannen dersom kravet ikke oppfylles.

Ved betalingsmislighold må det også opplyses om at fravikelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres.