Husstandsopptakelse

Husstandsopptakelse innebærer at leietakeren utvider husstanden til å også omfatte ektefelle, samboer samt egne barn og / eller partnerens barn.

Husstanden kan utvides i rett oppadstigende eller nedadstigende linje uten at dette krever godkjenning fra utleier. Det vil dog være naturlig å informere utleier om hvem som flytter inn. Utleier har ikke krav på høyere husleie som følge av utvidelse av husstanden og kan heller ikke kreve erstatning for økt slitasje.

Utleier kan kun nekte husstandsopptakelse dersom det ikke hersker noen tvil om at leieobjektet er overbefolket. Dersom leietakeren derimot ønsker at søsken skal flytte inn, kreves det derimot en godkjenning fra utleieren.

Det er lett å sammenblande begrepene husstandsopptakelse og fremleie, men dette er to helt ulike ting.