8. Innkreving av husleie

Når det gjelder husleien, er det vanlig at denne blir betalt på forskudd og for én måned av gangen. Skulle husleien utebli eller regelmessig bli betalt for sent, er dette å regne som et brudd på leiekontrakten.

Gode rutiner for innkreving av leien

Det er ikke noe krav til at du må sende faktura hver måned. Likevel kan dette være fornuftig, da det vil gjøre dokumentasjonen lettere. Det er vanlig at leiekontrakten inneholder informasjon om hvilken konto leien skal betales til, samt dato for forfall. Det er leietakerens ansvar å sørge for at leien innbetales til riktig tid. Leien regnes som betalt når betalingsoppdraget er mottatt av banken.

Det er derfor viktig at du lager deg en rutine på å sjekke opp at leien har kommet inn, samt sende purring og eventuelt inkasso dersom den ikke har det. Du må være konsekvent og ha systematisk oppfølging. Ved forsinket betaling er det heller ingenting i veien for å innhente hjelp fra et inkassobyrå, slik at du er sikker på at alt blir gjort korrekt og i henhold til gjeldende lovverk.

Velger du å bruke Husleie.no står vi for innkreving av husleien for deg. Dette er inkludert i alle våre abonnementer (99-169 kr/mnd). Det gjelder også purring og eventuell inkasso hvis det trengs, samt selvfølgelig mange andre produkter og tjenester. Du kan lese mer om prosessen her.

Dersom husleien ikke blir innbetalt bør innkrevingsprosessen settes i gang så snart som mulig. Følg prosedyren selv om det kan være ubehagelig.

Dette kan du gjøre dersom husleien er forsinket

Det første som er viktig dersom husleien ikke blir innbetalt slik den skal, er at du har en skriftlig og juridisk riktig leiekontrakt. Et av punktene i denne kontrakten vil nemlig inneholde en bestemmelse om at leietakeren aksepterer fravikelse ved manglende innbetaling av husleien.

 

Purring og skriftlig varsel

Dersom dette er en engangshendelse, kan det hende at det å sende en purring på manglende betaling er alt som skal til. Det neste steget vil være å sende et skriftlig varsel i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Betaler ikke leietakeren husleien kan du kreve at leietakeren blir kastet ut. Da er det viktig at du har sendt dette varselet først. Følger du ikke de lover og regler som er fastsatt i Husleieloven vil du risikere å bli erstatningspliktig overfor leieboer dersom saken ender opp for domstolen.

 

Begjæring om fravikelse (utkastelse av leietaker)

Det første du må gjøre er altså å sende et skriftlig varsel til leietakeren. Dette varslet må informere leietakeren om at en fravikelse kan unngås dersom skyldig husleie, renter og omkostninger blir betalt. Du må selv fremme kravet om fravikelse til namsmannen. Ønsker du bistand kan vi i Husleie.no hjelpe deg. Les mer om dette her.

 

Heving av leiekontrakten

Dersom det foreligger det som kalles vesentlig mislighold og brudd på leiekontrakten, kan du kreve at kontrakten blir hevet. Ved heving opphører kontrakten fra hevingstidspunktet. Det løper da ikke noen oppsigelsestid. Da må du sende en skriftlig erklæring som inneholder årsaken til hevingen samt beskjed om at leietakeren må flytte ut med en gang og at du vil begjære tvangsfravikelse om det ikke gjøres. Du kan også kreve økonomisk erstatning etter gjeldende regler. Har du hevet kontrakten, skal utkastelsesbegjæringen leveres til tingretten. Det er tingretten som tar stilling til om vilkårene for utkastelse er oppfylt. Tingretten gir så saken til namsmannen for gjennomføring.

 

Ønsker du å lage en hevingserklæring nå?

Vi har gjort det enkelt for deg, og det er helt gratis. Ved å følge den lille steg for steg-prosessen får du en ferdig hevingserklæring som kan sendes til leietaker. Se eksempel på en hevingserklæring her.

Lene Ditlefsen, Namsmannen

Lene Ditlefsen hos Namsmannen sier det er vanskelig å gardere seg. Derfor er det viktig å gi tydelig informasjon, og sørge for at leietakeren har riktig kontonummer og KID for innbetaling. Deretter er det viktig å følge opp at husleien faktisk blir innbetalt til rett tid.

Dersom den ikke blir det og du ønsker å gå via Namsmannen er det først og fremst viktig at leiekontrakten inneholder et eget punkt om tvangsfravikelse. Det vil si at kontrakten inneholder en utkastelsesklausul. Det betyr at leietakeren har godtatt at det kan begjæres tvangsfravikelse uten søksmål og dom dersom leien ikke blir betalt.

Deretter sender du et varsel i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. I dette varselet må det, i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a, komme frem at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom den utestående leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres.

Vær nøye med å følge alle frister. Du finner juridisk korrekte skjemaer hos politiet.no. Dersom du ikke følger frister og de formelle vilkårene ikke er oppfylt, risikerer du at begjæringen blir avvist.

Therese Foldvik, privat utleier

Therese Foldvik, privat utleier, har dessverre opplevd å at husleien kommer for sent. Hun har dog også opplevd at husleien blir betalt for to måneder av gangen. Ved for sent innkommet husleie har hun fulgt rutinene for purring og deretter inngått avtale med leietakeren.

Andreas Remen Evensen, Ådlandstoppen AS

Andreas Remen Evensen fra Ådlandtoppen AS har også opplevd at husleien ikke kommer til riktig tid. Tidligere fulgte de en prosedyre der de ringte, sendte SMS og eventuelt kontaktet Namsmannen. Nå benytter de seg av tjenestene til Husleie.no, som da ordner med alt det formelle rundt forsinket/manglende betaling.