Begjæring om fravikelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, det vil si kastes ut. En begjæring om fravikelse er et krav som utleier sender namsmannen om at leietaker skal fravike (kastes ut av) boligen han leier.

En begjæring om fravikelse følger bestemte formaliakrav. For å kunne begjære fravikelse må bestemte vilkår være oppfylt:

  • Det må foreligge mislighold av betalingsplikten
  • Husleiekontrakten må være skriftlig
  • Husleiekontrakten må inneholde klausul om at leietaker aksepterer tvangsfravikelse dersom leien ikke blir betalt
  • Kontrakten må være signert av leietaker.
  • Det må være sendt et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om en fravikelse blir gjennomført, så betyr det ikke automatisk at utleieren får dekket kravet om skyldig husleie. Dette kravet må inndrives, enten ved å inngi forliksklage eller begjære utlegg hos namsmannen.