Fremleie

Fremleie betyr at leietakeren overdrar de rettighetene leietakeren har etter leiekontrakten til en annen leietaker uten å selv avslutte leieforholdet. Dette kan skje ved at leietakeren leier ut deler av eller hele leieobjektet til en annen leietaker. Forholdene rundt fremleie reguleres gjennom husleieloven og leietakeren må ha utleiers samtykke til fremleie, men det finnes visse unntak.

Leietakeren bør levere en skriftlig søknad om fremleie, da dette gir utleier en svarfrist på en måned. Dersom utleieren ikke svarer innen fristen, skal søknaden regnes som godkjent. Dersom utleieren mener han har saklig grunn til å avslå søknaden om fremleie, skal dette gjøres skriftlig og innen fristen på en måned fra mottaket av søknad.

Dette skriver husleieloven om fremleie:

Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse.

Men dersom du skal bo i boligen selv, skriver loven følgende:

Leier av bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en del av boligen med godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom framleierens forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket.

Det er lett sammenblande begrepene husstandsopptakelse og fremleie, men dette er to helt ulike ting.