Slik fornyer du husleiekontrakten [mal]

Lurer du på hvordan du går frem for å fornye husleiekontrakten?

Når du leier ut, kan det være at både du og leietakeren ønsker å fornye husleiekontrakten. Avhengig av hvilken type leiekontrakt du har og om du ønsker endringer av denne eller ikke, kan dette gjøres på flere måter. Først skal vi imidlertid gå gjennom de to ulike formene for leieavtaler.

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.
Les mer

Tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale

En leieavtale er enten tidsbestemt eller tidsubestemt. Det første vil si at det står i avtalen når leieforholdet opphører. Da trenger du som utleier ikke å sende et varsel om at leieforholdet er i ferd med å opphøre. Det siste vil si at leieavtalen først opphører når en av partene sier den opp.

Det er den tidsbestemte leieavtalen som er anbefalt. Opphørstidspunktet kan være satt som en gitt dato eller etter et bestemt antall dager, uker, måneder eller år. Normalt kan begge parter si opp avtalen i løpet av leieperioden. Det er imidlertid mulig å avtale at oppsigelse ikke er mulig.

Hovedregelen i boligforhold er at leieavtalen må inngås for en periode på 3 år. Unntaket er om du leier ut husrom i enheten du selv bor i. Da kan leieavtalen være på 1 år. Det finnes også andre unntak der man kan inngå en kortere leieperiode. Det er blant annet mulig om noen som utleier eller noen i dennes familie selv skal bruke husrommet, eller om det er planlagt oppussing eller salg. I praksis betyr dette at om boligen skal selges om 8 måneder, kan leieavtalen inngås for 8 måneder. Leieavtalen må inneholde hva som er årsaken til tidsavgrensningen.

Et annet viktig punkt er at årsaken til begrensningen faktisk må oppfylles. Dersom salget ikke skjer, kan leieavtalen forlenges. Dersom du har inngått en tidsbestemt avtale som ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser, vil den bli regnet som en tidsubestemt leieavtale.

En tidsbestemt leieavtale kommer med flere fordeler. En av disse er at du kan kreve markedsleie når avtalen er utløpt og du skal inngå en ny leieavtale med en ny leietaker. Muligheten for å regulere husleien gjelder også om du skal fornye husleiekontrakten.

Fornye husleiekontrakten

Når en tidsbestemt leiekontrakt løper ut, er det viktig å være bevisst på hva du ønsker å gjøre videre. Skrittene du tar vil være basert på dette. Dersom du ønsker å avslutte leieforholdet og leietakeren ikke flytter, må du huske på å sende en skriftlig flytteoppfordring til leietaker innen 3 måneder etter at leieavtalen har utløpt. Dersom du ikke gjør dette, vil kontrakten gå over til å bli tidsubestemt. Kontrakten gjelder da på samme vilkår til en av partene sier den opp. Om du ønsker å fortsette leieforholdet på samme vilkår, men med en ny tidsbestemt periode, kan du skrive på den gamle leiekontrakten at «kontrakten løper videre de neste tre år, fra [dato] til [dato]. Kontrakten gjelder ellers på samme vilkår, og vedtakelsen om tvangsfravikelse som nevnt i punkt [x] gjelder også for den nye kontraktsperioden». Begge parter må da signere ved siden av denne teksten. Vil du fortsette leieforholdet, men ønsker å endre kontraktsvilkårene, for eksempel størrelsen på husleien, kan du lage en tilleggsavtale. Du kan da skrive at dette er en tilleggsavtale til kontrakt av [dato hvor den første/opprinnelige kontrakten ble signert], og deretter ramse opp vilkårene du ønsker endret. Videre kan du skrive at kontrakten ellers gjelder på samme vilkår, og at vedtakelsen om tvangsfravikelse som nevnt i punkt [x] også gjelder for den nye kontraktsperioden». Denne tilleggsavtalen må signeres av både deg som utleier og leietakeren. Hos husleie.no finner du en mal for fornyelse av leieforholdet.

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

lightbulb.svgCreated with Sketch.