Oppsigelse av leiekontrakt

En oppsigelse av en leiekontrakt skjer når leier eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Betingelsene for oppsigelse av leiekontrakten er gitt av leiekontrakten og Husleieloven.

Hvordan si opp leiekontrakten

Dersom man som utleier skal si opp en leier er det viktig at dette skjer skriftlig. Man bør sørge for at leier undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til årsaken til oppsigelsen må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Husleieloven, jf. § 9-8 første ledd annet punktum. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c.»

Leiers oppsigelsesvern

Leier har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

  • Leier har gjentatte ganger brutt leiekontrakten. Det vil for eksempel si manglende innbetaling av husleien.
  • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
  • Det foreligger konkrete planer for ombygging av leieobjektet. Man kan dog være pliktig til å skaffe leietaker en erstatningsbolig.
  • Skal man selge utleieboligen kan denne selges med leier.

Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leier velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leier nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.