Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren. Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt.

Depositumet skal sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at selv om depositumet gir utleier mer sikkerhet i tilfelle noe skjer, så er han ikke sikret for mer enn det beløpet som depositumet lyder på. Ingen nedre grense er fastsatt for størrelsen på et depositum, men Husleieloven sier at det ikke kan være på mer enn totalt seks måneders husleie. Det mest vanlige er likevel å stille et depositum som tilsvarer leiesummen for tre måneder.

Viktigheten av å ha depositumet på en egen sperret konto

Det er ikke lov for utleier å kreve å få depositumet utbetalt som kontanter. Depositumet skal heller ikke settes inn på utleiers private konto. Det som skal skje er at det opprettes en depositumskonto som står i leietakerens navn. En slik konto kan opprettes i banken husleien betales inn til, og det er utleier som må svare for utgiftene ved å opprette kontoen. Depositumskontoen gir sikkerhet til begge parter, da pengene ikke kan heves herfra uten samtykke fra begge.

Du kan raskt og enkelt opprette depositumskonto i Lea Bank via Husleie.no. Du trenger ikke ha noe kundeforhold i banken, og det er ingen andre forpliktelser.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Depositum er en økonomisk sikkerhet i et leieforhold. Det sikrer utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader.

Avslutte en depositumskonto

Når leieforholdet opphører er det også tid for å avslutte depositumskontoen. Pengene som utgjør depositumet, inkludert renter, går tilbake til leieboeren med mindre utleier kommer med et motkrav. Dersom utleieren mener han har udekkede krav som han vil at depositumet skal dekke, må han sende et skriftlig krav om dette til leietakeren. Leieboeren har fem uker på seg til å komme med motsvar og depositumskontoen forblir sperret inntil en eventuell tvist er avgjort.

Hva er depositumsgaranti og depositumslån?

Det er ikke alltid man har sparepenger, eller har lyst til å bruke sparepengene, til et depositum. Da er det godt å vite at det finnes andre muligheter.

Det første av disse alternativene er et depositumslån. Et depositumslån er som navnet sier et lån leietakeren tar opp i en bank. Størrelsen på lånet tilsvarer det depositumet leietaker og utleier har blitt enige om. Pengene vil bli overført til depositumskontoen så snart denne er opprettet. Flere banker tilbyr dette.

Det neste alternativet er en depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti. En depositumsgaranti vil i praksis si at det er en tredjepart som forplikter seg på leietakers vegne. Dette kan for eksempel skje gjennom NAV, eller ved at leietaker kjøper en garanti fra et forsikringsselskap. Det siste foregår på den måten at leietakeren kjøper en garanti som tilsvarer tre måneders husleie.

Kjøpesummen for denne garantien avhenger av størrelsen på husleien, men vil gjennomsnittlig ligge på mellom 3,000 og 5,000 kroner. Dersom utleier har krav ved opphør av leieforholdet må dette rettes mot utsteder av depositumsgarantien. Skulle dette skje, vil selskapet kreve tilsvarende beløp tilbakebetalt av garantitakeren. En slik depositumsgaranti har en gyldighet på tre år og kjøpesummen vil ikke bli tilbakebetalt når perioden er over.

Markedets enkleste depositumskonto

Hos Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du oppretter en leiekontrakt.

Opprett konto