Husordensregler​

Når man leier ut en eller flere boliger er det viktig å ha husordensregler på plass. På den måten kan man unngå konflikter senere i leieforholdet. De fleste standardkontrakter nevner husdyr, røyking, vedlikeholdsplikt og alminnelig ro og orden, men dersom man utarbeider egne husordensregler får man muligheten til å gi retningslinjer til leietaker for bruken av det aktuelle leieobjektet. Lenger ned på siden her kan du laste ned en mal for husordensregler. 

Hva bør husordensreglene inkludere?

Tar man utgangspunkt i husordensregler som gjelder for sameier og borettslag har man et godt utgangspunkt, selv om utleieboligen man selv leier ut er en sokkelleilighet, hybel eller annet. Utover det er det også noen flere punkter det kan være lurt å se nærmere på, og som kan inkluderes i leiekontrakten og husordensreglene. 

Kildesortering
Det å presisere hvilke søppel- og avfallsregler som gjelder på stedet der du leier ut er smart. Reglene for dette kan være ulike fra sted til sted. Her kan du lese om reglene som gjelder i Oslo, og her kan du lese hva som gjelder i Bergen. Dersom du ikke vet hva som gjelder i kommunen din vil du finne den informasjonen på kommunens hjemmesider. Feil kildesortering kan i verste fall medføre at utleier får en faktura.

Ro og orden
Selv om det følger av husleieloven og de fleste standardkontrakter at man skal opprettholde ro og orden står ikke noe om når det må være ro og orden. I husordensreglene får utleier muligheten til å presisere dette. Det som er mest vanlig her er å sette opp at mellom kl 2300 og 0700 skal det være stille, samt at fester skal varsles skriftlig og i god tid. Det er også lurt å ha med regler for orden i området rundt utleieboligen, som for eksempel hvor barnevogner og sykler skal settes, og at rømningsveier ikke skal stenges for.

Parkering
Har leietaker bil er det greit å informere om hvordan parkering i området fungerer. Enten man har en parkeringsplass ved eiendommen, eller det er gateparkering som gjelder. Det samme gjelder også for gjesteparkeringer hvis leietaker får besøk.

Dyrehold og røyking
Utleier kan forby både dyrehold og røyking i utleieboligen. Når det gjelder dyrehold er det hjemmel i loven for å kunne nekte leietaker å skaffe husdyr. Men i følge husleieloven kan leietaker holde dyr så sant det er gode grunner for dette, førerhund for eksempel, og dette ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. Når det gjelder røyking er det lov for utleier å skrive at dette ikke er tillatt inne i utleieboligen. Røykeloven omfatter ikke forbud mot å røyke hjemme hos seg selv, men du som utleier kan vise til et avtalebasert røykeforbud, og legge dette inn i leiekontrakten.

Vedlikeholdsplikt

Både leietaker og utleier har noe som heter vedlikeholdsplikt. Dette fremkommer i §5-3 i husleieloven.
I 2.ledd i bestemmelsen står det:

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt”

Har man ikke tatt med husordensregler i leieforholdet kan man likevel vise til denne bestemmelsen i husleieloven, da begge parter er forpliktet til å følge denne. Loven åpner også for at utleier kan sette opp andre regler for vedlikehold av leieobjektet. 

Hevingerklæringens innhold

Mal for husordensregler

Vi har satt opp en mal for husordensregler, og du som utleier kan laste ned denne og tilpasse reglene til din utleiebolig.