Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal. Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Gjennom leiekontrakten forplikter partene seg til å oppfylle de ulike bestemmelsene denne inneholder, og mislighold av avtalen vil si at en eller begge parter ikke oppfyller disse bestemmelse.

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.
Les mer

Dersom utleier eller leietaker ikke oppfyller sine plikter i et leieforhold er det mislighold av avtalen.

Leietakers mislighold

Det er mange måter leietaker kan misligholde sin del av leiekontrakten. Det som kanskje skjer oftest er at leietaker ikke betaler husleien på forfallsdato eller ikke betaler den i det hele tatt. Leietaker kan også forsømme sin plikt til vedlikehold eller ha en opptreden som er til sjenanse for utleier samt eventuelle andre leietakere. Konkrete eksempler kan være at leieboeren bråker unormalt mye, har høylytt musikk til alle døgnets tider eller kommer med trusler. Mislighold kan også dreie seg om skadeverk på leieobjektet.

Andre måter leieboer kan misligholde sin del av leiekontrakten på er å bruke leieobjektet til andre formål enn det som er avtalt. Dette kan være en hybel som brukes til øvingslokale for rockebandet til leieboeren eller som kattepensjonat. Dersom leieboeren helt eller delvis lar andre overta leieobjektet, uten å ha avtalt dette med utleier på forhånd, er dette også å anse som mislighold av den gjeldende leiekontrakten.

Utleiers mislighold

Leieobjektet skal overleveres til leietaker i den stand og til den dato som er avtalt i leiekontrakten. Dersom leieboligen er mindre enn det som er oppgitt i leiekontrakten er dette å anse som en mangel. Det samme gjelder om det har blitt avtalt at leieobjektet skal inneholde møbler eller hvitevarer, som så ikke er der ved overtakelsen. En annen måte utleier kan misligholde leiekontrakten på er ved å ikke stille leieboligen til disposisjon på avtalt dato eller overlevere en leiebolig som ikke er i vanlig god stand. Dette betyr at leieboligen skal overleveres ryddig og rengjort.

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.