Utleiers ansvar i leieforholdet

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter, som normalt kommer frem i leiekontrakten og husleieloven. Denne artikkelen omhandler utleiers ansvar i leieforholdet.

Utleier sine plikter

Utleier plikter å stille leieobjektet til disposisjon til avtalt tid så fremt leiekontrakt og sikkerhet er i orden. Leieobjektet skal også kunne benyttes i henhold til det som er avtalt i leiekontrakten. Dersom leietaker ikke har vært på befaring eller at kvaliteten av leieobjektet ikke er nevnt i leiekontrakten stiller loven krav til at husrommet skal være ryddet og rengjort, og i “vanlig god stand” ved innflytting.

Dette vil blant annet si at dersom det kommer offentlige krav eller påbud som må oppfylles for at leieobjektet skal kunne benyttes av leietaker, så er det utleiers ansvar å etterkomme dette. Leietakers disposisjonsrett gjelder for hele den avtalte leietiden.

Det er også utleieren som skal betale kostnadene for opprettelsen av depositumskontoen. Velger du å opprette depositumskonto hos Husleie.no blir det en enkel og integrert del av utleieprosessen, og du spares for mye ekstra arbeid og kostnader.

Videre, er det utleiers ansvar å ha forsikring på selve bygningen. Dersom det leies ut helt eller delvis møblert, er det utleier som må forsikre den delen av innboet som tilhører ham. Utleier må besørge at leieobjektet har det antall røykvarslere som kreves samt manuelt slukkeutstyr og nødvendige rømningsforhold.

Registrer eksisterende leieforhold hos Husleie.no

Bruker du Husleie.no er innkreving av leien med inkasso og/eller fravikelse inkludert.
Les mer

Mangler og feil

Dersom leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand eller det som kreves av Husleieloven kan leietaker kreve at disse manglene blir utbedret av utleieren. Det er viktig at eventuelle feil og mangler reklameres til utleier innen rimelig tid. Rimelig tid angis for å være innen to uker etter at mangelen ble, eller burde vært, oppdaget. Retting av eventuelle mangler skal likeledes foretas av utleier innen rimelig tid etter at leietakeren satte frem kravet om utbedring.

Ofte er det slik at utleier har hovedansvar for ytre og indre vedlikehold. Det vil si at utleier skal holde leieobjektet i slik stand som leietaker har krav på etter bestemmelsene i Husleieloven.

Dette betyr at utleieren har ansvar for alminnelig vedlikehold for at mangler ikke skal oppstå. Utleier har også ansvar for å reparere eventuelle umiddelbare mangler som måtte oppstå. Videre, er utleier ansvarlig for at slike ting som elektrisitet og vann fungerer. Utleier skal også utbedre skader etter hendelser som lynnedslag eller flom.

Husleieloven åpner forøvrig for at partene kan avtale at leietakeren har et større ansvar for vedlikehold enn det som beskrives i husleieloven.

Ro og orden

Utleier plikter å holde ro og orden, slik at leietakers bruk av leieobjektet ikke forstyrres. I dette ligger det at både utleier og leietaker må etterleve vanlige regler for god folkeskikk. Det innebærer også at utleier må gripe inn overfor eventuelle andre leietakeres adferd, dersom denne er til sjenanse for andre som bruker boligen.

Konsekvenser av at utleier ikke følger opp pliktene sine

Dersom utleier ikke følger opp pliktene sine kan dette få konsekvenser. Hvis utleier ikke oppfyller de pliktene som er pålagt ham i henhold til husleieloven eller av kontrakten, kan leietakeren kreve retting av mangelen eller skaden. Det kan være avslag i husleien, heving av leiekontrakten eller erstatning.

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.