Husleien – fastsettelse, innkreving og indeksregulering

Det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet kalles husleie. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen.

Hvor høy bør leien være?

Forholdet mellom utleier og leietaker blir regulert av Husleieloven. Begge parter skal også ha underskrevet en leiekontrakt. Husleieloven setter ikke noe maksimumsbeløp for husleien, men det står beskrevet at utleier og leietaker ikke kan avtale en leie som er urimelig sammenlignet med markedsleie.

Når man som utleier skal fastsette et nivå for husleien, er det fornuftig å sjekke hva andre utleiere tar for lignende leieobjekter innenfor samme geografiske område.

Om bare leietaker kunne betale husleien i tide...

Automatisk innkreving, purring og inkasso av husleien ved forvaltning av leieforholdet. Pluss mye mer. Kun 99/mnd.
Les mer

Dette skal være inkludert i husleien

Kostnader som for eksempel å lage nøkler, opprette depositumskonto, vaktmester og trappevask skal være inkludert i husleien. Det eneste man kan ta betalt utenom er vann og avløp samt strøm og brensel. Andre kommunale avgifter må således være inkludert i beløpet. Leieobjektet bør ha egen vann- og strømmåler, som leses av ved innflytting. Dersom utleieboligen ikke er klar på avtalt innflyttingstidspunkt eller dersom den har mangler eller skader kan leietakeren kreve avslag i husleien.

Dersom det er flere leietakere på samme måler, skal forbruket fordeles mellom dem forholdsvis. Utleier plikter å føre oversikt over dette, og leietaker kan be om å få se denne oversikten. Dersom leieobjektet ikke har egen måler kan det avtales at leietaker betaler for antatt forbruk på forskudd, og dette må med jevne mellomrom avregnes mot det faktiske forbruket. Det er nødvendig at dette er regulert gjennom leiekontrakten eller på annen måte blitt avtalt ved inngåelse av leieforholdet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned ⇣

Husleien betales vanligvis forskuddsvis for en måned av gangen.

Betaling av husleie

Husleien betales, som allerede nevnt, vanligvis forskuddsvis for en måned av gangen. Det er ikke noe krav til at utleier skal sende faktura for hver måned, men det er fornuftig av dokumentasjonsmessige årsaker. Det vanlige er at leiekontrakten inneholder informasjon om hvilken konto den skal betales til samt dato for forfall. Det er leietakers ansvar å påse at leien blir innbetalt til riktig tid, og husleien regnes som betalt når betalingsoppdraget er mottatt av banken. Selv om det ikke er vanlig lenger så kan partene avtale at husleien skal betales kontant til utleier, men leietaker kan dog kreve å få betale husleien gjennom en bank i Norge. Ved kontant betaling av husleien er det viktig å få kvittering for at husleien er betalt.

Husleieøkning

Husleien kan endres en gang per år, første gang tolv måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Økningen skal følge konsumprisindeksen, som man finner på nettsidene til Statistisk sentralbyrå. Før man øker husleien må utleier sende skriftlig varsel om økningen senest 30 dager før økningen trer i kraft. Ca hvert tredje år kan husleien reguleres etter gjennomsnittsleien for samme type bolig i samme geografiske område, eller gjengs leie som det også heter. Da må det sendes skriftlig varsel om dette til leietakeren seks måneder før endringen blir iverksatt.

Dersom husleien ikke blir betalt

Dersom husleien ikke blir betalt bør man som utleier sende en betalingsanmodning til leietaker. Det er ikke alltid det skal mer til enn en purring for at leietakeren betaler. Om dette ikke hjelper, må man sende et skriftlig varsel i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Alle omkostningene utleier har med dette vil bli lagt til det skyldige beløpet sammen med renter. Dersom leietakeren fremdeles ikke betaler kan man begjære utkastelse.

Det er nødvendig at man følger den prosedyren som er beskrevet i Husleieloven, slik at man som utleier ikke ender opp med å bli erstatningspliktig overfor leietakeren. Det er nødvendig for begge parter å avtale alle forhold rundt husleien i en skriftlig leiekontrakt. Dette vil gjøre leieforholdet langt mer ryddig og oversiktlig. I tillegg bør man som utleier sørge for at det blir betalt inn et depositum på minimum tre måneders husleie, slik at man har sikkerhet dersom tvist og mislighold skulle oppstå.

Automatisk innkreving, purring og inkasso av husleien ved forvaltning av leieforholdet. Pluss mye mer. Kun 99/mnd.