6. Depositum - økonomisk sikkerhet for leieforholdet

Det er viktig å be leietakeren om å stille en form for sikkerhet. Denne sikkerheten skal sikre din mulighet som utleier til å få dekket slike ting som ubetalt husleie eller skader på utleieboligen. Det finnes ingen lovbestemt nedre grense for hvor mye sikkerheten som stilles kan være på, men Husleieloven har satt en øvre grense på totalt seks måneders husleie. Det mest vanlige er å stille en sikkerhet som tilsvarer husleien for tre måneder.

Sikkerhet først, nøkler etterpå

Det er viktig å sørge for at sikkerhet i form av minst tre måneders husleie er i orden før du leverer ut nøkler og lar den nye leietakeren flytte inn. Hvis ikke risikerer du at leietakeren ikke betaler husleie, og da har du ingen sikkerhet som kan dekke noe av tapet.

Det mest vanlige er å stille en sikkerhet som tilsvarer husleien for tre måneder. Dette skal sikre din mulighet som utleier til å få dekket slike ting som ubetalt husleie eller skader på utleieboligen.

Ulike former for sikkerhet

Det finnes flere former for sikkerhet, og her skal vi gi en liten forklaring på hver av dem.

 

Depositum

Depositum er en form for sikkerhet der pengene settes inn på en spesifikk depositumskonto. Denne kontoen skal opprettes i leietakerens navn, og det er utleier som må betale utgiftene som er knyttet til det å opprette kontoen. Pengene kan ikke heves uten at begge parter samtykker. Rentene som opparbeides på depositumskontoen tilfaller leietakeren. Hos Husleie.no kan man enkelt opprette depositumskonto. Ved å velge denne løsningen trenger man ikke å møte opp i banken, det er enklere, raskere og mye billigere enn i andre banker, og både utleier og leietaker signerer med BankID. 

 

Depositumsgaranti

En depositumsgaranti fungerer slik at en tredjepart garanterer for hele depositumssummen på vegne av leietaker. Leietaker betaler en engangssum som avhenger av hva husleien er, og engangssummen vil gjennomsnittlig ligge på mellom 3 000 og 5 000 kroner. Dersom utleier har krav ved opphør av leieforholdet må dette rettes mot utsteder av depositumsgarantien. Skulle dette skje, vil selskapet kreve tilsvarende beløp tilbakebetalt av leietaker. En slik depositumsgaranti har en gyldighet på tre år og engangssummen vil ikke bli tilbakebetalt til leietaker når perioden er over.

 

NAV-garanti

Dersom leietakeren ikke har mulighet til å stille sikkerhet, kan denne søke NAV om en NAV-garanti. Garantidokumentet er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ivaretar dine økonomiske interesser som utleier dersom leietakeren misligholder leiekontrakten.

 

Pantebrev

Et pantebrev er en erklæring fra utstederen av pantebrevet om at han skylder panthaveren et gitt pengebeløp. Pantebrevet inneholder også informasjon om pantet som stilles for gjelden og regler om slike ting som vedlikehold og forsikring av pantet.

 

Garantist

En garantist er en som garanterer for en annen persons økonomiske forpliktelser. Dersom leietakeren ikke betaler er det garantisten som må innfri forpliktelsen. Det vil si at garantisten overtar risikoen.

Les tips og råd fra ekspertene lenger ned  ⇣

Dette sier ekspertene

Oddbjørn Berentsen, Lea Bank

Utleiemarkedet har lenge manglet gode løsninger knyttet til depositumskonto. Vi har alle hørt om eller erfart tilfeller hvor utleier setter depositumsbeløpet på egen konto, ofte fordi det har vært tungvint å opprette depositumskonto. Leietaker mangler dermed både kontroll og sikkerhet.

Therese Foldvik, privat utleier

Therese Foldvik forteller at de alltid krever et depositum tilsvarende tre måneders husleie, og at dette må være i orden før nøkkelen leveres ut. De benytter seg kun av depositumskonto, og synes kostnaden for å opprette en slik konto er liten i forhold til den sikkerheten det gir.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Andreas Remen Evensen forteller at de alltid benytter seg av depositum for å kunne ha den sikkerheten i tilfelle noe skulle skje.

Roy Erling Hansen, Söderberg & Partners

For å trygge samtlige parters rettsvern mener vi det er helt avgjørende at leieforholdet forankres i en husleiekontrakt. Dette kan potensielt spare deg for ubehagelige opplevelser dersom det oppstår uenigheter. Her i Norge er vi privilegerte som har en moderne, velfungerende og balansert lov som ivaretar rettigheter og plikter partene måtte ha under et leieforhold, Husleieloven.

Av Husleieloven fremkommer det at det kan avtales sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det mange ikke er klar over er at denne sikkerheten kan fremstilles både i form av depositum og garanti.

Vår opplevelse er at det kan være både dyrt, og kjedelig å måtte låne penger til depositum eller binde opp et beløp tilsvarende depositumet på konto for hele leieperioden. Derfor tilbyr vi kun garantier som sikkerhet. Garantiene som formidles gjennom Söderberg & Partners er en god løsning dersom du som leietaker ikke har penger til, eller ønsker å binde kapital i et depositum. Du vil eventuelt slippe å måtte lete etter en måte å finansiere depositumet, og du kan heller bruke pengene du tradisjonelt har bundet opp på en depositumskonto til andre ting. Dersom du har mulighet anbefaler vi å heller plassere pengene du får til overs på en BSU-konto slik at du kan spare til din egen bolig. Vårt mål er at både utleier og leietaker skal oppleve samme trygghet som ved et tradisjonelt depositumsforhold – men at garanti skal være mye enklere!

Ettersom både garanti og depositum reguleres av Husleieloven stilles det like krav til hva som omfattes av disse to. Garanti er like trygt, bare mye enklere. Utleier slipper eventuelle etableringsgebyrer, leietaker kan bruke resten av depositumsbeløpet på andre ting, og partene trenger ikke å ha kundeforhold i samme bank.

NB! Garantien er ikke en forsikring, og leietaker må tilbakebetale garantisten dersom utleier får utbetalt under garantien. Utleier vil kun få utbetalt rettmessige krav etter juridisk vurdering, og på tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Vi oppfordrer likevel til å lese gjennom vilkårene før kjøp.