Krav til utleieobjekt

Å leie ut en hybel eller en sokkelleilighet i egen bolig, er en fin måte å tjene litt ekstra penger på. Før du annonserer og skriver kontrakt med leieboer, må du sjekke at boligen faktisk kan leies…

Korttidsleie

Korttidsleie defineres av Skatteetaten som utleie av egen bolig, eller deler av egen bolig, i mindre enn 30 dager. I korttidsleie varer altså ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager.…

Konsekvenser av mislighold

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. I denne artikkelen går vi inn på hva som er konsekvensene av…

Innflytting

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten på leieforholdet at man har en skriftlig leiekontrakt. Som utleier bør man sørge for at denne inneholder viktige punkter, som blant annet…

Innboforsikring

Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring både fornuftig og anbefalt. Denne forsikringen dekker blant annet skader på, og tyveri av, inventar og løsøre. Forsikringssum og dekning…

Hva skal være inkludert i husleien?

Husleien representerer det vederlaget utleier og leietaker har avtalt vedrørende betaling av husleien. Husleieloven legger til grunn at det skal avtales et bestemt beløp. Det kan også avtales at hele…

Hva er depositumslån?

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om en studenthybel eller en hel enebolig, så vil utleieren be om et depositum. Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre, maksimalt seks,…

Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal. Gjennom leiekontrakten forplikter partene seg til å…

Husleien

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. Hvor høy bør leien være? Forholdet…

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven som gjelder nå kom den 26. mars 1999 og trådte i kraft året etter, 1. januar 2000.…